Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201401-01-2016Onbekend

11-11-2014

Digitaal gemeenteblad, 22 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a begraafplaats: de begraafplaats Cauberg te Valkenburg;

 • -

  de begraafplaats Sibbe;

 • -

  de begraafplaats aan de Langen Akker te Berg en Terblijt;

 • -

  de begraafplaats aan de Kerk te Berg en Terblijt;

b eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

c algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d eigen urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

e urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

f galerijgraf: een huurgraf waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

g asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

h urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

i verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Tarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de onderstaande tarieventabel.

 

Hoofdstuk 1 Begraven

Tarieven

1.1

Het recht voor het op werkdagen begraven van een stoffelijk overschot van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c.0 tot 1 jaar

€ 554,-

€ 277,-

€ 138,-

1.2

Het recht voor het op zaterdagen begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c. 0 tot 1 jaar

€ 799,-

€ 399,-

€ 199,-

1.3

Het recht voor het op zon en feestdagen begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van:

d.12 jaar en ouder

e.1 tot 12 jaar

f. 0 tot 1 jaar

€ 1.108,-

€ 554,-

€ 277,-

 

Hoofdstuk 2 Bijzetten van asbussen en urnen

 

2.1

Het recht voor het op werkdagen bijzetten van een urn/asbus van een stoffelijk overschot van een persoon van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c.0 tot 1 jaar

€ 306,-

€ 153,-

€ 76,-

2.2

Het recht voor het op zaterdagen bijzetten van een urn/asbus van een stoffelijk overschot van een persoon van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c.0 tot 1 jaar

€ 490,-

€ 245,-

€ 122,-

2.3

Het recht voor het op zon- en feestdagen bijzetten van een urn/asbus van een stoffelijk overschot van een persoon van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c.0 tot 1 jaar

€ 612,-

€ 306,-

€ 153,-

 

Hoofdstuk 3 Verlenen van rechten

 

3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf of urnennis wordt geheven:

 

3.1

Een galerijgraf voor een periode van 20 jaar, inclusief het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde afsluitsteen, doch exclusief de kosten van het aanbrengen van inscripties in die steen

€ 3.090,-

3.2

Een aardgraf voor een periode van 20 jaar indien het een stoffelijk overschot betreft van een persoon van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c.0 tot 1 jaar

€ 1.480,-

€ 740,-

€ 370,-

3.3

Een urnennis voor een periode van 5 jaar indien het een stoffelijk overschot betreft van een persoon van:

a.12 jaar en ouder

b.1 tot 12 jaar

c.0 tot 1 jaar

€ 370,-

€ 185,-

€ 92,-

3.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder 3.1 tot en met 3.3 met maximaal 10 jaar per jaar

€ 74,-

3.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om een stoffelijk overschot, asbus of urn in een bestaand graf bij te zetten eenzelfde bedrag als bedoeld onder 3.2, met dien verstande dat de betaalde huurrechten over niet verstreken volle jaren verrekend worden.

 

3.6

Voor het weder inhuren van een graf waarvan het tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren meer dan 1 jaar verlopen is eenzelfde bedrag als bedoeld onder 3.4 met dien verstande dat het recht over de verlopen volle jaren met 50 % vermeerderd wordt

 

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ex artikel 19 van de beheersverordening begraafplaatsen per gedenkteken of kruis wordt geheven

€ 34,-

4.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot c.q. het openen van een galerijgraf wordt geheven

€ 490,-

4.3

Voor het uitplaatsen/opgraven van een asbus/urn wordt geheven

€ 370,-

4.4

De rechten bedoeld onder 4.2 en 4.3 worden niet geheven indien het opgraven geschiedt op rechterlijk bevel.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop

het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2 De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2014’, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3 In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

5 Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2014.

A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings

griffier voorzitter