Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening elektronische kennisgeving Valkenswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Valkenswaard
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2015nieuwe regeling

26-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 49667

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Valkenswaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de

 

Verordening elektronische kennisgeving Valkenswaard:

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending gebeurt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.overheid.nl.

 • 3.

  Onder berichten wordt in elk geval verstaan: kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 september 2015

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Valkenswaard.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad der d.d. 26 februari 2015,

de griffier, de burgemeester,

C.Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen