Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bedrijfshulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul
CiteertitelRegeling bedrijfshulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Arbeidsomstandighedenwet artikel 15
  2. Gemeentewet artikel 160
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200901-01-2016Onbekend

26-01-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet en het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg en na verkregen instemming van de Ondernemingsraad;

besluiten tot vaststelling van de navolgende

Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul;

Artikel 1 Begripsomschrijving

CAR-UWO

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

College

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR alsmede de personen die anderszins in dienst van gemeente Valkenburg aan de Geul werkzaamheden verrichten.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De zorg van de werkgever om de nodige, op de specifieke situatie van de organisatie afgestemde maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp (bij ongevallen), brandbestrijding en evacuatie van medewerkers.

Bedrijfshulpverlener

De medewerker die door het college is aangewezen tot het verrichten van taken in het kader van BHV als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Bedrijfshulpverleningstaken

De taken zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Coördinator bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener die als zodanig is aangewezen om, tijdens operationele inzet in ploegverband, leiding te geven aan andere bedrijfshulpverleners c.q. een medewerker die op grond van zijn functie deze taken verricht.

Bedrijfshulpverleningscursus (BHV-cursus)

Een speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de als BHV’er aangewezen medewerker kennis en vaardigheden opdoet, teneinde de hem of haar toebedeelde bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te kunnen vervullen.

Bedrijfshulpverleningsherhalingscursus en –training

Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel wordt verhoogd.

Bedrijfshulpverleningsvergoeding

Een bruto bedrag voor het naar behoren uitvoeren van bedrijfshulpverleningstaken.

Artikel 2 Bedrijfshulpverlening

Lid 1

Een medewerker wordt door het college aangewezen als bedrijfshulpverlener of coördinator bedrijfshulpverlener. De medewerker krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Lid 2

Bedrijfshulpverleningstaken worden in principe binnen de reguliere werktijd, naast de normale werkzaamheden uitgevoerd.

Lid 3

De bedrijfshulpverlener neemt deel aan alle BHV-(herhalings)cursussen en trainingen.

Lid 4

De kosten voor instructie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel en de kosten van een examen ter verkrijging van het certificaat bedrijfshulpverlener komen voor rekening van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Lid 5

Voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde instructie-uren en trainingsuren ontvangt de bedrijfshulpverlener een vergoeding naar het bruto-uurloon van maximum schaal 8.

Lid 6

Tenminste één keer per jaar vindt een beoordeling plaats van de wijze waarop de bedrijfshulpverleningstaken worden vervuld.

Lid 7

Het aantal bedrijfshulpverleners is afgestemd op het in alle omstandigheden kunnen vervullen van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening als bedoeld in artikel 1 lid 4.

Artikel 3 Bedrijfshulpverleningsvergoeding

Lid 1

De bedrijfshulpverlener ontvangt een vergoeding van € 206,30 per jaar bruto. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de bedrijfshulpverlener in het bezit is van het basisdiploma Bedrijfshulpverlening

Lid 2

De vergoeding als bedoeld in het vorige lid wordt aangepast aan de algemene salarisontwikkelingen.

Lid 3

De toelage wordt niet betaalbaar gesteld indien de bedrijfshulpverlener langer dan één maand zijn bedrijfshulpverleningstaken wegens ziekte niet kan uitvoeren.

 Artikel 4 Einde vergoeding

Met betrekking tot de in deze regeling genoemde vergoeding vindt geen afbouw plaats, indien

de bedrijfshulpverleningsvergoeding krachtens deze regeling op een gegeven moment niet meer van toepassing is op de betreffende medewerker.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul;”.

Lid 2

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 26 januari 2010.

L.T.J.M. Bongarts, drs. M.J.A. Eurlings,

gemeentesecretaris/algemeen directeur. burgemeester.