Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Regeling betreffende het beschikbaarstellen van viskisten door de gemeentelijke IJsselmeervisafslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende het beschikbaarstellen van viskisten door de gemeentelijke IJsselmeervisafslag
CiteertitelRegeling viskistenrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-199826-05-2010Herziening

26-02-1998

Het Urkerland

1998000354
27-02-1998Herziening

26-02-1998

Het Urkerland

1998000354

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende het beschikbaarstellen van viskisten door de gemeentelijke IJsselmeervisafslag

De raad van de gemeente Urk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 februari 1998;

 

gelet op de artikelen 108 e.v. van de Gemeentewet;

 

besluit:1. in te trekken ‘De regeling viskistenrecht’ d.d. 21 december 1995 zoals sindsdien gewijzigd;2. vast te stellen de volgende:

       <vet> ‘Regeling betreffende het beschikbaarstellen van viskisten door de gemeentelijke                                                               IJsselmeervisafslag’;</vet>

Artikel 1 Te vergoeden feit

In deze gemeente wordt onder de naam viskistenrecht een vergoeding geheven voor het beschikbaar stellen van viskisten ten behoeve van:•het aanvoeren van vis aan de IJsselmeervisafslag van Urk; •het vervoer van vis uit de IJsselmeervisafslag van Urk naar een verwerkingsbedrijf; •het vervoeren van visfilet van het ene naar het andere vis-verwerkingsbedrijf; •het gebruik van viskisten direct na de verkoop van vis; en voor het schoonmaken van de in dit artikel bedoelde kisten.

 

Artikel 2 Vergoedingsplicht gebruik kisten

 • 1

  Het viskistengebruik wordt geheven van degene die viskisten gebruikt voor het aanvoeren van vis aan de IJsselmeervisafslag van Urk dan wel het afvoeren van vis uit de IJsselmeervisafslag naar een verwerkingsbedrijf dan wel het kopen en aansluitend overslaan van vis in eigen fust dan wel het vervoeren van visfilet van het ene naar het andere verwerkingsbedrijf.

 • 2

  Geen viskistenrecht wordt geheven van de aanvoerder die al zijn vis in enig jaar aan de IJsselmeervisafslag van Urk aanlevert en dit vooraf door middel van een ondertekende verklaring aan burgemeester en wethouders van Urk heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 3 Vergoedingsplicht ontbrekende kisten

 • 1

  Eenmaal per jaar, op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, wordt vastgesteld hoeveel kisten de aanvoerder die het gehele jaar zijn vis op de Urker IJsselmeervisafslag aanlevert in gebruik heeft, hetgeen door burgemeester en wethouders wordt geadministreerd.Indien een aanvoerder in enig jaar minder kisten in bezit heeft dan hij volgens de administratie van burgemeester en wethouders in gebruik heeft gekregen, is de aanvoerder daarvoor per ontbrekende kist een vergoeding verschuldigd.

 • 2

  Bij de uitgifte van viskisten aan de overige aanvoerders van vis alsmede handelaren, wordt per uitgifte het uit gegeven aantal kisten schriftelijk door burgemeester en wethouders vastgelegd.Het verschil tussen het aantal uitgegeven en teruggebrachte kisten, wordt aangemerkt als ontbrekende kisten.

Artikel 4 Vergoedingsgrondslag

Het viskistenrecht wordt geheven over:a. viskisten aan de Urker IJsselmeervisafslag waarin vis is aangevoerd aan die afslag;b. Urker viskisten die zijn gebruikt ten behoeve van het vervoer van vis uit de afslag naar een verwerkingsbedrijf;c. Urker viskisten die in de IJsselmeervisafslag van Urk alleen zijn gebruikt ten behoeve van de verkoop van vis, waaruit de vis direct na de verkoop in eigen fust is over geslagen;d. Urker viskisten die gebruikt worden voor het vervoer van visfilet van het ene naar het andere visverwerkingsbedrijf.

Artikel 5 Tarief van de vergoeding

 • 1

  Het viskistenrecht bedraagt:a. voor degene die vis aanvoert in viskisten van de Urker IJsselmeervisafslag:per aangevoerde viskist 0,25 cent per week of gedeelte van een week;b. voor degene die viskisten gebruikt ten behoeve van het vervoeren van vis uit de IJsselmeervisafslag naar een verwerkingsbedrijf, dan wel voor het vervoeren van vis(filet) van het ene naar het andere verwerkingsbedrijf, een vast bedrag van 0,08 cent per kist en een variabel bedrag van:I. 0,12 cent per meegenomen viskist, per dag of een gedeelte van een dag, voor zover het een op Urk gevestigd bedrijf betreft;II. 0,25 cent per meegenomen viskist gedurende de eerste vier dagen en voor elke verdere dag(deel) 0,12 cent per viskist, voor zover het een bedrijf betreft dat niet op Urk is gevestigd.Bij de berekening van de variabele vergoeding worden de dag van de verkoop en zon- en feestdagen waarop de IJsselmeervisafslag gesloten is, niet meegerekend.

 • 2

  Het viskistenrecht bedraagt voor degene die vis koopt in de Urker IJselmeervisafslag maar na verkoop de vis uit de door de IJsselmeervisafslag beschikbaar gestelde kisten in eigen fust afvoert, 0,10 cent per kist.

 • 3

  Voor ontbrekende kisten wordt een vergoeding in rekening gebracht van 20,00 euro per kist.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het viskistenrecht alsmede de vergoeding voor ontbrekende kisten wordt ten last van de aanvoerders zoveel mogelijk geheven door verrekening middels de besommingsbrief en/of overigens door heffing bij wijze van nota.

Artikel 7  

Het viskistenrecht en de vergoeding voor ontbrekende kisten moeten – voor zover geen verrekening middels de besommingsbrief als bedoeld in artikel 6 plaatsvindt – worden betaald binnen 10 dagen na verzending van de nota.

Artikel 8 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer gemeenteambtenaren aanwijzen, die in hun plaats treden met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepalingen betreffende de heffing en invordering van het viskistenrecht/vergoeding.

Artikel 9 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Regeling viskistenrecht”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op die van haar vaststelling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 26 februari 1995,De voorzitter,                                                                De griffier,