Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Deze regeling vervangt de Verordening reclamebelasting 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 227

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2020nieuwe regeling

14-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 126718

FC 16.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting

Kenmerk: FC 16.12

Agendapunt nr:

Onderwerp: Verordening

reclamebelasting 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VAALS;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de 'Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting (Verordening reclamebelasting 2016).

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen, logo’s of kleuren, of een combinatie daarvan, of een reclamevoorwerp, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van één of meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen;

 • c.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • d.

  vestiging: de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ;

 • e.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • f.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • g.

  jaar of maand: een kalenderjaar of -maand of een gedeelte van een van die kalenderperioden.

 • h.

  heffingsgebied: gebied aangeven in de bij deze verordening behorende bijlage met overzichtskaart.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt - binnen het heffingsgebied zoals nader aangewezen op de bij deze verordening behorende bijlage met gebiedskaart - een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft aangebracht, dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn aangebracht in verband met de huur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die exploitant.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven per vestiging, met inachtneming van hetgeen overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor het hebben van één of meerdere reclameobject(en), per vestiging gelegen binnen het heffingsgebied € 200,00.

 • 3.

  Reclameobjecten behoren in elk geval tot één bouwwerk en daarmee tot een vestiging indien zij daarmee fysiek zijn verbonden of daarmee tezamen worden gebruikt.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht bij het begin van het belastingtijdvak bestaat of aanvangt, wordt de reclamebelasting naar het jaartarief geheven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, wordt de reclamebelasting naar het maandtarief geheven.

 • 5.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de naar maandtarief geheven reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt en de reclamebelasting naar het jaartarief is geheven, wordt de aanslag op verzoek van de belastingplichtige verminderd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 7.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt en de reclamebelasting naar maandtarief is geheven, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd tot op het bedrag dat met toepassing van het maandtarief wordt berekend voor het aantal volle kalendermaanden waarin de belastingplicht bestond. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt de maand waarin de belastingplicht eindigt als volle kalendermaand aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 • a.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn geplaatst in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden geplaatst, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

 • b.

  die door de gemeente of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • c.

  die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 • d.

  aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een afbeelding met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;

 • e.

  die zijn aangebracht op scholen, zorginstellingen en kerken en die betrekking hebben op de functie van het gebouw;

 • f.

  die zijn bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald:

  • a.

   Bij niet-automatische incasso:

   In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso:

   In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder b geldt dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000, -. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld inartikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 12 Overgangsrecht

De 'Verordening Reclamebelasting 2015' van 15 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum, van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening reclamebelasting 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2015.

B.G.P. Hoevenagel drs. R.L.T. Van Loo

Griffier Voorzitter

Bekendgemaakt door: F.L.M.H. Coenen

* Ter inzage - legging bij de receptie van het gemeentehuis, jaargang 2015

* Publicatie in Vaalser Weekblad d.d.18 december 2015

* Inwerking getreden d.d. 19 december 2015

Bijlage behorende bij de ‘Verordening reclamebelasting 2016’

 

Overzicht gebied Reclamebelasting 2016 gemeente Vaals

Overzicht van de straten die vallen in het afgebakende gebied behorende bij de verordening reclamebelasting 2016 van de gemeente Vaals. Op de bijbehorende overzichtskaart is het gebied aangegeven.

1

Aan de Noot

2

Aan de Twijnerij

3

Aan de Ververij

4

Aan de Weverij

5

Adelbertstraat

6

Akenerstraat

7

Akkerroosweg

8

Beatrixstraat

9

Beemderlaan

10

Bergstraat

11

Bergvlierweg

12

Bergweide

13

Bloemendalstraat

14

Bosstraat

15

Broekerweg

16

Bronnenstraat

17

Burgemeester Rhoenstraat

18

Camilluspark

19

Ceresstraat

20

Clarissenstraat

21

De Lange Akker

22

Dr Ariensstraat

23

Dr Poelsstraat

24

Dr Schaepmanstraat

25

Eenbesweg

26

Eschberg (gedeeltelijk; ongenummerd deel tussen Randweg en Nieuwe Hertogenweg)

27

Frankenhofweg

28

Gemmenicherweg

29

Grensstraat

30

Groenzandweg

31

Heuvel

32

Huub Hermansstraat

33

In 't Oord

34

Ir Em Mélottestraat

35

Irmgardstraat

36

Jos Francotteweg

37

Kerkstraat

38

Kerkveldstraat

39

Kloosterstraat

40

Kolmondstraat

41

Koning Hendrikstraat

42

Koningin Julianaplein

43

Koperstraat

44

Korenstraat

45

Laatbankstraat

46

Landweg

47

Leenheerstraat

48

Lieve Vrouwestraat

49

Lindenstraat

50

Maastrichterlaan

51

Mgr Nolensstraat

52

Morettistraat

53

Nieuwe Hertogenweg

54

Parklaan

55

Pastoor Prickaertsstraat

56

Pater Janssenstraat

57

Patersweg

58

Pr Willem Alexanderpln

59

Prins Bernhardplein

60

Prins Bernhardstraat

61

Professor von Kármánstraat

62

Randweg

63

Sacré Coeurstraat

64

Schepenbankstraat

65

Seffenterstraat

66

Selzerbeeklaan

67

Sjwats Jris

68

Sneeuwberglaan

69

St Jozefplein

70

St Paulusstraat

71

Tentstraat

72

Tolbertswei

73

Tyrellsestraat

74

Vaalserhaagweg

75

Viergrenzenweg (gedeeltelijk; huisnummer 1 t/m 45)

76

von Clermontplein

77

Wolfskersweg

78

Wolfskuilenweg

79

Zevensterweg

 

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2015

De griffier van de gemeente Vaals