Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Nadere regels op tarieventabel van de legesverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels op tarieventabel van de legesverordening
CiteertitelNadere regels op tarieventabel van de legesverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpNadere regels leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen. Deze regeling treedt op de vroegst mogelijke datum inwerking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening, art. 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2014nieuwe regeling

21-01-2014

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels op tarieventabel van de legesverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard;

Gelet op artikel 11 van de legesverordening;

 

Besluit:

Vast te stellen de ‘Nadere regels op tarieventabel van de legesverordening’

 

Artikel 1  

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening wordt verstaan onder:

a. Aanbouw:

Een uitbreiding van een woning met woonruimte, welke vanuit de woning rechtstreeks toegankelijk is middels een deur;

b. Uitbouw:

Een uitbreiding van een woning met woonruimte, welke in open verbinding staat met de woning;

c. Uitbreiden woonruimte:

Het uitbreiden van een woning met een aanbouw of uitbouw (geen erker zijnde);

d. Erker:

Een uitbouw van een gebouw met een maximale diepte en goothoogte van resp. 1,5 en 3 meter en niet breder dan de gevel waartegen het wordt gebouwd;

e. Serre:

Een glazen uitbreiding van een gebouw waarvan het dak geheel uit glas bestaat;

f. Dakkapel:

Een uitbouw van een gebouw geheel gelegen in een schuin dak;

g. Overkapping:

Een overdekte ruimte, waarvan ten minste één wand geheel geopend is;

h. Tuinhuisje:

Een gebouw of blokhut bestaande uit vier houten wanden;

i. Ondergeschikt bouwdeel:

Een bouwdeel dat zich onderscheidt van een groter bouwdeel waartoe het behoort, doordat het uit architectonisch oogpunt herkenbaar is als een afzonderlijk ondergeschikte aanvulling op dat groter bouwdeel, waarmee het functioneel verbonden is.

 

Artikel 2  

Oppervlakte van een bouwwerk:

Gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

 

Artikel 3  

 

a. Het tarief leges van een rijtjeswoning, vermeld onder 1.1 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’, is het tarief per woning;

b. Het tarief leges van een halfvrijstaande woning, vermeld onder 1.2 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’, is het tarief per woning;

c. Voor het uitbreiden van bestaande bedrijfsgebouwen genoemd onder 4.1 t/m 4.5 gelden de tarieven leges zoals vermeld onder 4.1 t/m 4.5 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’;

d. Voor het uitbreiden van bestaande bedrijfsgebouwen genoemd onder 4.10 t/m 4.16 geldt het tarief leges van 5.11 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’;

e. Voor het uitbreiden van bestaande overige gebouwen genoemd onder 5.1 t/m 5.5 gelden de tarieven leges zoals vermeld onder 5.1 t/m 5.5 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’;

f. Voor het uitbreiden van bestaande tuinbouwkassen genoemd onder 6.1 t/m 6.6 gelden de tarieven leges zoals vermeld onder 6.1 t/m 6.6 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’;

g. Voor het uitbreiden van bestaande stallen genoemd onder 7.1 t/m 7.5 gelden de tarieven leges zoals vermeld onder 7.1 t/m 7.5 van de bijlage ‘legeskosten bouwwerken’;

h. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen bedraagt het tarief:

De som van het ‘tarief leges’ van de vergunningsplichtige onderdelen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft;

i. Indien de activiteit ‘bouwen’ bestaat uit een woongebouw, dan bedraagt het tarief de som van het ‘tarief leges’ van het aantal appartementen en andere vergunningsplichtige onderdelen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft;

j. Indien de activiteit ‘bouwen’ bestaat uit meerdere bedrijfsgebouwen, welke worden verbonden door één of meerdere ondergeschikte bouwdelen, dan bedraagt het tarief de som van het ‘tarief leges’ van het aantal bedrijfsgebouwen.

 

Artikel 4  

Deze regeling treedt op 21 januari 2014 in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard van 21 januari 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard,

de secretaris, de burgemeester,

 

drs. R.F.W. van Eijck drs. A.B.A.M. Ederveen