Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Urk
CiteertitelVerordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Urk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-200401-10-2009Nieuwe regeling

02-09-2004

Het Urkerland

2004001308

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Urk

<vet>                                            ‘Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Urk’</vet>

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk;c. bijstand: de bijstand zoals genoemd onder artikel 5 onder b van de Wet werk en bijstand;d. afstemmingsverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8 lid 1 onder b van de Wet werk en bijstand;e. inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17 lid 1, 2 en 4 van de Wet werk en bijstand en de artikelen 28 lid 2 en 29 lid 1 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;f. beleidsregels terugvordering: de regels zoals genoemd in de beleidsnota inkomen algemeen Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Handhavingsplan

Het college draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet vierjaarlijks zorg voor het opstellen van een handhavingsplan. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Deze evaluatie maakt deel uit van het beleidsverslag.

Artikel 3 Inhoud handhavingsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsplan komt in ieder geval tot uitdrukking;          •een gemeentelijke visie op handhaving;           •aanpak fraudepreventie;          •aanpak frauderepressie

Artikel 4 Afstemming en terugvordering

  • 1

    Bij ten onrechte ontvangen bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet verlaagt het college de bijstand, conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Urk ;

  • 2

    Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand vindt plaats overeenkomstig de wet en de beleidsregels terugvordering en het debiteurenbeleidsplan.

Artikel 5 Verantwoording

Het college van burgemeester en wethouders draagt jaarlijks zorg voor een beleidsverslag waarin het college ook verantwoording aflegt van de verrichte werkzaamheden in het kader van het beleidsplan hoogwaardige handhaving volgens artikel 2 en artikel 3.In dit verslag rapporteert het college in ieder geval over:het aantal gevallen waarin preventief onderzoek heeft geleid tot het niet behandelen of afwijzen van de aanvraag; het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;           • de aard van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand;           • de hoogte van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand;           • in hoeveel gevallen is ingevorderd en tot welk bedrag;           • in hoeveel gevallen proces-verbaal is opgemaakt.  

Artikel 6 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Urk.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2004.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 2 september 2004,De voorzitter,                                                                      De secretaris,