Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Valkenburg aan de Geul 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling opleiding en ontwikkeling gemeente Valkenburg aan de Geul 2014
CiteertitelRegeling opleiding en ontwikkeling gemeente Valkenburg aan de Geul 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 Gemeentewet;
 2. · 
 3. gelet op hoofdstuk 17 van de CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

11-02-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Valkenburg aan de Geul 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Valkenburg aan de Geul;

besluit :

 • ·

  gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • ·

  gelet op hoofdstuk 17 van de CAR/UWO;

 • ·

  gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg en

na verkregen instemming van de Ondernemingsraad

tot het vaststellen van de navolgende

Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Valkenburg aan de Geul 2014

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

1.Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2.Medewerker De ambtenaar bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR/UWO, met uitzondering van medewerkers in de zin van artikel 1:2:1 leden 2 tot en met 4.

Met de medewerker wordt gelijk gesteldde in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul te treden persoon die nog niet aan alle opleidingseisen voldoet voor de functie. De strekking van deze regeling is van overeenkomstige toepassing waarbij indeling in een categorie opleidingen als bedoeld in artikel 5 benaderd wordt als zijnde een opleiding gericht op veranderingen gerelateerd aan de kwaliteiten en inzetbaarheid als beschreven in categorie 3.

Deze benadering vindt ook haar toepassing bij nieuwe medewerkers.

 • 3.

  Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)Een door de direct leidinggevende en de medewerker vastgelegd en ondertekend geheel van afspraken over de te ondernemen activiteiten van beide partijen in het kader van de ontwikkeling van de medewerker.

 • 4.

  Opleidingsplan Een plan dat door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld of bekrachtigd, waarin de prioriteiten ten aanzien van door het personeel te volgen opleidingen zijn vastgelegd.

 • 5.

  OpleidingsbudgetHet bedrag dat jaarlijks door burgemeester en wethouders beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de opleidingsplannen.

 • 6.

  OpleidingsbehoefteOpleidingen die voortkomen uit de behoefte die medewerkers hebben om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen, dan wel een nieuw loopbaanpad (in- of extern) in te slaan.

 • 7.

  OpleidingsnoodzaakOpleidingen die nodig zijn om medewerkers aan de (veranderende) eisen vanuit de functie en daarmee aan de (veranderende) behoeften van de organisatie, te laten voldoen.

 • 8.

  StudiemateriaalVerplicht en niet verplicht voorgeschreven boeken en syllabi, schrijfbenodigdheden en duurame gebruiksartikelen (o.a. computerapparatuur -programmatuur, rekenmachine, tekentafel).

 • 9.

  OpleidingskostenLes- en examengelden, studiemateriaal en reis- en verblijfkosten.

 • 10.

  OpleidingsfaciliteitenHet geheel van de door burgemeester en wethouders vergoede kosten alsmede toegekende (studie) verlofuren ten behoeve van een opleiding.

 • 11.

  Loopbaanadvies

Een advies door een intern of extern deskundige met betrekking tot de huidige loopbaan en toekomstige loopbaanwensen en – mogelijkheden.

12.Re-integratieactiviteiten

Activiteiten ten behoeve van ambtenaren voor wie burgemeester en wethouders op grond van artikel 10d:5 van de CAR/UWO binnen de re-integratiefase verplichtingen heeft om inspanningen te verrichten met als doel een andere functie binnen of buiten de organisatie te vinden.

13.Competentie

Het geheel van kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke eigenschappen, vastgelegd in het competentiewoordenboek van de gemeente Valkenburg aan de Geul, dat onderscheiden bijdraagt aan succesvol functioneren en daarmee aan het realiseren van organisatiedoelen;

14.Competentieprofiel

Een verzameling van voor een bepaalde functie(groep) meest relevante competenties incl. de voor de gehele organisatie geldende generieke competenties.

Artikel 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P.).

Lid 1

De leidinggevende en de ambtenaar leggen in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan de afspraken vast over de loopbaanontwikkeling en de vereiste competenties van de ambtenaar, en de in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen leeractiviteiten.

Lid 2

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan wordt ten minste één keer per drie jaar door leidinggevende en medewerker opgesteld en door de werkgever vastgesteld. De leidinggevende zal tijdens een POP-gesprek in elk geval ingaan op de generieke competenties van de organisatie en de functie specifieke competenties uit het competentieprofiel van de medewerker en zonodig over de ontwikkeling daarvan met de medewerker afspraken maken.

Lid 3

De gemaakte afspraken vanuit het Persoonlijk Ontwikkelingsplan worden opgenomen in een opleidingsplan en opgenomen in het persoonsdossier. Als er kosten zijn verbonden aan de uitvoering van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan kan er alleen uitvoering gegeven worden als er, indien van toepassing, door de medewerker een terugbetalingsverklaring als genoemd in artikel 13 is ondertekend.

Lid 4

In het Persoonlijk Ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd over studiefaciliteiten zoals genoemd in deze regeling, die de werkgever verleent en die de ambtenaar in staat moet stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.

Lid 5

In het Persoonlijk Ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd over één of meer van de volgende onderwerpen:

 • ·

  de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken kosten;

 • ·

  de periode gedurende welke de opleiding/activiteit gevolgd zal worden;

 • ·

  de minimaal te behalen resultaten en de te maken voortgang;

 • ·

  de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken of gestopt;

 • ·

  de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het voortijdig afbreken van een studie door een ambtenaar;

 • ·

  de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het verlaten van de gemeentelijke dienst binnen een te bepalen periode na afronding van de studie;

 • ·

  eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

 • ·

  De belasting en de belastbaarheid (voor zover aan de orde maar in elk geval indien een ambtenaar 50 jaar of ouder is).

Lid 6

Indien aan de orde dient in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan nadrukkelijk te worden aangegeven of er sprake is van noodzakelijke en een verplichte opleiding/cursus/seminar in de zin van artikel 15:1:26 van de CAR/UWO. Opleidingsactiviteiten in de zin van genoemd artikel kunnen door burgemeester en wethouders worden opgelegd en zijn gericht op het correct kunnen uitoefenen van de huidige functie.

Artikel 3 Loopbaanadvies

 

De ambtenaar heeft na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies bij een door het college

van burgemeester en wethouders aangewezen deskundige.

Artikel 4 Studieadvies en psychologisch onderzoek

Lid 1

Ten behoeve van een op te stellen Persoonlijk Ontwikkelingsplan kunnen burgemeester en wethouders, al dan niet op verzoek van de medewerker, een gericht studieadvies inwinnen.

Lid 2 In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders in overleg met de medewerkers een onderzoek of assessment doen instellen.

Artikel 5 Categorieën opleidingen

In deze regeling wordt verstaan onder opleidingen :

 • 1.

  Opleidingen die door Burgemeester en Wethouders verplicht zijn opgedragen conform

  artikel 15:1:26 van de CAR/UWO en als zodanig zijn opgenomen in het opleidingsplan.

 • 2.

  Opleidingen die betrekking hebben op de verbetering van vakdeskundigheid om te voldoen aan de opleidingseisen van de functie

  en/of

  Opleidingen die betrekking hebben op veranderingen op het gebied van wet- en regel-

  geving of andere veranderingen tengevolge van ontwikkelingen die van invloed zijn op

  de inhoud van de functie en taken, relevant voor de functiehouder.

3.Opleidingen gericht op veranderingen gerelateerd aan de kwaliteiten van de medewerker en inzetbaarheid voor de organisatie. (op langere termijn)

3.en / of

3. Veranderingen in de uitstroom van aanwezige kennis als gevolg van verloop zodat een

3. adequate bezetting gegarandeerd is.

4.Loopbaanontwikkeling/mobiliteit (wensen en ambities buiten de organisatie) van de medewerker (in ontwikkeling).

5.Opleidingen in het kader van re-integratieactiviteiten conform hoofdstuk 10d van de

5. CAR/UWO.

6.Overige opleiding, vorming en training (hobby, interesse niet specifiek aan werk

6. gerelateerd).

Artikel 6 Opleidingsplan

Lid 1

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een opleidingsplan vast en dragen hierbij zorg voor een evenwichtige afspiegeling van de belangen van de werkgever en de belangen van de medewerkers in het opleidingsplan. Dit plan wordt ter kennisname voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Lid 2

In het opleidingsplan op afdelingsniveau wordt opgenomen:

 • a.

  Welke prioriteiten er liggen ten aanzien van diverse groepen medewerkers inzake de te volgen opleidingen (opleidingsnoodzaak);

 • b.

  Onder welke voorwaarden gemeente Valkenburg aan de Geul bereid is haar medewerking te verlenen aan de te volgen opleidingen vanuit de opleidingsbehoefte van de medewerkers in het kader van het stimuleren van de interne mobiliteit en goed werkgeverschap;

 • c.

  Vergoeding van de opleidingskosten (artikel 9 van deze regeling).

 • d.

  Onder welke voorwaarden de opleiding voortijdig beëindigd kan worden (artikel 13 van deze regeling).

 • e.

  Verlof (artikel 10 van deze regeling);

Artikel 7 Opleidingsbudget

 

Lid 1

Het opleidingsbudget wordt jaarlijks vastgesteld en de hoogte van het opleidingsbudget moet in overeenstemming zijn met het opleidingsplan.

Lid 2

Voor elke medewerker is per kalenderjaar een individueel loopbaanbudget beschikbaar van € 500,-. Dit budget is bedoeld voor loopbaangerelateerde activiteiten welke een reëel loopbaanperspectief bieden. Alleen indien een bestemming is overeengekomen kan het individueel loopbaanbudget worden opgespaard naar een volgend jaar. Anders vervalt het budget aan het einde van het jaar.

Het individueel loopbaanbudget is geldig in 2013, 2014 en 2015.

Lid 3

Te volgen noodzakelijke opleidingen die bij het opstellen van het opleidingsplan op afdelingsniveau c.q. organisatieniveau nog niet waren te voorzien, kunnen lopende het kalenderjaar bij hoge uitzondering alsnog toegekend worden.

Lid 4

Daarnaast bestaat er voor de jaren 2014, 2015 en 2016 het individueel 55+ budget onder de navolgende voorwaarden:

 • a.

  In het jaar 2012 tot en met jaar 2014 dat de ambtenaar 55 wordt is er jaarlijks recht op een individueel 55+ budget van €1600,-.

 • b.

  Afspraken over de wijze van besteding van het 55+ budget zijn onderwerp van het POP gesprek en worden vastgelegd op het formulier POP gesprek.

 • c.

  De ambtenaar zet het individueel 55+ budget in ten behoeve van activiteiten die gericht zijn op opleiding en ontwikkel activiteiten om gezond langer door te kunnen werken, zoals werkvermogen meten (WAI test), individuele coaching, training tot coach mentor etc.

 • d.

  De ambtenaar kan het individueel 55+ budget maximaal drie jaar opsparen om daarmee eenmalig een vooraf overeengekomen duurdere activiteit te financieren.

 • e.

  De werkingssfeer van dit artikel is voor het jaar 2014, 2015 en 2016.

Artikel 8 Termijn studiefaciliteiten

 

Lid 1

De studiefaciliteiten worden verleend voor een door burgemeester en wethouders bij de verlening te bepalen termijn, die wordt afgeleid van de normaal te achten duur van de opleiding/leeractiviteit, dan wel de opgenomen termijn in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

Lid 2

Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid bedoelde termijn met één jaar verlengen, tenzij dit het gevolg is van aantoonbare nalatigheid van de medewerker. De termijn van toekenning van opleidingsfaciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling kan hiermee worden verlengd.

Lid 3

Van aantoonbare nalatigheid is in ieder geval sprake indien de medewerker meer dan 20% van de lessen / bijeenkomsten niet aanwezig was.

Artikel 9 Vergoeding van opleidingskosten

 

Lid 1

Als opleidingskosten worden aangemerkt :

 • a.

  Les- en examengelden;

 • b.

  studiemateriaal;

 • c.

  Reis- en verblijfkosten.

Lid 2

Opleidingskosten verband houdend met een opleiding komen voor vergoeding in aanmerking wanneer deze is opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan en past binnen de categorieën 1, 2, 3, 4 of 5 zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling. Afhankelijk van de categorie bedraagt de vergoeding van de opleidingskosten als bedoeld onder a en b in het vorige lid, resp. 100% (categorie 1 en 2), 75% (categorie 3 ) en 25% (categorie 4). Vergoeding van opleidingskosten zoals bedoeld in categorie 5 vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken tussen burgemeester en wethouders en ambtenaar met een maximum van het in artikel 10d:9 lid 4 van de CAR/UWO genoemde bedrag. Opleidingen die vallen onder categorie 6 komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Lid 3

Verplicht voorgeschreven boeken en syllabi komen voor vergoeding in aanmerking op basis van het gestelde in het vorige lid. Niet vergoed worden schrijfbenodigdheden, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven boeken en syllabi.

Lid 4

Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De hoogte van de vergoeding is per categorie in overeenstemming met de genoemde percentages in lid 2.

Artikel 10 Verlof

 

Lid 1

Een ambtenaar in voltijd dienst die een opleiding volgt, wordt geheel dan wel gedeeltelijk verlof met behoud van bezoldiging verleend, benodigd voor daadwerkelijke deelname aan de opleiding (incl. tentamens en examens). De hiermee gepaard gaande werktijd wordt als studieverlof beschouwd. Bestede tijd aan de opleiding buiten overeengekomen werktijden wordt op generlei wijze gecompenseerd, tenzij er sprake is van een opleiding die valt onder categorie 1 en 2.

De ambtenaar wordt in ieder geval geacht verlofuren in te zetten voor het volgen van lessen indien hij zelf dient bij te dragen in de benodigde studietijd op basis van het gestelde in dit artikel.

Opleiding, vorming en training in kader van:

Tegemoetkoming in tijd door werkgever:

1. Opleidingen die door Burgemeester en Wethouders verplicht zijn opgedragen conform artikel 15:1:26 van de CAR/UWO en als zodanig zijn opgenomen in het opleidingsplan.

Verlof met behoud van bezoldiging voor het volgen van de lessen onder werktijd. Compensatie van (netto) lesuren die buiten de werktijd vallen. Voor deeltijd medewerkers compensatie van de tijd die valt buiten de overeengekomen werktijd.

2.Opleidingen die betrekking hebben op de verbetering van vakdeskundigheid om te voldoen aan de opleidingseisen van de functie

en/of

Opleidingen die betrekking hebben op veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving of andere veranderingen ten gevolge van ontwikkelingen die van invloed zijn op de inhoud van de functie en taken, relevant voor de functiehouder.

Verlof met behoud van bezoldiging voor het volgen van de lessen onder werktijd. Voor deeltijd medewerkers compensatie van de tijd die valt buiten de overeengekomen werktijd maar die valt binnen de reguliere werktijd van een voltijd medewerker.

3.Opleidingen gericht op veranderingen gerelateerd aan de kwaliteiten van de medewerker en inzetbaarheid voor de organisatie. (op langere termijn)

en / of

Veranderingen in de uitstroom van aanwezige kennis als gevolg van verloop zodat een adequate bezetting gegarandeerd is.

Verlof met behoud van bezoldiging voor het volgen van de lessen onder de overeengekomen werktijd voor 75% van maximaal 100 uur, gemiddeld over de opleidingsduur of bij een meerjarige opleiding per opleidingsjaar

4.Loopbaanontwikkeling/mobiliteit (wensen en ambities buiten de organisatie) van de medewerker (in ontwikkeling).

Verlof met behoud van bezoldiging voor het volgen van de lessen onder de overeengekomen werktijd voor 50% van maximaal 80 uur, gemiddeld over de opleidingsduur of bij een meerjarige opleiding per opleidingsjaar

5. Opleidingen in het kader van re-integratieactiviteiten conform hoofd stuk 10d van de CAR/UWO.

Verloffaciliteiten op basis van gemaakte afspraken

6.Overige opleiding, vorming en training (hobby, interesse niet specifiek aan werk gerelateerd)

Geen verloffaciliteiten

Lid 2

De ambtenaar die in deeltijd werkt, kan de tijd die verband houdt met het volgen van een opleiding c.q. met deelname aan tentamens en examens als bedoeld in categorie 1 en 2, die buiten eigen werktijd valt maar die valt binnen de werktijd van een voltijd medewerker, in dezelfde week compenseren.

Lid 3

De verloffaciliteiten behorend bij opleidingen die vallen onder de categorieën 3 en 4 zijn op de deeltijdmedewerker van overeenkomstige toepassing waarbij het maximaal aantal te compenseren uren c.q. toe te kennen aantal verlofuren naar rato van de omvang van het dienstverband wordt berekend.

Lid 4

De werkgever verplicht zich tot het verlenen van medewerking aan het volgen van een opleiding behorend tot categorie 1 t/m 5, zodat de ambtenaar in staat gesteld wordt zijn lessen te kunnen volgen, door de desbetreffende ambtenaar desgevraagd verlof te verlenen en werktijden/roosters aan te passen.

Artikel 12 Bekend maken resultaten

 

De ambtenaar, aan wie studiefaciliteiten zijn toegekend, is verplicht zich na het verstrijken van de in artikel 8 bedoelde termijn aan het eerstvolgende voor zijn opleiding/leeractiviteit geldende examen te onderwerpen en de uitslag daarvan aan burgemeester en wethouders mede te delen, tenzij zulks op grond van persoonlijke omstandigheden niet kan worden verlangd. Halverwege het opleidingstraject informeert de ambtenaar diens afdelingshoofd over de voortgang van het opleidingstraject.

Artikel 13 Terugbetaling van studiekostenvergoeding

 

Lid 1

In bepaalde gevallen bestaat er een verplichting om de verleende kosten van een opleiding/

leeractiviteit terug te betalen. Hierbij worden de volgende kosten meegenomen :

de les- en examengelden, de kosten van boeken en studiematerialen, reis- en verblijfkosten en

het verleende studieverlof.

Lid 2

Er rust een terugbetalingsregeling op de ambtenaar die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 2

lid 1 van deze regeling indien :

 • a.

  De ambtenaar de ingevolge artikel 12 opgelegde verplichting niet nakomt;

 • b.

  De ambtenaar de opleiding/leeractiviteit waarvoor de vergoeding is verleend, beëindigt voordat de in artikel 8 bedoelde termijn is verstreken, zonder dat de opleiding of leeractiviteit heeft geleid tot het behalen van een diploma / certificaat / bewijs van deelname.

 • c.

  De vergoeding wordt gestaakt op grond van artikel 14 lid 1 van deze regeling.

Lid 3

De kosten van een opleiding/leeractiviteit of een deel daarvan, dienen terug te worden betaald indien de ambtenaar op eigen verzoek wegens het aanvaarden van een dienstbetrekking buiten de organisatie of ten gevolge van aan het zichzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de opleiding waarvoor vergoeding is toegekend dan wel binnen een termijn van 12 maanden na afronding van de opleiding/leeractiviteit.

Lid 4

De terugbetalingstermijn wordt bepaald aan de hand van de kosten van de gehele opleiding/leeractiviteit.

Bij opleidingen/leeractiviteiten waarvan de kosten € 1000,- of lager zijn is er geen terugbetalingsverplichting, tenzij er sprake is van een situatie waarbij sprake is van het niet voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in lid 2 of ontslag door zichzelf te wijten feiten of omstandigheden als bedoeld in lid 3. Bij opleidingen/leeractiviteiten waarvan de kosten hoger zijn dan € 1000,- geldt een terugbetalingstermijn van een jaar na afronding.

Artikel 14 Intrekken studiefaciliteiten

 

Lid 1

Indien burgemeester en wethouders op grond van door hen ingewonnen inlichtingen van oordeel zijn, dat een ambtenaar niet regelmatig of niet voldoende studeert, waardoor hij niet in staat kan worden geacht zijn studie binnen de termijn, bedoeld in artikel 8 te volbrengen, zijn zij bevoegd de verleende studiefaciliteiten – al dan niet tijdelijk – in te trekken. Deze intrekking vindt echter niet plaats, indien de ambtenaar aannemelijk maakt dat de onregelmatige of onvoldoende studie het gevolg is van feiten of omstandigheden, die niet aan hem zelf zijn te wijten.

Lid 2

De ambtenaar is verplicht de inlichtingen te geven, die burgemeester en wethouders voor de toepassing van deze regeling nodig achten. In ieder geval dient hij burgemeester en wethouders bericht te zenden van zijn besluit tot staken van zijn studie.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet een bijzondere voorziening te treffen.

Artikel 16 Overgangsrecht.

 

Deze regeling is van toepassing op opleidings- en leeractiviteiten die aanvangen na het in werking treden van deze regeling, i.c. na 1 januari 2013.

Artikel 17 Hardheidsclausule

 

Indien toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijke situatie voor de betrokken ambtenaar, dan kunnen burgemeester en wethouders in overleg met de betrokken medewerker in een voor de medewerker gunstige zin van deze regeling afwijken.

Artikel 18 Bezwaar en beroep

 

Indien er geen consensus bestaat over de inhoud van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan en/of een verzoek voor studiefaciliteiten, kan de ambtenaar bezwaar maken tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Artikel 19 Inwerkingtreding

 

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Valkenburg aan de Geul 2013 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d.

18 juni 2013, waarna artikel 7 lid 2 is gewijzigd en vastgesteld d.d. 11 februari 2014 en artikel 7 lid 4 is toegevoegd en vastgesteld d.d. 11 november 2014.

L.T.J.M. Bongarts Drs. M.J.A. Eurlings

Gemeentesecretaris / algemeen directeur Burgemeester