Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Vergoedingsregeling beeldschermbril

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling beeldschermbril
CiteertitelVergoedingsregeling beeldschermbril
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbowet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2001Nieuwe regeling

19-03-2001

Gemeentelijke website (intranet)

2001000526

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling beeldschermbril

 

 

Artikel 1  

Tijdens het laatstelijk gehouden werkplekonderzoek in november 2000 is gebleken dat een aantal medewerkers de beschikking moeten krijgen over een beeldschermbril. Zo&#x2019;n situatie speelde ook in 1998 bij een tweetal andere medewerkers.Daarbij is de vraag op welke wijze de medewerkers de beschikking kunnen krijgen over de door de Arbodienst ge&#xEF;ndiceerde beeldschermbril. Ook geldt daarbij de vraag wie de kosten die met de aanschaf van zo&#x2019;n beeldschermbril zijn gemoeid voor zijn rekening neemt.Op grond van de <onderstreept>Arbowet</onderstreept> moet de werkgever bechermingsmiddelen beschikbaar stellen aan de medewerkers. Dat betekent dat de medewerker in de gelegenheid moet worden gesteld om een passende beeldschermbril aan te schaffen. De redelijk te maken kosten komen voor rekening van de werkgever.Een beeldschermbril is speciaal afgestemd om alleen te gebruiken bij beeldschermwerkzaamheden. Een gewone bril, zoals die gebruikt wordt in het maatschappelijke verkeer, is daarop niet berekend. Dit heeft te maken met de afstand tussen het beeldscherm en de ogen. Met andere woorden: het is van belang dat het accommodatievermogen van de ogen niet tot vermoeiende ogen leidt. Een beeldschermbril voorkomt juist de vermoeiende ogen.In 1998 hebben de medewerkers van P&amp;O aangegeven de kosten van een beeldschermbril via de ziektekostenverzekeraar (IZA-Nederland) te verhalen. De resterende kosten zouden dan vervolgens via de 1%-regeling vergoed kunnen worden. Dat is ook gebeurd bij &#xE9;&#xE9;n medewerker. Een andere medewerker heeft tot nu gewacht met de aanschaf van een beeldschermbril. Zoals uit bijgaande stukken van de Arbodienst blijkt, moeten nog twee medewerkers een beeldschermbril aanschaffen.Wij hebben inmiddels contact gehad met Proteye Veiligheidsbrillen b.v. Deze levert ook beeldschermbrillen op maat die door een erkende aangesloten opticien worden aangemeten. Voor onze regio is dat Van Hoof Optiek, Lange Nering 9 te Emmeloord, telefoon 612331.Door Proteye Veiligheidsbrillen b.v. worden voor de medewerkers bij de gemeente Urk drie typen glazen geadviseerd. Onderstaande bedragen zijn de montuurprijzen, inclusief gekeurde glazen met ontspiegeling, ex. BTW, ongeacht de sterkte. Als er een specifiek contrastverhogend filter moet worden aangebracht wordt daarvoor een toeslag van f 3750 (&#x20AC; 17,02) per paar berekend Enkelvoudig fl199,00 (&#x20AC;90,30) Dubbetfocus met een leesstukje fl 299,00 (&#x20AC; 135,68) Miltifocaal met een onzichtbaar leesgedeelte fl 399,00 (&#x20AC; 181,06)Er is ook overleg gevoerd met Opticten Dirk Korf te Urk. Daar wordt gesteld dat het een keuze van de werkgever is om beeldschermbrillen te verstrekken. Het voordeel is dat deze optimaal is afgestemd om alleen beeldschermwerkzaamheden te verrichten. Dat brengt direct weer een nadeel in zich. Als de medewerker een stuk moet lezen, of in gesprek moet met een collega of burger, of gewoon in het maatschappelijke verkeer functioneert, is er een gewone bril nodig. Dit betekent dus dat een medewerker twee brillen gebruikt. De gewone bril moet dan ook gewoon via hot IZA Nederland worden gedeclareerd.Deze opticien te Urk adviseert beeldscherm gebruikers om &#xE9;&#xE9;n bril aan te schaffen. Deze bril beschikt dan over zodariige glazen dat er gewerkt kan worden met het beeldscherm en dat deze ook gewoon in het maatschappelijke verkeer kan worden gebruikt. Feitelijk heeft deze bril dan twee in &#xE9;&#xE9;n. Wel is waar gaf de opticien/optometrist aan het heel moeilijk te vinden om voor beeldschermwerkers een optimale bril aan te meten. Bij het aanmeten van zon bril worden er in overleg met de cli&#xEB;nt concessies gedaan.Een rondje langs een aantal gemeenten leverde op dat deze verschillend omgaan met de vergoeding van een beeldschermbril. Er zijn gemeenten die het doen volgens ons advies, maar er zijn ook gemeenten die het doen, zoals we het deden, dus vergoeding via IZA-Nederland en dan meenemen in de 1%-regeling. Er is dus geen eenduidigheid.<vet>Advies </vet>Uw College wordt het volgende geadviseerd. De medewerker die door de Arbodienst een medische indicatie heeft voor de aanschaf van een beeldschermbril, krijgt de kosten vergoed tot een maximum zoals hiervoor is aangegeven. Daarbij moet de aanschaf worden gedaan bij Proteye Veiligheidsbrillen b.v. via Van Hooif Opticien te Emmeloord, De medewerker die er voor kiest om de beeldschermbril te integreren in de gewone bril za zijn kosten moeten declareren bij IZANederland. De daaruitvoortvloeiende eigen bijdrage kan eventueel meegenomen worden bij de 1 %-regeling.De genoemde bedragen zullen iedere keer moeten worden bijgesteld aan de ontwikkeling van de kosten. Daarom wordt geadviseerd om de door Proteye Veiligheidsbrillen b.v. gehanteerde tarieven voor de genoemde monturen inclusief glazen te volgen.De medewerker dient de originele nota in bij de afdeling Personeel en Organisatie. De gemeente Urk draagt zorg voor rechtstreekse betaling van deze nota aan de opticien. Eventuele meerkosten worden verrekend met het salaris van de medewerker via de salarisadministratie.<onderstreept>Artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden</onderstreept> zegt dat een regeling op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn instemming vereist van de Ondernemingsraad. Dit is een vergoedingsregeling beeldschermbril, zodat deze instemming nodig is.De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit over de invoering van een vergoeding bij de aanschaf van een medisch ge&#xEF;ndiceerde beeldschermbril. De bedoeling was om dat te doen via een bij Proteye aangesloten opticien.Proteye heeft gezegd dat de dichtstb&#xEF;jzijnde opticien voor Urk in Lelystad is gevestigd. Het gaat daarbij om Sikking Optiek. Ik heb telefonisch contact gehad met deze opticien. Mij is meegedeeld dat Proteye een goede kwaliteit beeldschermbrillen levert, maar die levert Optiek Dirk Korf te Urk ook. Het zou zonde van de tijd zijn als medewerkers van Urk naar Lelystad zouden moeten rijden. Eerst voor de oogmeting en vervolgens om de bril op te halen. Daarom is mij dringend geadviseerd afspraken te maken met Optiek Dirk Korf te Urk over de aanschaf en vergoedingen van beeldschermbrillen voor medewerkers die door de bedrijfsarts zijn verwezen.Met Optiek Dirk Korf heb ik op 17 april 2001 de volgende afspraken gemaakt. Als de bedrijfsarts van mening is dat een medewerker een beeldschermbril aangemeten moet krijgen, moet deze zich in verbinding stellen met Optiek Dirk Korf voor het maken van een afspraak voor een oogmeting. De afdeling Personeel en Organisatie geeft een verklaring af, waaruit blijkt dat deze medewerker door de bedrijfsarts medisch is ge&#xEF;ndiceerd voor een beeldschermbril.Vervolgens wordt de oogmeting gedaan. Als blijkt dat een beeldschermbril nodig is, wordt deze aangemeten. De gemeente Urk vergoedt dan de kosten volledig voor normale ontspiegelde glazen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de medewerker zelf. De gemeente Urk vergoedt ook de kosten voor een montuur tot maximaal honderd gulden. Als de medewerker een duurder montuur wil aanschaffen zijn deze meerkosten voor rekening van de medewerker. De gemeente Urk krijgt 10% korting op deze kosten (van glazen en montuur). Na meting krijgt de afdeling Personeel en Organisatie een offerte rechtstreeks van de Optiek. Dan kan worden bepaald of de aanschaf doorgaat of niet.Als uit de oogmeting blijkt dat de medewerker in het dagelijkse leven een bril nodig is, vallen de kosten van deze bril onder de vergoedingsregels van het IZA en eventueel de 1 %regeling.Voor de medewerker die een beeldschermbril vergoed heeft gekregen gelden de volgende voorwaarden.

  • 1.

    De medewerker is verplicht deze beeldschermbril te dragen bij de uitoefening van de werkzaamheden;

  • 2.

    De medewerker is verplicht deze beeldschermbril op de werkplek te laten en niet priv&#xE9; te gebruiken na werktijd;

  • 3.

    Als de medewerker op enig moment de gemeentedienst verlaat dient u deze beeldschermbril weer in te leveren.

 

Uw College wordt geadviseerd deze afspraken te bekrachtigen. Er is instemming met de Ondernemingsraad nodig.

Aldus besloten door middel van de rapportage aan het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, ondertekend op 19 maart 2001,

 

De burgemeester,                                                De secretaris,