Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Regeling competentiegerichte functioneringsgesprekken 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling competentiegerichte functioneringsgesprekken 2009
CiteertitelRegeling competentiegerichte functioneringsgesprekken 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ondernemingsraden, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Herziening

17-12-2008

Gemeentelijke website (intranet)

2008001698

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling competentiegerichte functioneringsgesprekken 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk;

 

overwegende, dat in de Hoofdlijnnotitie invoering Urker Klantmodel de nieuwe manier van werken wordt geschetst binnen de organisatie van de gemeente Urk;

 

gelet op het bepaalde in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad tijdens de Overlegvergadering van 17 december 2008

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

<vet>             ‘Regeling competentiegerichte functioneringsgesprekken 2009’</vet>

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Medewerker: de ambtenaar op wie de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten van toepassing is.

b. Leidinggevende: de medewerker of bestuurder als bedoeld in artikel 2, lid 2 die verantwoordelijk is voor het voeren van het competentie gericht functioneringsgesprek met de medewerker.

c. Bedrijfsleider: de ambtenaar die in het functieprofiel van bedrijfsleider is aangesteld

d. Afdelingsmanager: de ambtenaar die in het functieprofiel van manager is aangesteld.

e. Adjunct-directeur: de ambtenaar die in het functieprofiel van adjunct-directeur is aangesteld.

f. Directeur/gemeentesecretaris: de ambtenaar die in het functieprofiel van directeur is aangesteld.

g. Directie: de directie volgens de “Hoofdlijnennota Invoering directiemodel” van 15 maart 2005.

h. Competentiegericht functioneringsgesprek: het gesprek als bedoeld in artikel 2, lid 3.

i. Functieprofiel: een homogeen samenstel van taken en de daaraan gekoppelde competenties, afgeleid uit de doelstelling van de organisatie-eenheid dat de ambtenaar moet verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem is opgedragen.

 

Artikel 2 De procedure

 • 1

  Tenminste eenmaal per kalenderjaar wordt met iedere medewerker voor 1 mei een competentiegericht functioneringsgesprek gevoerd. Na indiensttreding van de medewerker of na aanvaarding van een andere functie vindt het eerste competentiegericht functioneringsgesprek plaats binnen drie maanden. Het tweede competentiegericht functioneringsgesprek vindt plaats binnen zes maanden na indiensttreding of aanvaarding van een andere functie.

 • 2

  Het competentiegericht functioneringsgesprek met de medewerker wordt gevoerd door:a. de afdelingsmanager met zijn medewerkers van zijn/haar afdeling.b. de bedrijfsleider met de medewerkers zwem- en recreatiebad dan wel medewerkers wijkbeheer.c. de directeur/gemeentesecretaris met de afdelingsmanagers en de adjunct-directeur /adjunct-gemeentesecretaris.d. de portefeuillehouder personeel en Organisatie met de directeur/gemeentesecretaris.

 • 3

  Een competentiegericht functioneringsgesprek is een periodiek gesprek op basis van gelijkwaardigheid tussen de leidinggevende en de medewerker met als doel het optimaliseren van de door de medewerker te leveren competenties en het optimaliseren van de werkomgeving waarin de medewerker werkzaam is waarbij het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening het uitgangspunt is.

 • 4

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een competentiegericht functioneringsgesprek te allen tijde plaatsvinden op verzoek van de leidinggevende of de medewerker.

 • 5

  Het competentiegerichte functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vormen tezamen een terugkerende gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) plaatsvinden van het competentiegericht functioneringsgesprek ligt bij de leidinggevende.

 • 6

  Bij het competentiegerichte functioneringsgesprek wordt gebruik gemaakt van het formulier, zoals dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 3 Het gesprek

 • 1

  Als basis voor het competentiegerichte functioneringsgesprek dienen de voor de medewerker betreffende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties, de rol en positie van de medewerker voortvloeiende uit het vastgestelde functieprofiel.

 • 2

  Voorafgaand aan het competentiegerichte functioneringsgesprek wordt de medewerker geïnformeerd over de datum en het tijdstip van het competentiegerichte functioneringsgesprek.

 • 3

  Voordat het corn petentiegericht functioneringsgesprek plaatsvindt wisselen de leidinggevende en de medewerker de onderwerpen uit waarover wordt gesproken.

 • 4

  Op verzoek van de leidinggevende en/of de medewerker kan een derde bij het competentiegerichte functioneringsgesprek worden betrokken.

Artikel 4 Formulier competentiegericht functioneringsgesprek

 • 1

  Gemaakte afspraken, conclusies en/of aanbevelingen worden vermeld op het formulier competentiegerichte functioneringsgesprekken.

 • 2

  De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren c.q. nakomen van de gemaakte afspraken ligt zowel bij de leidinggevende als de medewerker.

 • 3

  Het ingevulde en ondergetekende formulier, zoals bedoeld in lid 1, wordt gedurende een termijn van 10 jaar in het persoonsdossier bewaard. In geval van bovenstaande of in geval van uitdiensttreding van de medewerker wordt het formulier vernietigd.

 • 4

  Het ingevulde formulier competentiegerichte functioneringsgesprekken wordt voor akkoord getekend door de leidinggevende en de medewerker.

 • 5

  Als de medewerker inhoudelijk niet akkoord gaat met de door de leidinggevende vermelde afspraken, wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 5 werkdagen zijn/haar zienswijze aan het formulier toe te voegen en het lid 1 bedoelde formulier voor gezien te tekenen.

 • 6

  De leidinggevende verstrekt een afschrift van het ingevulde en ondertekende formulier competentie gericht functioneringsgesprek aan de medewerker en aan de directeur/gemeentesecretaris.

 • 7

  De originele vastgestelde beoordeling wordt door de leidinggevende in handen gegeven van de personeelsconsulent en wordt aan het persoonsdossier van de medewerker toegevoegd.

 • 8

  Tegen de inhoud, de afspraken of aanbevelingen op het formulier competentiegericht functioneringsgesprek kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden

 • 1

  Indien van één van de in deze regeling gestelde termijnen wordt afgeweken, dient dit tijdig, schriftelijk en met redenen omkleed aan de medewerker en aan de personeelsconsulent kenbaar te worden gemaakt.

 • 2

  Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de medewerker hebben derden niet het recht op inzage van het formulier competentiegericht functioneringsgesprek.

 • 3

  Voor gevallen waarin deze regeling niet, of niet in redelijkheid voorziet, beslist het college van Burgemeester en Wethouders in overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling competentiegerichte functioneringsgesprekken 2009”.

 • 2

  Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2009, onder gelijktijdige intrekking van de “Regeling functioneringsgesprekken 2003”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 17 december 2008,De voorzitter,                                                                          De secretaris,