Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Regeling ingebruikgeving sportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ingebruikgeving sportaccommodaties
CiteertitelRegeling ingebruikgeving sportaccommodaties
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-1999Nieuwe regeling

17-11-1999

Het Urkerland

2005000582
17-11-1999Nieuwe regeling

17-11-1999

Het Urkerland

2005000582

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tot ingebruikgeving sportaccommodaties

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

•Sportaccommodatie: de accommodatie die benodigd is om een bepaalde tak van sport te kunnen beoefenen.

•De gebruiker: degene, aan wie een sportaccommodatie in gebruik is gegeven. Indien de overeenkomst tot gebruik op naam van een vereniging is gesteld, wordt het bestuur van die vereniging als gebruiker aangemerkt.

•De vereniging: een duurzaam aaneensluiting van personen, welke de gezamenlijke beoefening van een bepaalde sport beoogt, en als zodanig beschikt over een volledige rechtspersoonlijkheid.

•Verhuurder: de beheerscommissie Sportaccommodaties Urk

•Beheerscommissie: de beheerscommissie Sportaccommodaties Urk

•Seizoen: een periode die benodigd is of wordt gebruikt om een bepaalde tak van sport te beoefenen.

•Beheerder: de door de burgemeester en wethouder aangewezen persoon die belast is met het toezicht in enige sportaccommodatie.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze regeling heeft betrekking op die sportaccommodaties waarvan het eigendom bij de gemeente Urk berust, terwijl het beheer en de exploitatie bij de beheerscommissie Sportaccommodaties Urk berust. Daarnaast heeft deze regeling betrekking op sportzaal Waaiershoek. Het eigendom van deze sportzaal berust bij het Berechja College te Urk, terwijl ook hier het beheer en de exploitatie bij de beheerscommissie Sportaccommodaties Urk berust.

Artikel 3 De overeenkomst

  • 1.

    Het gebruik van de sportaccommodaties is slechts toegestaan na daartoe vooraf aangegane overeenkomst met de beheerscommissie.

  • 2.

    De overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde tijd of tot wederopzegging.

  • 3.

    Van gebruik is sprake zolang geen tijdige opzegging heeft plaatsgehad.

     

Artikel 4 Opzegging/wijziging gebruiksovereenkomst

  • 1.

    Opzeggingen van gebruiksovereenkomsten dienen ten miste één maand van tevoren te worden gemeld. Een opzegging is pas van kracht nadat daarvan een bevestiging van de beheerscommissie is ontvangen.

  • 2.

    Wijzigingen in het gebruik dienen ten minste één week van tevoren te worden gemeld. Elke toewijzing of wijziging is pas van kracht nadat daarvan een bevestiging van de beheerscommissie is ontvangen.

  • 3.

    Tussentijdse opzegging door de gebruiker geeft geen aanleiding tot vermindering c.q. restitutie van de verschuldigde vergoeding voor de resterende gebruiksperiode, tenzij de accommodatie aan een derde in gebruik wordt gegeven door verhuurder.

     

Artikel 5 Toewijzing

  • 1.

    De beheerscommissie beslist op verzoeken tot het gebruiken van sportaccommodaties. De beschikbare accommodaties worden toegewezen aan de hand van de door de gegadigden aangetroffen behoeften.

  • 2.

    De regeling laat de mogelijk onverlet met de sportverenigingen afzonderlijke overeenkomsten te sluiten die verbetering en/of uitbreiding van de voorzieningen beogen en waarbij de gebruiksrechten voor langere termijn kunnen worden gevestigd

  • 3.

    Ter bevordering van de continuïteit in het gebruik door verenigingen vindt de toewijzing van de sportaccommodaties als volgt plaats:

    • a.

      Gedurende de periode van 1 mei tot 1 juli voorafgaand aan enig seizoen worden de verenigingen bij voorrang in gelegenheid gesteld te voorzien in hun behoefte aan accommodaties voor het komend seizoen;

    • b.

      Vanaf 1 juli voorafgaand aan enig seizoen worden alle aanvragen op voet van gelijkheid en op volgorde van ontvangst afgehandeld;

    • c.

      Verenigingen die reeds in voorgaand seizoen gebruiker van de betreffende accommodatie zijn geweest krijgen, indien kan worden aangetoond dat de behoefte gelijk zal zijn als in voornoemde periode en de wens daartoe voor 1 juli te kennen wordt gegeven, in ieder geval dezelfde accommodatie voor een gelijke periode toegewezen.

    • d.

      Is de behoefte in vergelijking tot voorgaand seizoen kleiner geworden, dan vindt toewijzing overeenkomstig de behoefte plaats, met dien verstande dat de door de kleiner wordend behoefte plaats, met dien verstande dat de door de kleiner wordende behoefte vrijkomende ruimte nog voor maximaal één seizoen kan worden toegewezen, indien gelijk met de normale aanvraagprocedure een met reden omkleed verzoek daarvoor is gedaan.

  • 4.

    Wanneer voor een accommodatie of een onderdeel daarvan meerdere gegadigden zich tegelijkertijd aandienen, neemt de beheerscommissie haar besluit niet dan na overleg met belanghebbenden.

Artikel 6 Voorwaarden

  • 1.

    De ingebruikgeving geschiedt onder de bepalingen en voorwaarden zoals bij of krachtens de onderscheiden artikelen van deze regeling is aangegeven.

  • 2.

    De beheerscommissie is bevoegd, nadere regels te stellen met betrekking tot het feitelijk gebruik van de onderscheiden accommodaties.

Artikel 7 Vergoeding

  • 1.

    Voor het gebruik is een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het daarvoor door de beheerscommissie vast te stellen tarief, hetwelk eenzijdig gewijzigd kan worden indien zulks in het belang van een verantwoorde exploitatie wordt gevorderd.

  • 2.

    De vergoeding voor het gebruik moet binnen een door de beheerscommissie te bepalen termijn worden voldaan

  • 3.

    De beheerscommissie is bevoegd in bijzondere gevallen een afwijzend tarief in rekening te brengen.

Artikel 8 Onttrekking van gebruik

  • 1.

    De beheerscommissie is bevoegd, rekening houdend met alle daarbij betrokken belangen en na overleg met de gebruiker, het gebruik van een accommodatie al dan niet tijdelijk aan de gebruiker te onttrekken en het gebruik aan anderen af te staan.

  • 2.

    Wordt van de bevoegdheid, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, gebruik gemaakt, dan is de gebruiker, aan wie het gebruik is onttrokken, gedurende de onttrekking van zijn verplichting jegens het gebruik ontheven.

Artikel 9 Nakoming verplichtingen

  • 1.

    Indien ene gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt wordt hij door de beheerscommissie schriftelijk op zijn verzuim gewezen, waarbij hem een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

  • 2.

    Indien de gebruiker zonder een naar het oordeel van de beheerscommissie genoegzame reden ook na de termijn, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet aan zijn verplichting(en) voldoet, kan de beheerscommissie de ingebruikgeving beëindiging en terstond over de accommodatie beschikken.

  • 3.

    De beëindiging van de ingebruikgeving, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, kan de gebruiker geen aanspraak maken op verlaging of teruggaaf van de vergoeding of een schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

  • 4.

    Indien de sportaccommodatie, door wat voor reden ook, niet kan worden gebruikt zal de verhuurder dit direct melden aan de contactpersoon van de vereniging. 

Artikel 10 Vrijwaringsclausule

De gebruiker vrijwaart de beheerscommissie en/of de gemeente Urk voor alle aanspraken wegens schade aan goederen of letsel aan personen welke verband houdende met het gebruik, door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij zulks aantoonbaar het gevolg is van verwijtbare nalatigheid van de beheerscommissie en/of de gemeente Urk.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De gebruiker is gedurende het feitelijk gebruik aansprakelijk voor alle schade welke anders dan ten gevolge van normaal gebruik aan de in gebruik gegeven accommodatie is ontstaan.

Artikel 12 Onderhoud

Het onderhoud van de sportaccommodatie geschiedt door en voor rekening van de gemeente Urk en/of de beheerscommissie. De beheerscommissie kan na een op overeenstemming gericht overleg met de gebruiker bepalen dat het onderhoud geheel of gedeeltelijk door en voor rekening van de gebruiker dient te worden uitgevoerd.

Artikel 13 Contactpersoon

De gebruiker is verplicht een contactpersoon aan te wijzen, die de gebruiker voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het gebruik vertegenwoordigt.

Artikel 14 Toezicht

  • 1.

    De door burgemeester en wethouders van de gemeente Urk aan te wijzen persoon, belast met het toezicht op de in en krachtens deze regeling gegevens regels, hebben ten allen tijde vrije toegang tot de sportaccommodaties.

  • 2.

    De gebruiker draagt er zorg voor dat een goede organisatie en toezicht voor, tijdens en na afloop van het gebruik is gewaarborgd.

  • 3.

    De aanwijzingen van de door de burgemeester en wethouders aangewezen persoon, die belast is met het toezicht, moeten strikt worden opgevolgd.

     

Artikel 15 Sleutelbeheer

De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de eventueel verstrekte sleutel(s) van de sportaccommodatie niet in het ongerede raakt (raken). Indien geen gebruik meer wordt gemaakt van de sportaccommodatie dient (dienen) de verstrekte sleutel(s) te worden ingeleverd bij, voor wat betreft de binnensportaccommodaties bij het Bureau Welzijn, Onderwijs en Sport, voor wat betreft het zwembad bij de bedrijfsleider van zwembad ´t Bun en voor wat betreft de buitensportaccommodatie bij afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Urk. Onder geen enkele voorwaarde mogen sleutels door de gebruiker worden nagemaakt.

Artikel 16 Opslag materialen

  • 1.

    De gebruiker is verplicht bij opzegging van het structurele gebruik de eventuele toestellen en materialen, die in of bij de sportaccommodatie zijn opgeslagen en die eigendom zijn van de gebruiker, te verwijderen.

  • 2.

    Bij ingebreke blijven zal deze verwijdering van gemeentewege en op kosten van de gebruiker geschieden, nadat deze hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 17 Kostenverhaal

Eventueel te nemen maatregelen, in en buiten rechte, ter nakoming van de bepalingen en voorwaarden komen voor rekening van de gebruiker.

Artikel 18 Onvoorziene gevallen

In de gevallen, waarin deze regeling alsmede de nadere bepalingen en voorwaarden niet voorzien, beslist de beheerscommissie.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot ingebruikgeving van de sportaccommodaties.

Artikel 20 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op een door de beheerscommissie vast te stellen tijdstip.

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen

 

Artikel 1 Beschikbaarheid

  • 1.

    Over de binnensportaccommodaties kan niet worden beschikt op zondagen, plaatselijke bid- en dankdagen, Goede Vrijdag na 18.00 uur en overige algemeen erkende christelijke feestdagen, zulks met uitzondering van 2e feestdagen na 13.00 uur.

  • 2.

    De beheerscommissie kan besluiten de binnensportaccommodaties niet ter beschikking te stellen op andere dagen of dagdelen, dan die genoemd onder lid 1 van dit artikel.

  • 3.

    De beheerscommissie kan desgevraagd afwijken van de in lid 1 genoemde bepaling.

     

Artikel 2 Gebruikerstijden

Het gebruik van de binnensportaccommodaties wordt niet toegestaan voor 08.00 uur en na 23.00 uur, tenzij door de beheerscommissie anders is bepaald.

Artikel 3 Gebruik

  • 1.

    De sportaccommodatie mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de beheerscommissie toestemming heeft verleend.

  • 2.

    Het gebruik van de sportaccommodatie houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en wasgelegenheden, de toiletten, de aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen en overige ruimte met uitzondering van de personeelsruimten.

  • 3.

    De sportaccommodaties moeten ordelijk worden gebruikt en mogen op geen enkele wijze worden verontreinigd.

  • 4.

    De aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt onder deskundig-technische leiding en voor de doeleinden waarvoor zij zijn vervaardigd.

  • 5.

    De toestellen en materialen moeten na gebruik weer op de daarvoor bestemde plaats worden teruggezet.

  • 6.

    Het verplaatsen van toestellen moet zorgvuldig gebeuren, zodat geen beschadigingen aan de vloer worden veroorzaakt.

  • 7.

    Het gebruik van toestellen en materialen ten behoeve van het houden van uitvoeringen, demonstraties e.d. elders dan in de sportaccommodatie is slechts toegestaan na toestemming van de beheerscommissie.

  • 8.

    De sportaccommodatie mag zonder toestemming van de beheerscommissie niet door de gebruiker aan derden in gebruik worden gegeven.

  • 9.

    De sportaccommodatie moet zo spoedig mogelijk, nadat de voor het gebruik van de accommodatie toegewezen tijd is verstreken, worden verlaten.

  • 10.

    Zonder toestemming van de beheerscommissie is het verboden om iets aan de inrichting van de sportaccommodatie, de verlichting e.d. te veranderen en/of opstallen, meubelen e.d. in of op de accommodatie te plaatsen.

     

Artikel 4 Materiaalinspectie

  • 1.

    Bij binnenkomst van de accommodatie dient door de gebruiker gecontroleerd te worden of de te gebruiken toestellen en materialen zich in goede staat bevinden.

  • 2.

    Wanneer onvolkomenheden worden geconstateerd, dienen deze terstond te worden doorgegeven aan de beheerder of Bureau Welzijn, Onderwijs en Sport van de gemeente Urk. 

Artikel 5 Bezoekers

  • 1.

    De beheerderscommissie kan nadere voorwaarden stellen m.b.t. het maximaal aantal bezoekers dat mag worden toegelaten tot een accommodatie alsmede het toezicht op de bezoekers.

  • 2.

    De beheerscommissie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang tot de sportaccommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

  • 3.

    De gebruiker draagt er zorg voor, dat tot de accommodatie geen dieren worden toegelaten. 

Artikel 6 Entreegelden en/of acties

Het is de gebruiker toegestaan om bij gereglementeerde wedstrijden entreegelden en/of acties t.b.v. eigen doeleinden te heffen of te houden

 

Artikel 7 Reclame

  • 1.

    Het is de gebruiker zonder voorafgaand toestemming van de beheerscommissie niet toegestaan:reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen te plaatsen of te doen plaatsen, anders dan op de daarvoor bestemde publicatieborden.

  • 2.

    geluidsreclame voort te brengen of het voeren van reclame, uitgezonderd reclame op sportkleding.

     

Artikel 8 Betreden en verlaten van de accommodatie

  • 1.

    De sportaccommodatie mag slechts worden betreden als de met de leiding belaste persoon aanwezig is. Deze persoon dient minimaal de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.

  • 2.

    Na afloop van het gebruik verlaat de onder lid 1 genoemde persoon als laatste het gebouw na zich ervan te hebben overtuigd dat de lichten zijn gedoofd, de waterkranen zijn dichtgedraaid en de ramen en buitendeuren zijn gesloten.

Artikel 9 Schoeisel

Het is verboden de sportvloer te betreden met schoeisel waarvan de zolen kunnen afgeven.

Artikel 10 Gebruik van basketballwedstrijden (alleen voor sportzaal Waaiershoek)

Officiële basketballwedstrijden worden gespeeld op het daarvoor beschikbare hoofdveld. Het gebruik van de oefenvelden voor wedstrijden, indien nodig, slecht toegestaan voor teams welke uitkomen in de leeftijdsklasse tot 16 jaar.

Artikel 11 Gebruik voor zaalvoetbal

Het gebruik van de accommodatie voor zaalvoetbal is slechts toegestaan voor gebruikers tot en met 14 jaar.

Artikel 12 Gebruik magnesiumpoederGebruik magnesiumpoeder

Magnesiumpoeder dient met mate te worden gebruikt. Gemorst magnesiumpoeder dient te worden opgeruimd en toestellen waaraan zich magnesiumpoeder bevindt, moeten na gebruik worden schoongemaakt.

 

Artikel 13 Verkoop etenswaren en dranken

  • 1.

    Het is de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van de beheerscommissie, niet toegestaan consumptie-artikelen te verkopen of te doen verkopen.

  • 2.

    Consumpties, mogen uitsluitend worden genuttigd in de daarvoor bestemde ontmoetingsruimte.

  • 3.

    Alcoholische dranken mogen niet verkocht, genuttigd of in voorraad worden gehouden.

  • 4.

    Het is de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van de beheerscommissie, niet toegestaan om maaltijden te nuttigen in de ontmoetingsruimte.

Artikel 14 Roken

In de accommodatie, mag met uitzondering van de ontmoetingsruimte, niet worden gerookt.

Hoofdstuk 3 Bepalingen zwembad

<vet>(totaal 13 artikelen) Specifieke bepalingen en voorwaarden ten aanzien van gebruik van Zwem en recreatiebad ´t Bun</vet>

Artikel 1 Beschikbaarheid

  • 1.

    Over het zwembad kan niet worden beschikt op zondagen, plaatselijke bid- en dankdagen, Goede Vrijdag na 18.00 uur en overige algemeen erkende christelijke feestdagen, zulks met uitzondering van 2e feestdagen na 13.00 uur.

  • 2.

    De beheerscommissie kan besluiten het zwembad niet ter beschikking te stellen op andere dagen of dagdelen, dan die genoemd onder lid 1 van dit artikel.

  • 3.

    De beheerscommissie kan desgevraagd afwijken van de in lid 1 genoemde bepaling.

     

Artikel 2 Gebruikerstijden

Het gebruik van de sportaccommodaties wordt niet toegestaan voor 08.00 uur en na 23.00 uur, tenzij door de beheerscommissie anders is bepaald.

 

Artikel 3 Gebruik

  • 1.

    Het zwembad mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de beheerscommissie toestemming heeft verleend.

  • 2.

    Het gebruik van het zwembad houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en wasgelegenheden, de toiletten, de aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen en overige ruimte met uitzondering van personeelsruimten. 

  • 3.

    Het zwembad moet ordelijk worden gebruikt en mag op geen enkele wijze worden verontreinigd.

  • 4.

    De aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt onder deskundig-technische leiding en voor de doeleinden waarvoor zij zijn vervaardigd.

  • 5.

    De toestellen en materialen moeten na gebruik weer op de daarvoor bestemde plaats worden teruggezet.

  • 6.

    Het verplaatsen van toestellen moet zorgvuldig gebeuren, zodat geen beschadigingen aan de vloer worden veroorzaakt.

  • 7.

    Het gebruik van toestellen en materialen ten behoeve van het houden van uitvoeringen, demonstraties e.d. elders dan in het zwembad is slechts toegestaan na toestemming van de beheerscommissie.

  • 8.

    Het zwembad mag zonder toestemming van de beheerscommissie niet door de gebruiker aan derden in gebruik worden gegeven.

  • 9.

    Het zwembad moet zo spoedig mogelijk, nadat de voor het gebruik van de accommodatie toegewezen tijd is verstreken, worden verlaten.

  • 10.

    Zonder toestemming van de beheerscommissie is het verboden om iets aan de inrichting van de zwembad, de verlichting e.d. te veranderen en/of opstallen, meubelen e.d. in of op de accommodatie te plaatsen.

  • 11.

    Voor kinderen die niet over een zwemdiploma beschikken is het dragen van zwemvleugels verplicht.

     

  • 12.

    Kinderen onder 6 jaar dienen begeleid te worden door ene persoon van 16 jaar of ouder.

     

Artikel 4 Materiaalinspectie

  • 1.

    Bij binnenkomst van het zwembad dient door de gebruiker gecontroleerd te worden of de te gebruiken toestellen en materialen zich in goede staat bevinden.

     

  • 2.

    Wanneer onvolkomenheden worden geconstateerd, dienen deze terstond te worden doorgegeven aan de bedrijfsleider van zwembad ´t Bun.

     

Artikel 5 Bezoekers

  • 1.

    De beheerderscommissie kan nadere voorwaarden stellen m.b.t. het maximaal aantal bezoekers dat mag worden toegelaten tot het zwembad alsmede het toezicht op de bezoekers.

  • 2.

    De beheerscommissie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang tot het zwembad voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

  • 3.

    De gebruiker draagt er zorg voor, dat tot het zwembad geen dieren worden toegelaten.

  • 4.

    De medewerkers beoordelen of van meegebrachte zwemhulpmiddelen van welke aard ook, gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 6 Entreegelden en/of acties

Het is de gebruiker toegestaan om bij gereglementeerde wedstrijden entreegelden en/of acties t.b.v. eigen doeleinden te heffen of te houden.

Artikel 7 Reclame

  • 1.

    Het is de gebruiker zonder voorafgaand toestemming van de beheerscommissie niet toegestaan:reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen te plaatsen of te doen plaatsen, anders dan op de daarvoor bestemde publicatieborden.

  • 2.

    geluidsreclame voort te brengen of het voeren van reclame, uitgezonderd reclame op sportkleding.

     

Artikel 8 Betreden en verlaten van de accommodatie

  • 1.

    Het zwembad mag slechts worden betreden als de met de leiding belaste persoon aanwezig is. Deze perso(o)n(en) dien(t)(en) minimaal de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.

  • 2.

    Na afloop van het gebruik verlaat de onder lid 1 genoemde persoon als laatste het gebouw na zich ervan te hebben overtuigd dat de lichten zijn gedoofd, de waterkranen zijn dichtgedraaid en de ramen en buitendeuren zijn gesloten en indien aanwezig het beveiligingssysteem in werking heeft gesteld.

  • 3.

    Het meebrengen van breekbare voorwerpen naar die plaatsen waar het gevaar oplevert voor de bezoekers, is niet toegestaan.

Artikel 9 Schoeisel

Het dragen van straatschoeisel op de perrons, in douches en bijbehorende “blote-voeten gangen” is niet toegestaan.

Artikel 10 Verkoop etenswaren en dranken

  • 1.

    Het is de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van de beheerscommissie, niet toegestaan consumptie-artikelen te verkopen of te doen verkopen.

     

  • 2.

    Consumpties, mogen uitsluitend worden genuttigd in de daarvoor bestemde ontmoetingsruimte.

  • 3.

    Het is de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van de beheerscommissie, niet toegestaan om maaltijden te nuttigen in de ontmoetingsruimte.

Artikel 11 Roken

Voor het zwembad geldt een algeheel rookverbod.

Artikel 12 Douchen

Douchen is voor het zwembad verplicht.

Artikel 13 Gebruik glijbaan

  • 1.

    Het gebruik van de glijbaan door kleine kinderen is alleen toegestaan wanneer ze worden begeleid door een ouder.

  • 2.

    De overige gebruiksregels welke vermeld staan bij de glijbaan dienen opgevolgd te worden.

  • 3.

    Spelen in de uitglijbak is niet toegestaan.

     

Hoofdstuk 4 Gebruik buitensportaccommodaties

 

Artikel 1 Beschikbaarheid

  • 1.

    Over de sportaccommodaties kan niet worden beschikt op zondagen, plaatselijke bid- en dankdagen, Goede Vrijdag na 18.00 uur en overige algemeen erkende christelijke feestdagen, zulks met uitzondering van 2e feestdagen na 13.00 uur.

  • 2.

    De beheerscommissie kan besluiten de sportaccommodaties niet ter beschikking te stellen op andere dagen of dagdelen, dan die genoemd onder lid 1 van dit artikel.

  • 3.

    De beheerscommissie kan desgevraagd afwijken van de in lid 1 genoemde bepaling.

     

Artikel 2 Gebruikerstijden

Het gebruik van de sportaccommodaties wordt niet toegestaan voor 08.00 uur en na 23.00 uur, tenzij door de beheerscommissie anders is bepaald.

Artikel 3 Gebruik

  • 1.

    De sportaccommodatie mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de beheerscommissie toestemming heeft verleend.

  • 2.

    Het gebruik van de sportaccommodatie houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en wasgelegenheden, de toiletten, de aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen en overige ruimte met uitzondering van de personeelsruimten.

  • 3.

    De sportaccommodaties moeten ordelijk worden gebruikt en mogen op geen enkele wijze worden verontreinigd.

  • 4.

    De aan de gemeente in eigendom toebehorende toestellen en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt onder deskundig-technische leiding en voor de doeleinden waarvoor zij zijn vervaardigd.

  • 5.

    Geen inhoud aanwezig van lid

  • 6.

    Het verplaatsen van toestellen moet zorgvuldig gebeuren, zodat geen beschadigingen aan de velden worden veroorzaakt.

  • 7.

    De sportaccommodatie mag zonder toestemming van de beheerscommissie niet door de gebruiker aan derden in gebruik worden gegeven.

  • 8.

    De sportaccommodatie moet zo spoedig mogelijk, nadat de voor het gebruik van de accommodatie toegewezen tijd is verstreken, worden verlaten.

  • 9.

    Zonder toestemming van de beheerscommissie is het verboden om iets aan de inrichting van de sportaccommodatie, de verlichting e.d. te veranderen en/of opstallen, meubelen e.d. in of op de accommodatie te plaatsen. 

Artikel 4 Materiaalinspectie

  • 1.

    Bij binnenkomst van de accommodatie dient door de gebruiker gecontroleerd te worden of de te gebruiken toestellen en materialen zich in goede staat bevinden.

  • 2.

    Wanneer onvolkomenheden worden geconstateerd, dienen deze terstond te worden doorgegeven aan de beheerder of afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Urk.

Artikel 5 Bezoekers

  • 1.

    De beheerderscommissie kan nadere voorwaarden stellen m.b.t. het maximaal aantal bezoekers dat mag worden toegelaten tot een accommodatie alsmede het toezicht op de bezoekers.

  • 2.

    De beheerscommissie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang tot de sportaccommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

  • 3.

    De gebruiker draagt er zorg voor, dat tot de accommodatie geen dieren worden toegelaten.

     

Artikel 6 Entreegelden en/of acties

Het is de gebruiker toegestaan om bij gereglementeerde wedstrijden entreegelden en/of acties t.b.v. eigen doeleinden te heffen of te houden

Artikel 7 Reclame

  • 1.

    Het is de gebruiker zonder voorafgaand toestemming van de beheerscommissie niet toegestaan:reclameborden, bekendmakingen of andere aanduidingen te plaatsen of te doen plaatsen, anders dan op de daarvoor bestemde publicatieborden.

  • 2.

    geluidsreclame voort te brengen of het voeren van reclame, uitgezonderd reclame op sportkleding.

Artikel 8 Betreden en verlaten van de accommodatie

  • 1.

    De sportaccommodatie mag slechts worden betreden als de met de leiding belaste persoon aanwezig is. Deze persoon dient minimaal de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.

  • 2.

    Na afloop van het gebruik verlaat de onder lid 1 genoemde persoon als laatste het gebouw na zich ervan te hebben overtuigd dat de lichten zijn gedoofd, de waterkranen zijn dichtgedraaid en de ramen en buitendeuren zijn gesloten. 

Artikel 9 Verkoop etenswaren en dranken

  • 1.

    Het is de gebruiker, zonder voorafgaande toestemming van de beheerscommissie, niet toegestaan consumptie-artikelen te verkopen of te doen verkopen.

Deze regeling tot ingebruikgeving van de sportaccommodaties alsmede de specifieke bepalingen van de afzonderlijke accommodaties is vastgesteld door de beheerscommissie in de vergadering van 17 november 1999.

W. Baarsen,                                                           J. Brands,

Voorzitter                                                               Secretaris