Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening kinderparticipatie WWB 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kinderparticipatie WWB 2012
CiteertitelVerordening kinderparticipatie WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening van de regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
  2. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 2
  3. Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5
  4. Wet werk en bijstand, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012nieuwe regeling

27-09-2012

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kinderparticipatie WWB 2012

De raad van de gemeente Valkenswaard;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012 met

overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35

lid 5 en 9 van de Wet werk en bijstand;

 

B E S L U I T :

Vast te stellen:

de Verordening kinderparticipatie WWB 2012

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de WWB.

b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard.

c. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard.

d. maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen.

e. voorziening: een vorm van ondersteuning in natura gericht op de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen, ter bevordering van maatschappelijke participatie;

f. schoolgaand kind: ten laste komende kind tot en met 17 jaar van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet geldt;

g. laag inkomen: een inkomen tot 110 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

h. verstrekking in natura: voorziening die niet als geldbedrag wordt verleend

Artikel 2 Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. 

Artikel 3 Voorwaarden

1. Uitsluitend een belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB, met een laag inkomen zoals bepaald in artikel 1 onder g van deze verordening, komt in aanmerking voor een voorziening op grond van deze verordening.

2. De voorziening wordt verstrekt in natura als categoriale bijzondere bijstand.

 

Artikel 4 Maximale vergoeding

De maximale waarde van de voorziening(en) bedraagt per kalenderjaar:

 

€ 225,00 per schoolgaand kind voor een alleenstaande ouder of gezin ten behoeve waarvan bijstand wordt verstrekt op grond van deze verordening;

 

Artikel 5 Uitvoering

1. Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

2. De beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten in verband met het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter.

 

Artikel 6 Maatschappelijke participatie in andere gemeentelijke regelingen

1. Voor zover in een andere gemeentelijke regeling reeds is voorzien in een wettelijke grondslag voor ondersteuning van de maatschappelijke participatie, wordt die regeling geacht mede uitvoering te geven aan de opdracht, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de wet.

2. Regelingen als bedoeld in het eerste lid is de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Participatie.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking, en werkt terug tot 1 oktober 2012.

Artikel 8 Overgangsregeling

1. Personen als bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB die in de periode 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012 aantoonbare kosten voor maatschappelijke participatie hebben gemaakt als bedoeld in deze verordening, kunnen hiervoor alsnog een vergoeding ontvangen.

2. De vergoeding, bedoeld in lid 1, mag tezamen met de waarde van overige op grond van deze verordening te verstrekken voorzieningen voor het kalenderjaar 2012, niet meer bedragen dan € 225,00.

3. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kinderparticipatie WWB 2012