Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

NADERE REGEL CULTUURFONDS VALKENSWAARD

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGEL CULTUURFONDS VALKENSWAARD
CiteertitelNadere regel Cultuurfonds gemeente Valkenswaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

01-01-2010

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGEL CULTUURFONDS VALKENSWAARD

NADERE REGEL CULTUURFONDS VALKENSWAARD. d.d. januari 2010

Artikel 1  

1. Algemeen

In deze nadere regel wordt een aantal aspecten bepaald, te weten:

- De subsidiabele activiteiten;

- de wijze van indiening van aanvragen;

- de criteria voor verstrekking;

- de aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 

2. Subsidiabele activiteiten

a) Productie:

het door primair artistieke inspanning van een amateurkunstgroep in de gemeente

Valkenswaard verkregen resultaat waarvan via een voorstelling kennis genomen kan

worden. De productie dient een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een

deelsector, participatie aan kunst te bevorderen en/of een voorbeeldwerking te

hebben voor het totale veld van de amateurkunst en/of kunstzinnige vorming.

b)  Voorstelling:

een voor publiek toegankelijke uitingsvorm van kunstbeoefening zonder

winstoogmerk van een (samenwerkingsverband van) amateurkunstgroep(en) in de

gemeente Valkenswaard.

c)  Festival:

een samenhangend geheel van voorstellingen gedurende meer dan één dagdeel, een

festival dient een afspiegeling te zijn van actuele ontwikkelingen binnen een

deelsector.

d)  Specifieke projecten:

activiteiten welke niet passen binnen de activiteiten voor kunstbeoefening door

amateurs en welke niet onder te brengen zijn in de overige categorieën; specifieke

projecten dienen van grote educatieve waarde te zijn voor de participatie aan kunst.

e) Publicaties:

een uitgave - boek, tijdschrift, of catalogus in de sectoren beeldende kunst, musea,

fotografie, letteren en cultuur- en geschiedbeoefening in de gemeente Valkenswaard.

Deelsectoren en categorieën van activiteiten

 

3. Ten behoeve van de verdeling worden de volgende deelsectoren onderscheiden:

     Kunsten

* amateurkunst

* kunst- en cultuureducatie

* podiumkunst

* beeldende kunst (m.u.v. opdrachten/aankopen)

     Activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere:

- muziek (vocaal en instrumentaal)

- theater (waaronder mime en poppenspel)

- dans (waaronder volksdans en pantomime)

- film- en videovormgeving

- fotografie

- tentoonstellingen

     Cultuurbehoud

* musea

* cultuur- en geschiedbeoefening

     Media

* letteren (literaire vorming en leesbevordering)

 

4. Wijze van indiening aanvragen

     a)  Aanvragen kunnen gedurende het gehele kalenderjaar ingediend worden maar minimaal 12  weken vóór aanvang van de activiteit.

     b)     Voor een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het vastgestelde formulier

     c) Aanvragen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, team Zorg, Welzijn en Onderwijs, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard of mailen naar: subsidies@valkenswaard.nl

 

5. Beslistermijn

Het College van B&W beslist binnen 16 weken op de ingediende aanvragen.

 

6. Criteria voor de verstrekking

Kwaliteit

Voor de toepassing van dit criterium zijn zeggingskracht, oorspronkelijkheid en ambachtelijkheid van

belang.

Nieuwe ontwikkelingen

Bij de toetsing aan de hand van dit criterium speelt een grote rol de vraag, in welke mate een initiatief een bijdrage levert aan de ontwikkeling in ruime zin van een één of meer cultuursectoren. Daarbij staat

het uitstralend effect en de inspirerende voorbeeldfunctie van een nieuwe ontwikkeling centraal.

Spreiding en diversiteit van het aanbod

Voorkeur wordt gegeven aan die activiteiten die passen binnen een zo breed mogelijk kunstaanbod voor

zo verschillend mogelijke publieksgroepen. Dat betekent dat ook kans wordt gegeven aan sectoren die

zich minder manifesteren. Het betekent ook dat bij een aanbod van gelijkgerichte activiteiten daaruit een

keuze wordt gemaakt en herhaling van soortgelijke activiteiten een lage prioriteit heeft. Het resultaat van

deze toetsing bepaalt of een aanvraag kan worden gehonoreerd. Een zelfde activiteit kan nadat deze drie

maal gesubsidieerd is geweigerd worden.

Educatieve mogelijkheden

Bij toetsing aan de hand van dit criterium speelt een belangrijke rol de vraag, in welke mate een activiteit

educatieve mogelijkheden in zich heeft.

Eigen inkomstenwerving

Voor de toepassing van dit criterium zijn de financiële opzet/begroting van de activiteit, de reële kosten,

de eigen bijdrage, de bijdrage van deelnemers en/of derden en de entreegelden van belang.

Promotie en publiciteit

Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten waarbij veel aandacht uitgaat naar promotie en publiciteit om

een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Uitstraling van het evenement naar de regio is hierbij ook van

belang.

Prioriteitsstelling vanwege beperkte middelen

In beginsel komt elke activiteit voor subsidie in aanmerking. Indien bij honorering van meerdere

aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden, genieten de aanvragen die het meest voldoen

aan de overige criteria prioriteit. Dit kan betekenen dat activiteiten die in principe in aanmerking komen

voor een subsidie uit het Cultuurfonds geen subsidie ontvangen omdat hierdoor het subsidieplafond

overschreden zou worden en andere activiteiten nog meer voldoen aan de gestelde criteria.

 

7 Aan verlening te verbinden verplichtingen

Aanvragen voor subsidies en de, eventuele, verlening van subsidies vindt plaats volgens de Algemene

Subsidieverordening. Het College van B&W kan aan de subsidieverlening extra verplichtingen verbinden.

 

8. Inwerkingtreding

De herziening van de nadere regel treedt in werking 1 dag na publicatie. Deze nadere regel is niet van toepassing op subsidies die voor inwerkingtreding van deze nadere regel zijn verleend of vastgesteld. Deze nadere regel kan worden aangehaald als: “Nadere regel Cultuurfonds gemeente Valkenswaard”.