Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 147
 2. WWB artikel 47
 3. WIJ artikel 12 lid 1 sub d
 4. IAOW artikel 42
 5. IAOZ artikel 42
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-07-2015Nieuwe regeling

28-06-2010

Heuvelland Actueel week 28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010;

gezien het advies van de commissie Cultuur, sociale zaken, Welzijn en Onderwijs (CSWO) d.d. 7 juni 2010;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB), artikel 12,eerste lid, onderdeel d van de wet investeren in Jongeren (WIJ), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

vast te stellen: Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder :

 • 1.

  WWB: de Wet werk en bijstand;

2. WIJ: de Wet investeren in jongeren;

 • 3.

  IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongeschikte werkloze werknemers;

 • 4.

  IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • 5.

  cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Valkenburg aan de Geul op grond van de WWB, IOAW of IOAZ, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid onder a van de WWB. Onder cliënt wordt mede verstaan een jongere als bedoeld in artikel 2 van de WIJ;

 • 6.

  cliëntenraad: een uit vertegenwoordigers van cliënten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

 • 7.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul;

 • 8.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul;

 • 9.

  de gemeente: de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  :

 • 2.

  Zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruik in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  Het college acht het van belang dat er binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul een cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 van de WWB en artikel 12 van de WIJ is.

 • 2.

  Met de cliëntenraad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijksregelgeving wordt uitgevoerd.

 • 4.

  Bij de vormgeving van de participatie wordt aangesloten bij de huidige vorm van cliëntenparticipatie waarbij de Cliëntenraad Mergelland een centrale rol speelt. Invloed op het beleid en op de uitvoering van de wet- en regelgeving zal altijd plaatsvinden via Cliëntenraad Mergelland

Artikel 3. Regelingen

Het college handhaaft het Reglement (convenant) Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Pentasz Mergelland en de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 27 mei 2009 waarin de inspraak is geregeld en waarbij de invloed van de Cliëntenraad Mergelland vorm is gegeven.

Artikel 4. Garantstelling

Het college draagt er zorg voor dat cliënten die lid zijn of zijn geweest van de cliëntenraad uit hoofde van hun lidmaatschap, op geen enkele wijze worden benadeeld ten aanzien van hun uitkering of voorziening en de bejegening door medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 5. Mandaatverlening

Het college is bevoegd tot het stellen van nadere regels, met dien verstande dat deze regels c.q voorschriften conform de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften worden bekendgemaakt.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010. De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) Pentasz Mergelland en gemeente Valkenburg aan de Geul,vastgesteld op 1 november 2004, komt hiermee te vervallen.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2010

De griffier, De voorzitter,

A.M.Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings