Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening langdurigheidstoeslag 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2009
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200913-08-2012Nieuwe regeling

26-02-2009

Het Urkerland 12-03-2009

2009000068

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag 2009

De raad van de gemeente Urk,op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 6 januari 2009gezien het advies van commissie I d.d. 10 februari 2009besluit:vast te stellen de<vet>Verordening langdurigheidstoeslag 2009</vet>

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:-a.de wet: de Wet werk en bijstand -b.referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.-c.peildatum: de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd.-d.inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

Artikel 2 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3  

Aan de in <onderstreept>artikel 36, eerste lid</onderstreept>, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende referteperiode het inkomen niet uitkomt boven 100 procent van de bijstandsnorm.

Artikel 4  

 • 1

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:a. voor gehuwden € 498,00b. voor een alleenstaande ouder € 447,00 enc. voor een alleenstaande € 349,00.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogt die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomst met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar. De daaruit verkregen bedragen worden naar boven afgerond op hele bedragen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag 2009.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 26 februari 2009,De griffier,                                                                          De voorzitter,