Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Huishoudelijk reglement van de jeugdgemeenteraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuishoudelijk reglement van de jeugdgemeenteraad
CiteertitelHuishoudelijk reglement van de jeugdgemeenteraad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2003Nieuwe regeling

02-03-2004

Gemeentelijke website

2003001726

Tekst van de regeling

Intitulé

Huishoudelijk reglement van de jeugdgemeenteraad

 

 

Artikel 1 Doelstelling

a.Het behartigen van de belangen van de gehele Urker jeugd. b.Het aan jongeren leren wat actief burgerschap inhoudt, door het organiseren van bepaalde projecten en het ontwikkelen van politieke betrokkenheid. c.Het vormen van een brug tussen jeugd en politiek. d.Het bieden van een platform aan de jeugd voor het onderling uitwisselen van informatie en meningen.

Artikel 2 Samenstelling

a.De jeugdgemeenteraad bestaat uit jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Urk, in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 28 jaar. b.De zittingsperiode van een jeugdgemeenteraadslid is 2 jaar. Wanneer de zetelverdeling van de Urker gemeenteraad wijzigt, moet die wijzigen binnen 30 dagen doorgevoerd worden in de jeugdgemeenteraad. c.Een lid kan maximaal 2 achtereenvolgende zittingsperioden zitting hebben in de jeugdgemeenteraad. Daarna mag gedurende 1 periode geen zitting worden genomen in de jeugdgemeenteraad. d.Het niet bezoeken van drie achtereenvolgende vergaderingen van de jeugdgemeenteraad, vormt voor een fractie voldoende motief het betreffende lid te ontslaan.

Artikel 3 Activiteiten en middelen

a.Jaarlijks dient er een activiteitenplan te worden opgesteld aan de hand waarvan kennisoverdracht, themabijeenkomsten, vergaderingen en excursies worden georganiseerd ter bevordering van de doelstelling als bedoeld in artikel 1 van dit reglement. b.De gemeenteraad kan jaarlijks aan de jeugdgemeenteraad een budget beschikbaar stellen teneinde de activiteiten zoals verwoord in het activiteitenplan, als bedoeld onder sub a, ten uitvoer te brengen. c.De jeugdgemeenteraad kan de gemeenteraad adviseren het voor het eigen werk bestemde budget, dan wel andere budgetten op het terrein van jeugdbeleid, zoals opgenomen in de gemeentebegroting, aan te passen dan wel geheel of gedeeltelijk een gewijzigde bestemming te geven. d.Voor hun werk voor de jeugdgemeenteraad ontvangen de leden een financiële vergoeding op basis van presentie. De voorzitter en de secretaris van de jeugdgemeenteraad ontvangen voor hun taakbelasting een hogere vergoeding.

Artikel 4 Ambtelijke bijstand

a.De jeugdgemeenteraad kan het college van burgemeester en wethouders verzoeken ambtenaren en/of adviseurs de vergaderingen te doen bijwonen, teneinde inlichtingen of adviezen te verstrekken die voor een juiste taakvervulling noodzakelijk zijn. b.De jeugdgemeenteraad wordt bijgestaan door een ambtenaar aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. c.De in lid b. bedoelde ambtenaar zal het dagelijks bestuur van de jeugdgemeenteraad gevraagde en ongevraagd in kennis stellen van gemeentelijke aangelegenheden op het terrein van de jeugdgemeenteraad. d.De ambtenaar die krachtens dit artikel de jeugdgemeenteraad bijstaat, draagt zorg c.q. laat zorg dragen voor een deugdelijke boekhouding van inkomsten en uitgaven. Betalingen vinden slechts plaats voorzover een door het dagelijks bestuur getekende betalingsopdracht aanwezig is.

Artikel 5 Inrichting en werkwijze

a.Het dagelijks bestuur van de jeugdgemeenteraad wordt gevormd door een technisch voorzitter en de fractievoorzitters van de jongerenpartijen. b.De voorzitter van de jeugdgemeenteraad is een technisch voorzitter die door de jongerenpartijen gekozen wordt. Om gekozen te worden is een tweederde meerderheid van stemming nodig. c.De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur en vervult representatieve taken. De voorzitter mag bij aantreden niet ouder zijn dan 28 jaar. d.Het dagelijks bestuur ondertekent de van de jeugdgemeenteraad en het dagelijks bestuur uitgaande adviezen. e.Het dagelijks bestuur stemt niet over beleidszaken. f.Uit de jongerenfracties wordt een secretaris voorgedragen, hiervoor is een meerderheid van stemmen binnen het dagelijks bestuur noodzakelijk. g.De secretaris draagt zorg voor de notulen en ondersteunt de technisch voorzitter en het dagelijks bestuur. h.De secretaris heeft geen stemrecht binnen de jeugdgemeenteraad of het dagelijks bestuur. i.Uit de leden van het dagelijks bestuur wordt een algemeen adjunct gekozen, hiervoor is een meerderheid van stemmen noodzakelijk. j.De algemeen adjunct treedt bij afwezigheid van de voorzitter of de secretaris als vervanger op. k.Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van alle vergaderstukken van de jeugdgemeenteraad. l.De jeugdgemeenteraad kan bij meerderheid besluiten voor een bepaalde specifieke opdracht ene werkgroep in te stellen. m.De werkgroep is gemachtigd zoveel mogelijk extern advies in te winnen en jeugd bij de werkgroep actief te betrekken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit regelement treedt in werking bij het instellen van de commissie jeugdgemeenteraad Urk (hetgeen op 25 november 2003 is gebeurd).

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 2 maart 2004,De secretaris,                                                                        De burgemeester,