Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
CiteertitelVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening van de regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.32a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013nieuwe regeling

31-01-2013

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

De raad der gemeente Valkenswaard

 

Gezien het voorstel van het college;

 

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

 

overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over

het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening

en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een

rioolvoorziening voor afvalwater;

 

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater

en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen

afvloeien in een openbaar vuilwaterriool.

 

besluit vast te stellen

 

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op

de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of

indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

b. beheerder van het openbaar riool: het college

Artikel 2 Plicht tot afkoppelen

1. De beheerder van het openbaar riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is een

hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool.

Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan door genoemde beheerder worden gedaan ten aanzien van het

vrijkomende grondwater bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen.

2. De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

3. De gebiedsaanwijzing heeft ook betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en op

de openbare weg.

4. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbaar riool rekening

met het verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

5. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de 2e week na de dag waarop zij bekend is

gemaakt.

6. De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de

gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs

geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

Artikel 3 Strafbepaling

Vervallen

Artikel 4 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn

belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater