Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Valkenburg aan de Geul

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Valkenburg aan de Geul
CiteertitelKaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-05-2016Nieuwe regeling

15-12-2014

Digitaal gemeenteblad 9 februari 2015

Onbekend
01-01-200701-01-2015Nieuwe regeling

11-12-2006

Heuvelland Actueel 15 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Valkenburg aan de Geul

 

 

Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders de dato – september 2006;

Gehoord het advies van de commissie Cultureel, Sociale Zaken en Welzijn de dato 20 november 2006;

Gelet het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende

Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1

: Reikwijdte

 • 1.

  De verordening is van toepassing op alle subsidieverstrekkingen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat de verordening niet geldt in de onder artikel 4:23, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen.

Artikel 2:

Wie beslist

Voor zover in deze verordening niet anders is bepaald, is het college het bevoegde bestuursorgaan voor de toepassing van deze verordening en voor toepassing van artikel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:

Grondslag subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan slechts subsidie verstrekken voor activiteiten op het terrein van welzijn, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, sport, cultuur, vorming en ontwikkeling, individuele en gezamenlijke ontplooiing, woonklimaat, leefklimaat, werkgelegenheid, beheer van de openbare ruimte, inburgering, bijstand, veiligheid, internationale samenwerking.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidies worden vastgelegd in een door de gemeenteraad vast te stellen “grondslag voor de subsidieverstrekking”.

 • 3.

  Incidentele subsidie worden door het college vastgesteld.

Artikel 3A:

Subsidieregelingen

Burgemeester en wethouders stellen bij nadere regeling (hierna te noemen:

subsidieregeling) vast welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald. Het betreft hier subsidieregelingen in het kader van innovatie aangaande nieuwe

wetgeving Zorg en Jeugd.

 

Artikel 4:

Aan wie

Subsidies worden verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen. Het verstrekken van subsidies aan natuurlijke personen c.q. groepen van personen kan alleen geschieden, indien de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verstrekking zich hiertegen niet verzetten.

Artikel 5:

Termijn

 • 1.

  In de gevallen waarin een aanvraag om subsidie betrekking heeft op het kalenderjaar of kalenderjaren volgend op dat waarin de aanvraag is ingediend, wordt op de aanvraag beslist binnen uiterlijk twaalf weken na de dag waarop de gemeentebegroting voor het eerstvolgende kalenderjaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

 • 2.

  In alle andere gevallen geldt dat binnen twaalf weken na indiening van een aanvraag wordt beslist, tenzij het college bij nadere regels hiervoor een andere termijn heeft vastgesteld.

 • 3.

  Een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt slechts als aanvraag, indien deze aan alle wettelijke voorschriften voldoet.

 • 4.

  Voor het aanvragen van jaarlijkse subsidies op basis van de “grondslag voor de subsidieverstrekking” kan het college andere regels vaststellen.

Hoofdstuk 2: Aanvullende bepalingen op titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht

Artikel 6:

Subsidieplafond

 • 1.

  De gemeenteraad kan voor subsidies op door hem te bepalen beleidsterreinen of onderdelen van beleidsterreinen jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Het college stelt voor de bekendmaking van dit besluit vast volgens welke verdeelsleutel het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

Artikel 7:

Regels aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  Het college kan regels stellen over de termijn waarbinnen een aanvraag tot subsidieverlening moet worden ingediend en over de stukken die de aanvrager daarbij moet overleggen.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid geldt slechts als een aanvraag, indien deze aan alle wettelijke voorschriften voldoet.

Artikel 8:

Begrotingsvoorbehoud

Voorzover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9:

Weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  De subsidieverlening kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene Wet Bestuursrecht genoemde gevallen in ieder geval door het college worden geweigerd indien gegronde redenen bestaan aan te nemen dat:

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet gericht zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente;

  • b.

   de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie is aangevraagd;

  • c.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • d.

   subsidieverstrekking anderszins niet past binnen het beleid van de gemeente.

 • 2.

  Naast de in artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde gevallen kan het college de subsidieverlening ook intrekken c.q. wijzigen ten nadele van de ontvanger op grond van de in het eerste lid onder a tot en met e genoemde gevallen.

Artikel 10:

Overige verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan een onderzoek van de rekenkamercommissie, indien deze commissie daarom verzoekt.

 • 2.

  Het college kan naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde verplichtingen bij nadere regels of bij de subsidieverlening ook verplichtingen opleggen met betrekking tot:

  • a.

   de overdracht van subsidie aan derden, anders dan voor betaling voor goederen of diensten;

  • b.

   emancipatie, non-discriminatie en democratisch functioneren.

 • 3.

  Bij de subsidieverlening kunnen daarnaast door het college aanvullende verplichtingen worden opgelegd die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 4.

  Het college kan voorts verplichtingen opleggen die betrekking hebben op de wijze waarop, of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

Artikel 11:

Voorschotten

Het college verleent, zo nodig, voorschotten op de subsidie.

Artikel 12:

Regels subsidievaststelling

 • 1.

  Het college kan regels stellen over de termijn waarbinnen een aanvraag om subsidievaststelling moet worden ingediend, de stukken die daarbij moeten worden overgelegd en de termijn, waarop na de subsidievaststelling de betaling uiterlijk dient plaats te vinden.

 • 2.

  Het college beslist uiterlijk binnen twaalf weken op een aanvraag tot subsidievaststelling, tenzij het bij nadere regels hiervoor een andere termijn heeft vastgesteld.

 • 3.

  Een aanvraag als bedoeld in de voorgaande leden geldt slechts als een aanvraag, indien deze aan alle wettelijke voorschriften voldoet

Artikel 13:

Accountantsrapport

 • 1.

  Indien het college heeft bepaald dat bij de aanvraag om subsidievaststelling een accountantsrapport moet worden overgelegd, moet uit de verklaring van getrouwheid van de accountant blijken of aangaande het financieel beleid en beheer van de subsidieontvanger de toepasselijke subsidiebepalingen en -voorschriften zijn nageleefd en of de subsidie is aangewend voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

 • 2.

  De door het college aangewezen accountant heeft de bevoegdheid tot review op de verrichte werkzaamheden van de controlerend accountant van de subsidieontvanger. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat haar accountant hiermee instemt

Artikel 14:

Periodieke evaluatie

 • 1.

  Het college toetst ten minste eens per vier jaar of subsidies die op jaarbasis worden verleend rechtmatig, doelmatig en doeltreffend zijn besteed en rapporteert over zijn bevindingen aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen voor de wijze waarop deze toetsing plaatsvindt.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde toetsing geldt niet voor subsidies die zijn vastgesteld zonder dat daaraan een verlening is vooraf gegaan.

Hoofdstuk 3: Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

Artikel 15:

Inleidende bepaling

Dit hoofdstuk is van toepassing op subsidies waarop bij besluit van het college is bepaald dat afdeling 4.2.8. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Artikel 16:

Termijn voor aanvraag subsidieverlening

Het college bepaalt voor welke uiterste datum de aanvraag om subsidie voor het komend boekjaar moet zijn ingediend.

Artikel 17:

Financieel verslag

Indien de subsidie -ontvanger zijn inkomsten in overwegende mate ontleent aan subsidie die op basis van deze verordening is verstrekt, is artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing op het financiële verslag.

Artikel 18:

Vrijstelling accountantsonderzoek

Het college stelt regels over het door hem verlenen van vrijstelling van de verplichtingen als bedoeld in artikel 4:78, eerste tot en met vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 19:

Extra taak accountant

 • 1.

  Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 4:78 van de Algemene wet bestuursrecht, onderzoekt de accountant tevens de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2.

  Het college stelt een aanwijzing vast over de reikwijdte en de intensiteit van de controle als bedoeld in artikel 4:79, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 20:

Toezicht

Het college wijst ambtenaren aan, die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 21:

Vervallen verordeningen

 • 1.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de Algemene Subsidieverordening Welzijn van de gemeente Valkenburg aan de Geul vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad de dato 10 december 2001 en laatstelijk gewijzigd op 29 maart 2004.

 • 2.

  Aanvragen om verlening, die op basis van de onder het eerste lid genoemde verordeningen zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, worden op basis van de nieuwe kaderverordening getoetst en afgedaan.

 • 3.

  Aanvragen om vaststelling van subsidie die op basis van een van de onder het eerste lid genoemde verordening is verleend, worden afgedaan op basis van de nieuwe kaderverordening.

 • 4.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag krachtens de in het eerste lid genoemde verordening, wordt beslist met toepassing van de onder het eerste lid genoemde verordening.

Artikel 22:

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 23:

Naam

Deze verordening wordt aangehaald als: “Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Valkenburg aan de Geul”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 11 december 2006.

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul,

Mr. A.H.M. Hoeberigs Drs. C.A.C.M. Nuijtens

Griffier.burgemeester