Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Organisatiebesluit gemeente Urk 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatiebesluit gemeente Urk 2006
CiteertitelOrganisatiebesluit gemeente Urk 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, 212 en 213 Financiële verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-200601-11-2006Nieuwe regeling

21-11-2006

Intranet

2006002191

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit gemeente Urk 2006

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk;gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de desbetreffende artikelen van de Financiële verordening ex artikel 212 en 213 Gemeentewet;gehoord de Ondernemingsraad tijdens de Overlegvergadering van 27 september 2006 en 16 oktober 2006 en gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 16 oktober 2006;besluit:vast te stellen het<vet>Organisatiebesluit van de gemeente Urk</vet>

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afdeling: iedere organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die op grond van dit besluit een eigen verantwoordingsplicht aan de directeur en/of de adjunct-directeur heeft

 • b.

  taakveld: iedere organisatie-eenheid binnen een afdeling die op grond van dit besluit een eigen, rechtstreekse verantwoordelijkheid aan de afdelingsmanager van de desbetreffende afdeling heeft

 • c.

  middelenbeheer: het middelenbeheer omvat de voorbereiding en de uitvoering van: &#x2022;het personeelsbeleid; &#x2022;het financi&#xEB;le beleid; &#x2022;het organisatiebeleid; &#x2022;het informatiebeleid; &#x2022;het automatiseringsbeleid; &#x2022;het investeringsbeleid in bedrijfsmiddelen; &#x2022;het huisvestingsbeleid van het gemeentelijk apparaat, alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer

 • d.

  budgethouder: ambtenaar van de gemeente aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten of kredieten en aan wie het (onder-)mandaat is toegekend bestedingen te verrichten ten laste van de aan hem toegekende budgetten en kredieten, conform het bepaalde in de &#x201C;Algemene regeling budgethouders gemeente Urk&#x201D;

 • e.

  juridische rechtmatigheid: het voldoen aan besluiten en beheershandelingen en de vastlegging daarvan aan gemeentelijke-, nationale - en Europese wet- en regelgeving

 • f.

  financi&#xEB;le rechtmatigheid: het voldoen aan besluiten en beheershandelingen en de vastlegging daarvan aan gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving op het gebied van het financieel beleid, de regels voor het financieel beheer en de inrichting van de financi&#xEB;le organisatie

 • g.

  portefeuillehouder: lid van het college aan wie een nader omschreven beleidsveld is toegewezen, waarvoor hij de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt

 • h.

  directeur: de door het college benoemde eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie, eerste adviseur van het college en lid van de directie in de rol en functie van directeur/gemeentesecretaris

 • i.

  adjunct-directeur: de door het college op voordracht van de directeur benoemde adjunct directeur/adjunct-gemeentesecretaris geeft leiding aan de directiestaf, is lid van de directie en is algemeen beleidscontroller.

 • j.

  ondernemingsraad wettelijk orgaan, bestaande uit gekozen werknemers, ten behoeve van overleg en samenwerking met de leiding van de onderneming.

 • k.

  onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.

Hoofdstuk 1 De ambtelijke organisatie

Artikel 2 Organisatie-eenheden

De ambtelijke organisatie van de gemeente Urk is, afgezien van de griffie, ingedeeld in de volgende vier afdelingen:

 • a.

  afdeling ontwikkeling en advies;

 • b.

  afdeling realisatie en beheer;

 • c.

  afdeling interne dienstverlening;

 • d.

  afdeling publiekszaken.

Daarnaast is er een directiestaf en een taakonderdeel integrale veiligheid, waarvan de vrijwillige brandweer onderdeel uitmaakt.

Artikel 2a Organisatie gemeentelijke vrijwillige brandweer

De Organisatie, het beheer en de taken van de gemeentelijke vrijwillige brandweer, alsmede de benoeming en verantwoordelijkheden van de vrijwillig brandweercommandant zijn neergelegd in de Verordening op de brandweer”. Bij afwijkende bepalingen in de “Verordening op de brandweer” gaan deze uit boven de bepalingen in dit besluit.

Artikel 3 Hoofdstaken van de afdeling ontwikkeling en advies

De algemene taak van de afdeling Organisatie en advies is de integrale zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding en de evaluatie op het gebied van:•Welzijn •Gezondheid •Zorg •Kunst en Cultuur •Onderwijs •Sport •Recreatie en Toerisme •Economische Zaken •Visserijbeleid (ook visie lJsselmeervisafslag) •EU-subsidies •Beleid haven en markt •Ruimtelijke Ontwikkeling •Externe veiligheid •Bestemmingsplannen (incl. juridisch) •Grondexploitatie •Volkshuisvesting •Grondbeleid •Vastgoed alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 3a Hoofdtaken van de afdeling realisatie en beheer

De algemene taak van de afdeling realisatie en beheer is de integrale zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie op het gebied van onderhoud en beheer:•Openbaar groen •Bestratingen, pleinen, rioleringen •Openbare verlichting •Speelterreinen en sportvelden •Water •Havenbeheer •Begraafplaatsen •Materieel •Ontwikkelen civiel- en cultuurtechnische beheersplannen •Nieuwe infrastructurele werken •Aanpassing bestaande infrastructuur •Bouwrijp- en woonrijpmaken en beheer •Verkeer en vervoer alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 3b Hoofdtaken van de afdeling publiekszaken

De algemene taak van de afdeling publiekszaken is de integrale zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie op het gebied van:•Werk en Bijstand •Voorzieningen gehandicapten •Burgerzaken •GBA •Verkiezingen •Bouw- en Woningtoezicht (mcl. juridisch) •Gebruiksvergunningen •Milieu •Handhaving •APV •Servicelijn •Centrale balie •Kwijtschelding •Belastingen •Voorlichting •Bedrijvenloket •Marktmeester •e-loket alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 3c Hoofdtaken van de afdeling interne dienstverlening

De algemene taak van de afdeling interne dienstverlening is de integrale zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie op het gebied van:•Postregistratie •Archief •Informatisering, Automatisering en Telematica •Webbeheer •Secretariaten •Bouwkunde •Huishoudelijke dienst •Arbeidsomstandigheden •Centrale Inkoop •Verzekeringen •Museum •Zwembad •Binnensportaccommodaties alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 3d Hoofdtaken van de directiestaf

De algemene taak van de directiestaf is de integrale ondersteuning van de directie, de afdelingsmanagers en de afdelingen, als ook de integrale zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie gericht op het gebied van:•Planning en Control •Communicatie •Kabinetszaken •Personeel en Organisatie •Juridische Controlling •Algemene Wet bestuursrecht •Privaatrecht •Financiële administratie •Invordering alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 3e Hoofdtaken taakonderdeel integrale veiligheid

Het taakonderdeel integrale veiligheid wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur. De algemene taak van het taakonderdeel integrale veiligheid is de integrale zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie op het gebied van:•Integrale veiligheid •Ontruimingsplannen •Rampenplannen •Rampenbestrijding •Repressie, preparatie, preventie, pro-actie •Nazorg •Controle en toezicht •Gemeentelijke vrijwillige brandweer alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 4 Hoofdtaken Ondernemingsraad

De hoofdstaken van de Ondernemingsraad staan vermeld in de Wet op de Ondernemingsraden. De Ondernemingsraad is een wettelijk orgaan en staat buiten de hiërarchieke lijn van de organisatie. De algemene taak van de Ondernemingsraad is de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming, in een sociaal-organisatorische betekenis. Het betreft onderwerpen die de organisatie aangaan alsmede onderwerpen die het personeel aangaan. Daarnaast wordt het werk van de ondernemingsraad gekenmerkt door de bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad, namelijk:•Adviesrecht •Beroepsrecht •Instemmingsrecht •Stimulerende OR taak •Benoemingrecht bestuur instellingen •Adviesrecht benoeming of ontslag bestuurder •Actief informatierecht •Financieel-economisch informatierecht •Informatierecht sociaal beleid

Artikel 5 Structuur afdelingen

 • 1.

  Voor wijzigingen van de indelingen van de organisatie in afdelingen of de toewijzing van taken aan afdelingen betrekt het college vooraf het advies de directie.

 • 2.

  De directeur kan in overleg met de adjunct-directeur de hoofdtaken en de toedeling daarvan aan afdelingen nader preciseren en daartoe aanwijzingen geven.

Artikel 6 Leiding dagelijks beheer

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het college berust de zorg voor het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie, bij de directeur. Hij kan uit eigen beweging aanwijzingen geven aan de afdelingsmanagers en na overleg met het college aanwijzingen geven aan de adjunct-directeur om de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de samenhang van het gemeentelijk beleid te verzekeren.

 • 2.

  Onder de verantwoordelijkheid van het college berust de verantwoordelijkheid voor de inzet van mensen en middelen bij de directeur.

 • 3.

  Onder verantwoordelijkheid van het college berust de zorg voor de algemene beleidscontrolling bij de adjunct-directeur.

 • 4.

  Onder de verantwoordelijkheid van de directie berust het dagelijks beheer van een afdeling bij de manager van de afdeling.

 • 5.

  De functie van manager van de directiestaf wordt uitgeoefend door de adjunctdirecteur.

 • 6.

  Voor de uitoefening van &#xE9;&#xE9;n of meer van zijn bevoegdheden verleent het college mandaten en volmachten aan de directie, de directeur, de algemene beleidscontroller en de afdelingsmanagers. Bij de verlening van mandaten wordt onderscheid gemaakt tussen afdoenings-, vertegenwoordigings- en ondertekeningsmandaten. Indien in een verleend mandaat het verlenen van ondermandaten niet is uitgesloten is de functionaris aan wie het desbetreffende mandaat is verleend, bevoegd tot hot verlenen van ondermandaten.

Artikel 7 Functionarissen financiële organisatie

 • 1.

  De functies van algemeen beleidscontroller, financieel controller en beleidsmedewerker planning en control zijn onverenigbaar met die van financieel consulent en kassier alsmede met enige andere de functiescheiding wezenlijk aantastende functie. De functies beleidsmedewerker planning en control, financieel consulent en de kassier zijn onverenigbaar met het bugethouderschap.

 • 2.

  De functies financieel controller, beleidsmedewerker planning en control, financieel consulent en kassier worden exclusief aan de directiestaf toegewezen.

Artikel 8 Benoeming, schorsing, ontslag en vervanging functionarissen

 • 1.

  Het college wijst de directeur en de adjunct-directeur aan als elkaars vervanger bij afwezigheid.

 • 2.

  Het college wijst de manager van de afdeling Ontwikkeling en Advies aan als algemeen vervanger van de directeur en adjunct-directeur bij hun gezamenlijke afwezigheid.

 • 3.

  Als de manager van de afdeling Ontwikkeling en Advies gelijktijdig afwezig is met de directeur en de adjunct-directeur wijst het college een andere afdelingsmanager aan als vervanger.

 • 4.

  Het college wijst op voorstel van de directie wijst binnen elke afdeling een medewerker aan als plaatsvervangend afdelingsmanager. Bij afwezigheid van de afdelingsmanager wordt zijn functie uitgeoefend door de plaatsvervangend afdelingsmanager.

 • 5.

  Het college regelt op voorstel op voorstel van de directeur de vervanging van de leiding van de directiestaf bij afwezigheid van de adjunct-directeur.

 • 6.

  De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

 • 7.

  De adjunct-directeur en de afdelingsmanagers worden op voordracht van de directeur benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

 • 8.

  De medewerkers worden, voor zover niet anders bepaald in dit besluit en andere besluiten, op voorstel van de directie door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 9 Ondersteunende werkzaamheden deelneming in rechtspersonen

 • 1.

  Bij oprichting en deelneming in rechtspersonen als bedoeld in het tweede lid van artikel 160 van de Gemeentewet, bepaalt de directeur onder de verantwoordelijkheid van het college, welke afdelingen voor de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur ter zake ondersteunende werkzaamheden verrichten.

 • 2.

  Ambtenaren die als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur deel uitmaken van enig bestuur of raad van rechtspersonen, zijn verplicht om op nader door het college te bepalen wijze verslag uit te brengen aan het college over hun werkzaamheden als bestuurslid van de desbetreffende rechtspersoon.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in door het college opgerichte rechtspersonen en de in het eerste lid aangewezen afdelingen bevorderen voor zover mogelijk, dat het beheer van deze rechtspersonen voldoet aan de regels, die gelden voor de gemeentelijke afdelingen.

Hoofdstuk 2 Functies

Artikel 10 Directeur

Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college berust het dagelijks beheer van de ambtelijke Organisatie met uitzondering van de griffie bij de directeur. De directeur draagt bij het dagelijks beheer van de ambtelijke Organisatie in het bijzonder de zorg voor:

 • a.

  de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering;

 • b.

  implementatie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving en bewaking van de juridische rechtmatigheid;

 • c.

  de behandeling van burgerreacties, de behandeling van beroepschriften en beslissingen op verzoek- en bezwaarschriften, de behandeling van juridische procedures;

 • d.

  de aansturing van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de griffie;

 • e.

  de kwaliteit van de dienstverlening;

 • f.

  de ondersteuning van de bestuursorganen.

Artikel 11 Adjunct-directeur

 • 1.

  Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college draagt de adjunct-directeur de zorg voor:a. het middelenbeheer en het opstellen en bewaken van de afdelingsplannen;b. het opzetten en in stand houden van de administratieve organisatie en het planning en control systeem van de gemeente. Hij legt de administratieve organisatie en het planning en control systeem vast in beschrijvingen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede in procedures, werkafspraken en tijd planningen. Het geheel wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd;c. de bewaking van de financi&#xEB;le planning van de gemeentelijke begrotingscyclus en de aansluiting daarvan op de beleidsplanning, de afdelingsplannen en het door de raad vastgestelde beleid;d. de voorbereiding en de uitvoering van de periodieke onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Hij neemt hierbij de kaders uit de &#x201C;Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Urk&#x201D; in acht;e. de voorbereiding en de begeleiding van de aanbesteding van de accountantscontrole van de gemeenterekening. Hij treedt op in nauw overleg met de griffier. Hij draagt eveneens de zorg voor de facilitering van de accountant bij de voorbereiding en uitvoering van de accountantscontrole en neemt hierbij het gestelde in artikel 5 van de &#x201C;Controleverordening gemeente Urk&#x201D; in acht en ziet er op toe, dat ook de andere ambtenaren van de gemeente Urk deze regels in acht nemen;f. de bewaking van de financi&#xEB;le rechtmatigheid. In dit kader doet hij voorstellen aan het college over het (doen) uitvoeren van audits;g. het toetsen van beleidsvoornemens en voorstellen aan het college op bedrijfseconomische aspecten.

 • 2.

  De adjunct-directeur treedt bij de uitoefening van zijn taken in nauw overleg op met de directeur (gemeentesecretaris) en geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers van de directiestaf.

Artikel 12 Financieel controller

De financieel controller, aangewezen door het college, is verantwoordelijk voor en verricht zijn werkzaamheden binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Financiële verordening ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet.

Artikel 13 Afdelingsmanager

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van de directeur draagt een afdelingsmanager met in achtneming van de gemeentebrede kaders de integrale zorg voor: de ontwikkeling en uitvoering van het afdelingsplan, de bewaking van de juridische rechtmatigheid bij de uitvoering van het afdelingsplan, de uitvoering van de aan de afdeling toegewezen bestuursopdrachten, het opvolgen van de aanwijzingen van de directeur.

 • 2.

  Het gestelde onder het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de adjunct-directeur in zijn rol als leidinggevende van de directiestaf.

 • 3.

  Onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur draagt een afdelingsmanager met in achtneming van de gemeentebrede kaders de integrale zorg voor: het middelen beheer van de afdeling, het in stand houden van de administratieve Organisatie van de afdeling, het bijhouden van de aan zijn afdeling toegewezen administraties, het tijdig en volledig aanleveren van de juiste bestuurlijke informatie en de bewaking van de financi&#xEB;le rechtmatigheid bij de uitvoering van het afdelingsplan.

 • 4.

  Een afdelingsmanager is belast met de uitvoering van de procedure, waarin wordt aangegeven op welke wijze de afdeling omgaat met vragen, suggesties en klachten van burgers en hoe de directeur (gemeentesecretaris) over deze burgerreacties wordt ge&#xEF;nformeerd.

 • 5.

  Een afdelingsmanager draagt de zorg voor het toetsen van voorstellen die in opdracht van de directeur voor het college worden voorbereid, op: &#x2022;de tijdigheid, de juistheid en de volledigheid van de gegeven informatie; &#x2022;de juridische rechtmatigheid, de financi&#xEB;le rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid;

alsmede de aanwijzing van ambtenaren van de afdeling, die de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de uitvoering van de voorgestelde besluiten.

Artikel 14 Financiële organisatie

De financiële organisatie van de gemeente Urk is vastgelegd in de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 3 Coördinatieoverleg

Artikel 15 Coördinatieoverleg

 • 1.

  De directeur, de adjunct-directeur en de afdelingsmanagers vormen het co&#xF6;rdinatleoverleg.

 • 2.

  De directeur is voorzitter van het co&#xF6;rdinatieoverleg.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de directeur treedt de adjunct-directeur op als voorzitter van het co&#xF6;rdinatieoverleg. Ingeval van afwezigheid van een lid van het co&#xF6;rdinatieoverleg anders dan de directeur wordt zijn plaats ingenomen door de door het college aangewezen plaatsvervanger.

 • 4.

  De voorzitter van het co&#xF6;rdinatieoverleg stelt de vergaderdata en de agenda voor de vergaderingen van het co&#xF6;rdinatieoverleg vast. Ieder lid van het co&#xF6;rdinatieoverleg kan zaken voor plaatsing op de agenda bij de voorzitter indienen en de voorzitter verzoeken in bijzondere omstandigheden een extra vergadering bijeen te roepen. De voorzitter zorgt er voor, dat de agenda en bijbehorende stukken worden gereed gemaakt en ten minste twee dagen voor de vergadering in het bezit zijn van de leden van het co&#xF6;rdinatieoverleg.

 • 5.

  Als de agenda daarvoor aanleiding geeft, nodigt de voorzitter andere dan de in het eerste lid bedoelde leden uit om aan een desbetreffende vergadering van het co&#xF6;rdinatieoverleg deel te nemen.

 • 6.

  De directeur neemt, gehoord de meningsvorming binnen het co&#xF6;rdinatieoverleg, de vereiste besluiten en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluitvorming.

Artikel 16 Taken coördinatieoverleg

Het co&#xF6;rdinatieoverleg heeft tot doel het goed functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel te bevorderen door middel van:

 • a.

  de co&#xF6;rdinatie van en de advisering over het middelenbeleid;

 • b.

  het vaststellen van de inhoud van afdelingoverstijgende adviezen;

 • c.

  de co&#xF6;rdinatie van activiteiten tussen afdelingen onderling en in relatie tot het bestuur;

 • d.

  de co&#xF6;rdinatie van de planning, prioriteitenstelling en voortgang van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en verantwoording;

 • e.

  de informatie-uitwisseling van gemeenschappelijke zaken;

 • f.

  tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen.

Hoofdstuk 4 Beleidsvoorbereiding, begroting, beleidsuitvoering en rekening

Artikel 17 Bestuursopdrachten

 • 1.

  Voor de beleidsvoorbereiding geeft het college bestuuropdrachten aan de directeur.

 • 2.

  Een bestuursopdracht geeft het kader aan voor de inbreng bij het ontwikkelen van beleid.

 • 3.

  De directeur draagt de zorg voor uitvoering van bestuursopdrachten door de ambtelijke organisatie.

Artikel 18 Begrotingscyclus

De gemeentelijke begrotingscyclus omvat de stukken, zoals vastgelegd in van de Financi&#xEB;le verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet:

 • a.

  de kadernota;

 • b.

  de begroting inclusief het beleidsplan en het investeringsplan;

 • c.

  de productraming en afdelingsplannen;

 • d.

  de kwartaalrapportage;

 • e.

  de jaarrekening en het jaarverslag.

Artikel 19 Budgettoedeling en begrotingsuitvoering

 • 1.

  Op basis van de begroting, de beleidsplannen, de vastgestelde kredieten en de productraming van de gemeente, maakt de afdelingsmanager in overleg met de directeur, de adjunct-directeur en de financieel controller voor de eigen afdeling een afdelingsplan, waarvan de begroting van de afdeling en het investeringsplan van de afdeling deel uitmaken.

 • 2.

  In een afdelingsplan worden de beoogde doelen, taken, activiteiten, te leveren prestaties en in te zetten middelen van een afdeling voor het eerstvolgende jaar beschreven.

 • 3.

  Afdelingsplannen worden voor aanvang van het betreffende begrotingsjaar vastgesteld door het college. Met de vaststelling van de afdelingsplannen worden de budgetten en investeringskredieten toegewezen aan de afdelingsmanagers, die voor de desbetreffende budgetten en investeringskredieten invulling geven aan het budgethouderschap, zoals nader uitgewerkt in de Algemene regeling budgethouders gemeente Urk.

Hoofdstuk 5 Juridische rechtmatigheid

Artikel 20 Juridische rechtmatigheid

 • 1.

  De juridisch controller binnen de directiestaf draagt onder de verantwoordelijkheid van de directie en onverminderd de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanagers de zorg voor:a.het toetsen van voorstellen aan het college en overeenkomsten van de gemeente met derden op juridische rechtmatigheid; b.het gevraagd en ongevraagd geven van juridisch advies aan de directie, directeur, adjunct-directeur en de afdelingsmanagers; c.het opstellen van richtlijnen voor de afdelingen voor het toetsen van voorstellen aan het college en het toetsen van de door de gemeente te verrichten rechtshandelingen op juridische rechtmatigheid; d.het toezicht op een juiste toepassing door de ambtenaren van de afdelingen van gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving; e.de behandeling van beroepschriften en de behandeling van en beslissingen op verzoeken bezwaarschriften; f.het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures; g.het onderhouden van contacten met advocaten en notarissen; voor zover deze taken niet door het college aan andere ambtenaren in de Organisatie zijn opgedragen.

 • 2.

  De juridisch controller deelt een afdelingsmanager zijn bevindingen mee over de naleving van gemeentelijke, nationale- en Europese wet- en regelgeving door de afdeling van de desbetreffende afdelingsmanager.

 • 3.

  Als daar aanleiding voor bestaat, doet de juridische controller aan de directie verslag van zijn bevindingen.

Artikel 21 Juridische rechtmatigheid bij afdelingen

Een afdelingsmanager draagt onder de verantwoordelijkheid van de directie de zorg voor:

 • a.

  De implementatie en een juiste toepassing van gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving door de onder zijn afdeling vallende ambtenaren, waarbij de door het college goedgekeurde richtlijnen van de juridische controller worden nageleefd;

 • b.

  De toepassing van voorstellen van zijn afdeling aan het college en de toepassing van de door zijn afdeling voor de gemeente te verrichten rechtshandelingen op juridische rechtmatigheid.

Hoofdstuk 6 Vaststelling en ingangsdatum

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2006.

 • 2.

  De organisatieverordening, zoals vastgesteld door de raad op 24 februari 2000 is bij de inwerkingtreding van dit besluit niet meer van kracht.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Organisatiebesluit gemeente Urk 2006.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gemeente Urk, gehouden op 21 november 2006,De secretaris,                                                        De wethouders,