Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van Burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van Burgemeester en wethouders
CiteertitelDelegatieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-1994Nieuwe regeling

29-09-1994

Het Urkerland 1994-10-06

1994001536

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van Burgemeester en wethouders

De raad van de gemeente Urk;gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet;gezien het advies van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenhedenbesluit:vast te stellen, de volgende             <vet>‘Verordening, regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders’</vet> 

Artikel 1 Register

  • 1

    De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorende register, worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  • 2

    Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzingen.

Artikel 2 Mededeling

Het college van burgemeester en wethouders doet in de eerst volgende vergadering van de raad mededeling van de op basis van de gedelegeerde bevoegdheden genomen besluiten.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Delegatieverordening”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 29 september 1994,De voorzitter,                                                                                     De griffier,