Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Interne richtlijnen voor attenties van het college vanaf 1 januari 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne richtlijnen voor attenties van het college vanaf 1 januari 2005
CiteertitelInterne richtlijnen voor attenties van het college vanaf 1 januari 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

18-11-2004

Gemeentelijke website (intranet)

2004002008

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne richtlijnen voor attenties van het college vanaf 1 januari 2005

<vet>Inleiding</vet>In deze richtlijnen worden afspraken vastgelegd over het geven van attenties door of namens het college in geval van het vertrek van een medewerker, bij ambtsjubilea, huwelijk(sjubilea), geboorte, het behalen van een diploma of certificaat, de decemberattenties, ziekte en overlijden. Het initiatief voor de hieronder genoemde acties ligt bij de desbetreffende chef. De afdeling Personeel en Organisatie vervult een ondersteunende en faciliterende rol en verzorgt in overleg met het taakonderdeel communicatie de attenties. De feitelijke uitvoering, coördinatie en organisatie van de recepties is in handen van de afdeling Facilitaire Zaken.

Artikel 1 Vertrek uit gemeentedienst

Er worden drie soorten vertrek onderscheiden, te weten:

 • a.

  Het vertrek van de medewerker[1] in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, toekenning van het invaliditeitspensioen of wegens gebruikmaking van de regeling FPU-Gemeenten.

 • b.

  Het door de medewerker verlaten van de gemeentedienst in verband met het aanvaarden van een betrekking elders.

 • c.

  Het door praktikanten en stagiaires verlaten van de organisatie.

 • d.

  Vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer ontvangt &#x20AC; 125,00 bij ontslag.

 

Ad a en b- De medewerker heeft de keus tussen een aangeboden afscheidsreceptie in de hal van het gemeentehuis, waarbij een hapje en een drankje worden geserveerd, of een door hem zelf in te vullen afscheid ter waarde van maximaal &#x20AC; 350,-. Hierbij (kunnen) worden uitgenodigd (indien van toepassing):&#x2022;partner &#x2022;kind(eren) met hun partner(s)&#x2022;collega&#x2019;s&#x2022;oud-collega&#x2019;s met wie de betrokkene veelvuldig contacten onderhield&#x2022;MT&#x2022;College van B&amp;W&#x2022;raadsleden&#x2022;bestuur personeelsvereniging &#x2022;persIn overleg met de betrokkene kunnen andere genodigden aan deze lijst worden toegevoegd.&#x2022;De medewerker wordt een cadeau aangeboden, waarvan de waarde wordt bepaald op basis van het aantal jaren in dienst van de Gemeente Urk, waarbij afronding op &#xE9;&#xE9;n jaar naar boven plaatsvindt. Als richtlijn geldt &#x20AC; 15,- per dienstjaar met een minimum van &#x20AC; 50,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.&#x2022;De medewerker krijgt tevens een boeket bloemen ter waarde van plm. &#x20AC; 15,-.Het bovenstaande is alleen van toepassing op medewerkers die langer dan 2 jaar bij de Gemeente Urk werkzaam zijn. Bij een korter dienstverband kan er op een informele manier afscheid van elkaar genomen worden op de desbetreffende afdeling.Ad c&#x2022;Praktikanten of stagiaires die 13 weken of korter in dienst zijn van de Gemeente Urk en daarvoor geen bruto vergoeding per maand ontvangen, worden bij het afscheid een bedrag aangeboden van &#x20AC; 25,- bij normaal functioneren of &#x20AC; 50,- bij goed functioneren.&#x2022;Praktikanten of stagiaires die langer dan 13 weken in dienst zijn van de Gemeente Urk en daarvoor een (maandelijkse) vergoeding ontvangen, worden bij het afscheid een boeket bloemen aangeboden ter waarde van plm. &#x20AC; 15,-.

Artikel 2 Ambtsjubileum

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ambtsjubilea in overheidsdienst en ambtsjubilea bij de Gemeente Urk.<vet>Overheid:</vet>25 jaar in overheidsdienst•De jubilaris ontvangt een gratificatie ter waarde van de helft van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.•De jubilaris krijgt tevens een boeket bloemen ter waarde van plm. € 15,-.40 en 50 jaar in overheidsdienst•De jubilaris ontvangt een gratificatie ter waarde van de gehele bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.•De jubilaris krijgt tevens een boeket bloemen ter waarde van plm. € 15,-.<vet>Gemeente:</vet>12½ jaar in dienst van de gemeente Urk•De jubilaris wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 250,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•De jubilaris krijgt tevens een boeket bloemen ter waarde van plm. € 15,-.25 jaar in dienst van de gemeente Urk•De jubilaris wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 250,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•De jubilaris krijgt tevens een boeket bloemen ter waarde van plm. € 15,-.40 jaar in dienst van de gemeente Urk•De jubilaris wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 250,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•De jubilaris krijgt tevens een boeket bloemen ter waarde van plm. € 15,-.

Artikel 3 Huwelijk (jubileum)

Huwelijk•Het bruidspaar ontvangt een felicitatiebrief namens het bestuur.•Er wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 100,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•Er worden bloemen aangeboden ter waarde van plm. € 15,-.12 ½ jarig huwelijksjubileum•Het bruidspaar ontvangt een felicitatiebrief namens het bestuur.•Er wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 250,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•Er worden bloemen aangeboden ter waarde van plm. € 15,-.25 jarig huwelijksjubileum•Het bruidspaar ontvangt een felicitatiebrief namens het bestuur.•Er wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 250,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•Er worden bloemen aangeboden ter waarde van plm. € 15,-.40 jarig huwelijksjubileum•Het bruidspaar ontvangt een felicitatiebrief namens het bestuur.•Er wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 250,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•Er worden bloemen aangeboden ter waarde van plm. € 15,-.

Artikel 4 Geboorte

•De ouders ontvangen een felicitatiebrief namens het bestuur.•Er wordt een cadeau aangeboden ter waarde van € 50,-. In plaats van het cadeau kan het bedrag ook contant worden aangeboden.•Er worden bloemen of een geboortetaart aangeboden ter waarde van plm. € 15,-.

Artikel 5 Studie

•De medewerker die met toepassing van de Uitvoeringsregeling ontwikkeling en opleidingsfaciliteiten een diploma of certificaat heeft behaald, ontvangt van het college een felicitatiebrief.•Er worden bloemen aangeboden ter waarde van plm. € 15,-.

Artikel 6 Decemberattenties

KerstpakketHet kerstpakket is bestemd voor:•De medewerker met een arbeidsovereenkomst of een tijdelijke dan wel vaste aanstelling.•Oproepkrachten met een garantie van 45 uur per kwartaal.•Collegeleden.•Het Kerstpakket is maximaal ter waarde van € 35,00 per jaar.RolladeDe rollade is bestemd voor:•Brandweerpersoneel (m.u.v. brandweerpersoneel die tevens een aanstelling hebben in gemeentelijke dienst.)•Gepensioneerd vast personeel.•Oproepkrachten die minder dan 45 uur per kwartaal werkzaam zijn.•Voormalig vast personeel dat het afgelopen jaar nog in dienst was.•Stagiaires en praktikanten die op dat moment werkzaam zijn.•De rollade heeft een waarde van € 15,-.

Artikel 7 Ziekte

•Als de medewerker 3 weken onafgebroken volledig ziek of arbeidsongeschikt is of na een ziekenhuisopname weer thuiskomt, krijgt deze een attentie ter waarde van plm. € 15,- aangeboden.•Na 2, 4, 8 en 12 maanden vanaf het begin van de afwezigheid als gevolg van ziekte wordt een attentie ter waarde van plm. € 15,- aangeboden.•Bij ingrijpende gebeurtenissen is afwijking van bovengenoemde regels mogelijk.

Artikel 8 Overlijden

Bij het overlijden van een (post-)actieve medewerker wordt, namens het bestuur, aan de nabestaanden een condoleancebrief verzonden. Tevens wordt er een rouwadvertentie geplaatst in de daarvoor in aanmerking komende kranten.Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten uit de 1e graad van een actieve medewerker, wordt aan de nabestaanden een condoleancebrief verzonden.

Artikel 9 Algemeen

Alle hierboven genoemde activiteiten worden centraal geregeld door de afdeling P&amp;O. Dit om te voorkomen dat de medewerkers geen of dubbele attenties krijgen, bijvoorbeeld namens het gemeentebestuur en tevens van een bepaalde sector en/of afdeling.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 18 november 2004,burgemeester,                                                        De secreraris,

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------[1] Met medewerker wordt bedoeld iemand die een arbeidsovereenkomst met de gemeente Urk heeft of in het bezit is van een tijdelijke dan wel van aanstelling.