Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije en vergunningplichtige evenementen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vergunningvrije en vergunningplichtige evenementen 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit vergunningvrije en vergunningplichtige evenementen 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.25a Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2013, art. 2.25a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-2013nieuwe regeling

09-10-2013

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije en vergunningplichtige evenementen 2013

De burgemeester van Valkenswaard;

 

overwegende dat:

 

·           in artikel 2.25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2013 (APV) is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;

·           de vergunningplicht niet geldt voor door de burgemeester te definiëren kleine evenementen;

·           de burgemeester administratieve lastenverlichting nastreeft door kleine evenementen, met een laag risico voor de openbare orde en openbare veiligheid, te definiëren waarvoor de vergunningplicht niet geldt;

·           de burgemeester hiertoe criteria wil formuleren op basis waarvan een evenement vergunningplichtig is en het niet daarop scoren automatisch betekent dat het een kleinschalig evenement is en derhalve niet vergunningplichtig is;

·           het lage risico zoals genoemd in het derde punt is gebleken uit het tot op heden gevoerde beleid ten aanzien van kleine (tot op heden meldingsplichtige) evenementen.

 

gelet op:

 

•artikel 2.25a van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2013 (APV);

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

Artikel 1  Aanwijzing vergunningplichtige evenementen

Een evenement welk voldoet aan een of meerdere van de volgende criteria, wordt aangemerkt als vergunningplichtig evenement:

1.    een meerdaags evenement;

2.    met meer dan 250 bezoekers en/of deelnemers;

3.    met een besloten karakter (al dan niet met entreeheffing);

4.    met een gemiddeld geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door muziekgeluid of andere geluidsbronnen dat op de gevel(s) van nabijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige objecten meer bedraagt dan 70 dB(A);

5.    dat plaatsvindt in een of meerdere van de in bijlage I genoemde straten of en/of pleinen;

6.    waarbij op de rijbaan niet altijd en overal een vrije doorgang van 350 cm breed voor hulpdiensten aanwezig is en derhalve nadere afspraken gemaakt moeten worden over het kunnen doorkruisen van het evenemententerrein;

7.    waarbij alcoholhoudende drank tegen betaling aan publiek wordt verstrekt;

8.    waarbij een of meerdere tijdelijke tenten of bouwsels worden geplaatst waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn;

9.    waarbij kansspelen, zoals loterijen, worden gehouden.

Artikel 2  Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit vergunningvrije en vergunningplichtige evenementen 2013”

 

Valkenswaard, 9 oktober 2013.

de burgemeester van Valkenswaard

 

drs. A.B.A.M. Ederveen

 

1