Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Procedureregeling organieke functie(profiel)beschrijving en functie(profiel)waardering van de gemeente Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling organieke functie(profiel)beschrijving en functie(profiel)waardering van de gemeente Urk
CiteertitelProcedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Urk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Bezoldigingsregeling Urk 2003, art. 6
 2. Wet op de ondernemingsraden, art. 27, lid 1, sub d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2006Herziening

01-05-2006

Gemeentelijke website (intranet)

2006000846

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling organieke functie(profiel)beschrijving en functie(profiel)waardering van de gemeente Urk

Het college van Burgemeester ne Wethouders van de gemeente Urk;gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Bezoldigingsregeling Urk 2003;gelet op het bepaalde in artikel 27, lid 1 sub d van de Wet op de Ondernemingsraden;gelet op de instemming van de Ondernemingsraad tijdens de Overlegvergadering van 26 april 2006;besluit:de huidige ‘Regeling functiewaardering 1999’ vanaf 1 mei 2006 in te trekken en per die datum te vervangen door de onderstaande regeling, zijnde de<vet>‘Procedureregeling organieke functie(profiel)beschrijving en functie(profiel)waardering van de gemeente Urk’</vet>

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker degene op wie de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is en degene met wie een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk recht is gesloten;

 • b.

  Organiek functieprofiel een homogeen samenstel van taken, afgeleid uit de doelstelling van de organisatie-eenheid dat de ambtenaar moet verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem is opgedragen;

 • c.

  Functiewaardering het bepalen van de onderlinge zwaarteverhoudingen tussen functieprofielen door toepassing van het systeem VBalans

 • d.

  Conversietabel de tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisniveaus (bijlage 1)

 • e.

  Toetsingscommissie de commissie, als bedoeld in artikel 6, die belast is met de globale toetsing van de verschillen in de elkaar opvolgende functieprofielen en de waardering van de functieprofielen in totaliteit;

 • f.

  Bezwarenadviescommissie de commissie, als bedoeld in artikel 10, die belast is met de behandeling van bezwaren tegen de beschrijving van de functieprofielen, de waardering van de functieprofielen en de ingangsdatum van de functieprofielen;

 • g.

  Directeur de door het college als zodanig benoemd directielid;

 • h.

  Afdelingsmanager de bij besluit van het college aangewezen functionaris, dan wel diens door het college aangewezen plaats vervanger;

 • i.

  Functiedeskundige de door de directeur aangewezen deskundige die belast is met het opstellen van de functieprofielen en het daarbijbehorende functiewaarderingsrapport;

 • j.

  Afdelingsplan het jaarlijkse afdelingsplan waarin in grote lijn wordt aangegeven welke werkzaamheden door een afdeling zullen worden verricht. Het plan waarin de werkzaamheden per medewerker wordt beschreven.

Artikel 2  

 • 1.

  Het niveau van alle bij de gemeente Urk voorkomende functieprofielbeschrijvingen zal worden vastgesteld volgens de methode van organieke functiewaardering, die als bijlage bij deze regeling is gevoegd (Bijlage II, VBalans).

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt slechts voor functieprofielen waarvoor een bezoldiging door de gemeente Urk wordt vastgesteld.

Paragraaf 2 De functieprofielbeschrijving en profielwaardering

Artikel 3  

 • 1.

  Er is/wordt een functieproflelenboek opgesteld

 • 2.

  De directeur kan, na overleg met de ondernemingsraad, besluiten een nieuw functieprofiel aan het bestaande functieboek toe te voegen c.q. een functieproflel wijzigen.

 • 3.

  Voor de behandeling van de in dit artikel bedoelde nieuwe of aangepaste functieprofielbeschrijvingen zijn alle bepalingen van deze regeling van toepassing.

Artikel 4  

 • 1.

  De functiedeskundige stelt na overleg met de directeur en de door hem/haar daarvoor aangewezen betrokkenen, een gewijzigd en/of nieuw conceptfunctieprofielbeschrjving op volgens een vastgesteld uniform model.

 • 2.

  De conceptfunctieprofielbeschrijving wordt door de afdelingsmanager aan de betrokken medewerker(s) ter inzage gegeven. Deze tekent voor gezien en kan desgewenst en gedurende twee weken zijn reactie schriftelijk kenbaar maken aan respectievelijk de afdelingsmanager en de directeur. De reactie wordt ter informatie bij de conceptfunctieprofielbeschrijving gevoegd. De conceptfunctieprofielbeschrijving wordt door de afdelingsmanager voor akkoord getekend en vastgesteld door de directeur.

 • 3.

  Indien de in het tweede lid genoemde personen (medewerker en afdelingsmanager) van mening verschillen over één of meer onderdelen van de conceptfunctieprofielbeschrjving worden de onderdelen waarover verschil van mening bestaat en door de medewerker ingebracht door middel van de in het tweede lid genoemde reactie, voorgelegd aan de directeur. De directeur neemt vervolgens een besluit en maakt dit besluit bekend.

 • 4.

  De conceptfunctieprofielbeschrijving(en) van de afdelingsmanagers en de directie worden opgesteld aan de hand van een gesprek met respectievelijk de directie en het college eveneens voorafgegaan door een gesprek met de afdelingsmanagers respectievelijk de directie. Voor de inhoud van deze laatstgenoemde functieprofielbeschrijvingen is het college verantwoordelijk en stelt deze als zodanig vast.

 • 5.

  De vastgestelde functieprofielen worden door de functiedeskundige van een conceptfunctiewaarderingsadvies voorzien.

Artikel 5  

 • 1.

  De directeur stelt de functieprofielbeschrjving alsmede de functiewaardering vast en maakt dit besluit, door tussenkomst van de afdelingsmanager, bekend aan de medewerker die de werkzaamheden/taken vallend onder de functieprofielbeschrijving (grotendeels) uitoefent. De afdelingsmanager van betrokkene en P&amp;O ontvangen hiervan een mededeling.

 • 2.

  Gelijktijdig stelt de directeur de ingangsdatum van de (gewijzigde) functieprofielbeschrijving vast.

 • 3.

  Tegen beide besluiten staat bezwaar open in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 3 De toetsing van de functieprofielwaardering

Artikel 6  

 • 1.

  Er is een toetsingscommissie bestaande uit:· Één lid voorgedragen door het college;· Één lid voorgedragen door de commissie voor Georganiseerd Overleg· Één lid voorgedragen door de twee hiervoor genoemde leden, die tevens als voorzitter van de commissie fungeert.

 • 2.

  Wanneer over de aanwijzing van het laatst genoemde lid geen overeenstemming wordt bereikt, benoemt het college dit lid, gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 3.

  De leden van de toetsingscommissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Urk.

 • 4.

  Aan de toetsingscommissie wordt een door het college aan te wijzen ambtenaar als notulist toegevoegd. Deze ambtenaar heeft geen stemrecht.

 • 5.

  De taak van de toetsingscommissie bestaat uft het globaal toetsen van en adviseren van de directie over de verschillen in de elkaar opvolgende functieprofielen en de waardering van de profielen in totaliteit.

 • 6.

  De toetsingscommissie stelt, met als uitgangspunt de in artikel 3 bedoelde functieprofielbeschrijving, binnen zes weken na ontvangst van de functieproflelbeschrijving en het concept waarderingsrapport, een advies op voor de directie, mede op basis van het preadvies van de functiedeskundige. Deze termijn kan eenmaal worden verdaagd met een termijn van vier weken.

 • 7.

  Het staat de toetsingscommissie vrij bij de toetsing zoals bedoeld in lid 5 informanten en adviseurs te raadplegen. De toetsingscommissie krijgt alle informatie, die zij nodig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

 • 8.

  De toetsingscommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 9.

  De toetsingscommissie wijkt alleen gemotiveerd van het door de functiedeskundige uitgebrachte preadvies af. In haar rapportage aan de directeur legt zij haar argumenten schriftelijk vast. Een verslag van de bespreking(en) waarin de definitieve adviezen tot stand zijn gekomen wordt aan de directeur gezonden.

Artikel 7  

 • 1.

  De directeur stelt het functiewaarderingsrapport vast over de functieprofielbeschrijvingen met uitzondering van die van de leden van de directie en de afdelingsmanagers, rekening houdend met het advies als bedoel in artikel 6, lid 5 en 6.

 • 2.

  Het college stelt het functiewaarderingsrapport vast over functieproflelbeschrijvingen van de directie en de afdelingsmanagers berust, rekening houdend met het advies als bedoeld in artikel 6, lid 5 en 6.

Paragraaf 4 De conversie en inschaling

Artikel 8  

 • 1.

  Het college stelt de conversietabel vast na overleg en in overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  De door de directeur dan wel de door het college vastgestelde waardering, conform het in artikel 2, genoemde systeem van functiewaardering wordt omgezet in de salarisschalen door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel.

Paragraaf 5 Bekendmaking van de uitslag van de functiewaardering

Artikel 9  

 • 1.

  De door de directeur vastgestelde uitslag van de functiewaardering wordt, door tussenkomst van de afdelingsmanager, bekend gemaakt aan de medewerker die de werkzaamheden!taken vallend onder de functieproflelbeschrijving (grotendeels) uitoefent.

 • 2.

  De vaststelling van de, volgens de conversietabel, aan de waardering verbonden salarisschaal wordt tegelijk met de uitslag van de waardering en de inpassingdatum in de aanloop- of functieschaal bekend gemaakt aan de medewerker.

 • 3.

  Tegen elk van de drie besluiten staat bezwaar open in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 6 Bezwarenadviescommissie en bezwarenprocedure

Artikel 10  

 • 1.

  Er is een overeenkomstig artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht een bezwarenadviescommissie die ook belast is met functiewaardering.

 • 2.

  De medewerker die het niet eens is met de besluiten als genoemd in artikel 5, lid 1 en 2 en artikel 9, lid 1, 2 en 3 kan binnen zes weken na de schriftelijke bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur respectievelijk het college.

 • 3.

  De directeur, respectievelijk het college stelt het bezwaarschrift onverwijld in handen van de commissie als bedoeld in lid 1.

 • 4.

  De bezwareriadviescommissie behandelt de bezwaren overeenkomstig hetgeen bepaald is in de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 7 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 11  

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het college na overleg met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  Deze regeling die kan worden aangehaald als “Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Urk’1 treedt in werking met ingang van 1 mei 2006.

 • 3.

  De “Regeling functiewaardering 1999” wordt op 1 mei 2006 ingetrokken.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 1 mei 2006,De voorzitter,                                                          De secretaris,