Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard houdende regels omtrent financien Legesverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard houdende regels omtrent financien Legesverordening 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2015 met ingang van 1 januari 2017. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 lid 1 Gemeentewet
 2. artikel 156 lid 2 Gemeentewet
 3. artikel 229 lid 1 Gemeentewet
 4. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
 5. artikel 7 Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201601-01-2018nieuwe regeling

03-11-2016

Gemeenteblad 2016, 17263

44521/51738

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard houdende regels omtrent financien Legesverordening 2017

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016;

 

 

gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 20 september 2016;

 

registratienummer: 44521/51738;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet:

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

”Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2017”.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in de kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor;

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1

  Persoonlijke vrijstellingen

  • a.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: 1.7.1, 1.7.2, 1.15.2.1 t/m 1.15.2.2.5 en 1.15.2.3 t/m 1.15.2.4.4 en 1.15.2.5 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;

  • b.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 7, artikelen 1.7.1 t/m 1.7.2, worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen aantal per politieke groepering;

  • c.

   de leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 5 worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

  • d.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 4 worden niet geheven indien de gegevens worden verstrekt aan:

 • 1.

  Verenigingen met een ideëel doel op het gebied van gezondheid of welzijn t.b.v. uit te voeren taak;

 • 2.

  Gemeenschappelijke gezondheidsdiensten t.b.v. volksgezondheid;

 • 3.

  Universiteiten, ziekenhuizen etc. t.b.v. wetenschappelijk of statistisch doel;

 • 4.

  Wijkraden in de gemeente Valkenswaard t.b.v. uit te voeren taak zoals vastgelegd in de Verordening, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze voor het kerkdorp Borkel en Schaft.

 • 5.

  Toegelaten instellingen.

 • 2.

  Zakelijke vrijstellingen:

  • a.

   Stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

  • b.

   Inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

  • c.

   Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • d.

   De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1, hoofdstuk 10 indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders, wordt verleend bij nasporingen, welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang.

 • 3.

  Overige vrijstellingen

  • e.

   Van de heffing van leges, ter zake het organiseren en houden van evenementen door een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel of een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport of cultuur, van de in onderstaande artikelen, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemde onderwerpen worden vrijgesteld: titel 1: hoofdstuk 11, artikel 1.11.4, titel 1: hoofdstuk 14, artikel 1.14.1.3, titel 1: hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.2 t/m 1.15.1.5, titel 3: hoofdstuk 1, artikel 3.1.1.6, titel 3: hoofdstuk 4, artikel 3.4.2.

  • f.

   Van de heffing van leges, ter zake het organiseren en houden van evenementen door een lokale ondernemersvereniging, van de in onderstaande artikelen, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemde onderwerpen worden voor 50% vrijgesteld: titel 1: hoofdstuk 11, artikel 1.11.4, titel 1: hoofdstuk 14, artikel 1.14.1.3, titel 1: hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.2 t/m 1.15.1.5, titel 3: hoofdstuk 1, artikel 3.1.1.6, titel 3: hoofdstuk 4, artikel 3.4.2.

  • g.

   Aanvragen om een aanlegvergunning als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3, artikel 2.3.2.1 van de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

  • -

   afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

  • -

   aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

  • -

   aanbrengen van houtgewas.

  • -

   met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige)

   natuurontwikkeling.

   • h.

    Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

   • i.

    Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   • j.

    Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 20 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.6 (verstrekken afschrift verklaring onder ede);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2015’ van 6 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2016.

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen

TARIEVEN

Tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2017”.

 

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige klantencontactcentrum

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag of schriftelijk verzoek

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 7 Archeologie

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 Gastouderopvang / Gastouderbureau (BSO/KDV/PSV)

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

TITEL 1ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken:

 

 

1.1.1.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

402,50

1.1.1.2

op werkdagen voor of na de openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

480,00

1.1.1.3

op zaterdag

657,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

registratie van een partnerschap op locatie dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken:

 

 

1.1.2.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

652,50

1.1.2.2

op werkdagen voor of na de openstellingstijden conform het reglement burgerlijke stand

727,50

1.1.2.3

op zaterdag

905,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken, waarbij sprake is van een zakelijke, formele en eenvoudige ceremonie, tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

150,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie;

 

 

1.1.4.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

402,50

1.1.4.2

op werkdagen voor of na de openstellingstijden conform het reglement burgerlijke stand

480,00

1.1.4.3

op zaterdag

657,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie op locatie:

 

 

1.1.5.1

op werkdagen tijdens openingstijden conform het reglement burgerlijke stand

652,50

1.1.5.2

op werkdagen voor of na de openstellingstijden conform het reglement burgerlijke stand

727,50

1.1.5.3

op zaterdag

905,00

1.1.6

Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van partnerschap in huwelijk worden de leges gerestitueerd, waarbij als het voorbereidend gesprek reeds met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden, hiervoor in mindering wordt gebracht

50,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.7.1

het beschikbaar stellen van een getuige door de gemeente, per getuige

37,50

1.1.7.2

het verstrekken van een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap

26,00

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,25

1.1.9

Het verstrekken van een verklaring huwelijksbevoegdheid

22,90

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,60

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

1.3.3

tot het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

8,00

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 50 verstrekkingen

360,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

720,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

3.600,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

7.200,00

1.4.2.2.5

voor 5.000 verstrekkingen

36.000,00

1.4.2.2.6

voor 10.000 verstrekkingen

72.000,00

1.4.3

1.4.4

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot éénmalige verstrekking van gegevens per selectie een vast bedrag van

77,00

1.4.4.2.

Bij het verstrekken van gegevens verhoogd met de volgende bedragen:

 

 

1.4.4.2.1

0 tot 100 verstrekkingen

37,00

1.4.4.2.2

100 tot 500 verstrekkingen

73,00

1.4.4.2.3

500 tot 1.000 verstrekkingen

146,00

1.4.4.2.4

1.000 tot 5.000 verstrekkingen

294,00

1.4.4.2.5

5.000 tot 10.000 verstrekkingen

586,00

1.4.4.2.6

meer dan 10.000 verstrekkingen

1.174,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisadministratie personen voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan

18,25

1.4.6

Tot het verstrekken van een afschrift verklaring onder ede

12,90

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

8,00

HOOFDSTUK 6 VERSTREKKINGEN OP GROND VAN DE WET BESCHERMING

PERSOONSGEGEVENS

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,25

 

met een maximum per bericht van

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

23,00

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

23,00

1.6.2

indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

5,00

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de beleidsbegroting

50,00

1.7.1.2

een afschrift van de beheersbegroting

72,60

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening/verslag

72,60

1.7.1.4

een afschrift van de voorjaarsnota

36,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raads- en commissiestukken

83,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.7.3.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

23,00

1.7.3.2

een exemplaar van de Bouwverordening

74,75

1.7.3.3

een exemplaar van de Brandbeveilingsverordening

23,00

1.7.3.4

een exemplaar van de regels, toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing per pagina

10,40

1.7.3.5

een exemplaar van “Standaard details leefomgeving/realisatie”

52,00

1.7.3.6

Een kopie van de verbeelding van een bestemmingsplan:

A4 formaat per pagina

A3 formaat per pagina

A2 formaat per pagina

A1 formaat per pagina

A0 formaat per pagina

0,75

1,50

3,70

7,30

10,90

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het vertrekken van kadastrale gegevens per behandeling

8,90

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

1.8.2.1

het printen van een digitaal bestand op A4 formaat per pagina

0,75

1.8.2.2

het printen van een digitaal bestand op A3 formaat per pagina

1,50

1.8.2.3

het printen van een digitaal bestand op A2 formaat per pagina

3,70

1.8.2.4

het printen van een digitaal bestand op A1 formaat per pagina

7,30

1.8.2.5

het printen van een digitaal bestand op A0 formaat per pagina

10,90

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het leveren van een digitaal bestand per e-mail / cd-rom

36,30

1.8.4

Het tarief voor het verstrekken van een verklaring van afwezigheid publiekrechtelijke bepalingen zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

6,75

1.8.5

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit het gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingenregister zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onderdeel b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

3,70

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.6.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

25,90

HOOFDSTUK 9 OVERIGE KLANTENCONTACTCENTRUM

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag via COVOG

41,35

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

8,00

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,00

1.9.1.4

tot het afgeven van een verklaring omtrent het Nederlanderschap

8,00

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

3,70

1.9.1.6

Voor het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart

45,00

HOOFDSTUK 10 GEMEENTEARCHIEF

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen het resultaat, in de in het gemeente-archief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeente-archief, per kwartier of gedeelte daarvan

18,25

HOOFDSTUK 11 KANSSPELEN

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een tijdvak van 12 maanden:

 

 

1.11.1.1

Indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

58,65

1.11.1.2

Indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt

93,95

1.11.2

Onderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in de onderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning worden verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.

 

 

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd:

 

1.11.3.1

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

235,10

1.11.3.2

indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt

376,20

1.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

72,60

HOOFDSTUK 12 LEEGSTANDWET

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

155,00

HOOFDSTUK 13 KABELS EN LEIDINGEN

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Valkenswaard 2015, waarbij de graaflengte < 100 m¹ of een lasgat/montagegat met een oppervlakte van > 2 m²

186,14

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Valkenswaard 2015, waarbij de graaflengte ≥ 100 m¹

372,29

1.13.3

Het tarief genoemd onder 1.13.1 en 1.13.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

1,79

1.13.4

Het tarief genoemd onder 1.13.1 en 1.13.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen;

1.Over de eerste 2000 m¹, van

2.Over de lengte > 2000 m¹, van

3.Over de resterende totale lengte, van

1,27

0,76

0,66

HOOFDSTUK 14 VERKEER EN VERVOER

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

72,60

1.14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

72,60

1.14.1.3

Voor een ontheffing voor het houden van wedstrijden met voertuigen ingevolge artikel 148 van de Wegenverkeerswet in combinatie met een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

72,60

HOOFDSTUK 15 DIVERSEN

1.15.1

1.15.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats of seizoenstandplaats

315,00

1.15.1.2

een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

72,60

1.15.1.3

een vergunning, anders dan ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

72,60

1.15.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard, voor het plaatsen van containers, bouwhekken en bouwmaterialen op de openbare weg

voor een periode van zeven dagen of minder

voor een periode van meer dan zeven dagen

37,30

72,60

1.15.1.5

een ontheffing ingevolge artikel 4.6. van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard voor het met toestellen of geluidsapparaten danwel op andere wijze verrichten van handelingen, welke voor de omgeving geluidshinder veroorzaken

72,60

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.15.2.1

voor gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

3,70

1.15.2.2

voor afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.15.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,75

1.15.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

1,50

1.15.2.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

3.70

1.15.2.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

7,30

1.15.2.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

10,90

1.15.2.3

voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

5,10

1.15.2.4

voor een afdruk door middel van een lichtdrukmachine van tekeningen, kaarten e.d., voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.15.2.4.1

A4 formaat of kleiner

2,90

1.15.2.4.2

groter dan A4 formaat, maar kleiner dan A2 formaat

5,80

1.15.2.4.3

A2 formaat of groter, maar kleiner dan A0 formaat

10,20

1.15.2.4.4

A0 formaat of groter

13,10

1.15.2.5

voor het verkrijgen van een afschrift op cd-rom voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,60

 

TITEL 2DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

HOOFDSTUK 2 BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG OF SCHRIFTELIJK VERZOEK

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag of schriftelijk verzoek, welke betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a of onder c, van de Wabo, bedraagt:

 

 

2.2.1.1

voor conceptaanvragen of schriftelijke verzoeken waarvan de behandeling bestaat uit een planologische – en/of welstandstoets bedragen de legeskosten

170,00

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, zijn de tarieven van toepassing zoals opgenomen in de bijlage “legeskosten bouwwerken” behorende bij de Tarieventabel bij de Legesverordening 2015.

 

 

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief (exclusief BTW), indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

660,00

2.3.1.3

Leges bij onvolledige aanvraag

 

 

2.3.1.3.1

2.3.1.4

Indien de aanvraag niet in behandeling wordt genomen en daarom geen vergunning verleend kan worden wegens onvolledigheid of wegens onvolledige aanvulling, bedragen de leges

Leges bij besluit vergunningsvrij bouwwerk

170,00

2.3.1.4.1

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit dir op grond van artikel 2 of 3 van Bijlage II van het Bor vergunningsvrij blijkt te zijn, dan bedragen de leges

Aanlegactiviteiten

170,00

2.3.2.1

2.3.2.1.1

2.3.2.1.2

2.3.2.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief;

voor het aanleggen en/of verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen

voor het kappen of vellen van beplanting

voor het afgraven, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden

615,00

40,00

330,00

2.3.2.1.4

indien op grond van het bestemmingsplan advies wordt aangevraagd bij een extern adviesbureau, wordt het tarief verhoogd met het bedrag dat bij de gemeente door dit adviesbureau in rekening wordt gebracht.

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief;

 

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) in combinatie met een bouwactiviteit

330,00

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) zonder een bouwactiviteit

500,00

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) in combinatie met een bouwactiviteit

330,00

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) zonder een bouwactiviteit

500,00

2.3.3.1.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke buitenplanse afwijking:

500,00

2.3.3.1.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor de tweede keer bij eenzelfde bouwactiviteit wordt toegepast, omdat de termijn dient te worden verlengd

500,00

2.3.4

Omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo

 

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast:

 

 

2.3.4.1.1

een kostenbegroting opgesteld door burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om de ruimtelijke onderbouwing intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeenten.

 

 

2.3.5

Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

 

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo

265,00

2.3.6

Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit

 

 

2.3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo

265,00

2.3.7

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.7.1.1

Voor de beoordeling van een historisch onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem

55,00

2.3.7.1.2

Voor de beoordeling van een verkennend onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem

235,00

2.3.8

Aanvraag hogere grenswaarde

 

 

2.3.8.1

Indien een aanvraag zoals vermeld onder 2.3.1 tevens een procedure vraagt in het kader van het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in of krachtens de artikel 47 e.v. (industrielawaai) en 83 e.v. (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder, of de artikel 8 e.v. van het Besluit geluidhinder spoorwegen, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.8.1.1

voor zover het akoestisch onderzoek met rapport intern door de gemeente opgesteld is

1.860,00

2.3.8.1.2

voor zover het akoestisch onderzoek met rapport extern door de gemeente opgesteld is

1.065,00

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

77,50

2.3.10

Uitweg/inrit

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

77,50

2.3.11

Kappen

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

40,00

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

40,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

40,00

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

40,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

77,50

2.3.14.1.2

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

77,50

2.3.14.1.3

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Overschrijven vergunningen

 

 

2.3.16.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende

-omgevingsvergunning met activiteit bouw, sloop of aanleg

-bouwvergunning

-aanlegvergunning,

bedraagt het tarief,

onder voorwaarde dat de verschuldigde leges als bedoeld in artikel 2.3.1. , 2.3.2. voldaan zijn.

62,50

2.3.17

Onttrekken van een woning

 

 

2.3.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

57,50

2.3.18

Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen

 

 

2.3.18.1

Het tarief bedraagt voor het Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen:

 

 

2.3.18.1.1

Nieuwbouw per complex

330,00

2.3.18.1.2

opleveringskeurmerk voor omgevingscertificaat voor bestaande bouw, per complex:

650,00

2.3.18.1.3

aanpassing omgeving ter verkrijging van het certificaat voor bestaande bouw, per complex

1.595,00

2.3.18.2

De vermelde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan verzoeker meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.19

Overige aanvragen vergunning

 

 

2.3.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een afwijking, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

170,00

2.3.20

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.20.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van:

 

 

2.3.20.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en als bedoeld in paragraaf 2, artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik nemen van een in dit artikel omschreven bouwwerk c.q. inrichting

280,00

 

vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk c.q. inrichting met een gebruiksoppervlakte van

 

 

 

cat. 1 t/m 100 m²

198,00

 

cat. 2 van meer dan 100 t/m 500 m²

2,10 / m²

 

cat. 3 van meer dan 500 t/m 2.000 m²

675,00 +

 

 

0,73 / m²

 

cat. 4 van meer dan 2.000 t/m 5.000 m²

1.680,00+

 

 

0,23/m²

 

cat. 5 van meer dan 5.000 t/m 50.000 m²

2.347,00+

 

 

0,10 / m²

 

cat. 6 van meer dan 50.000 m²

3.910,00+

 

 

0,04 / m²

2.3.20.1.2

een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.22.1.1 waarbij het betrekking heeft op een tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur max. 4 weken): 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.20.1.1

 

 

2.3.20.1.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.20.1.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

 

2.3.20.1.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.20.1.1 bedraagt het legestarief:

 

 

2.3.20.1.4.1

bij een uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.20.1.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

2.3.20.1.4.2

bij gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.20.1.1

 

 

2.3.20.1.4.3

bij gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.20.1.1 , met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

2.3.20.1.4.4

bij een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

62,50

2.3.20.1.5

2.3.21

2.3.21.1

2.3.22

2.3.22.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit tot opheffing van sluiting van een inrichting ingevolge artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en paragraaf 2, artikel 2, lid 3 van de Brandbeveiligingsverordening: 25% van het legestarief vermeld onder 2.3.20.1.1 en met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gesloten gedeelte, waarvoor de sluiting is geheven

Toetsing zorgvuldige veehouderij (Verordening ruimte 2014) Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Advies

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van het bestemmingsplan geadviseerd dient te worden door een onafhankelijke deskundige

1.156,00

102,00

HOOFDSTUK 4 VERMINDERING

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van dat deel van de leges welke op grond van 2.3.1. is geheven

 

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

 

75 %

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan

 

50 %

2.5.2

Aanvraag wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging bouwactiviteit

 

 

2.5.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een wijziging van een omgevingsvergunning welke geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van de bouwactiviteiten en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 75,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld in feite sprake is van een nieuwe bouwactiviteit.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 op aanvraag van de vergunninghouder intrekt, wordt een deel van de leges welke betrekking heeft op de bouwactiviteit teruggegeven indien van de bouwactiviteit geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.3.1.1

25 % Van de verschuldigde leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1 met dien verstande dat een bedrag minder dan € 170,00 niet wordt teruggegeven

 

 

2.5.3.2

Indien binnen 6 maanden na intrekking van de vergunning een nieuwe aanvraag voor de bouwactiviteit wordt ingediend en kan worden verleend, kan de hierboven geheven leges worden verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 170,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de nieuwe bouwactiviteit zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld in feite sprake is van een nieuw bouwplan.

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges welke betrekking heeft op de bouwactiviteit. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.4.1.1

25 % van de verschuldigde leges bedoeld in het onderdeel 2.3.1 met dien verstande dat een bedrag minder dan € 170,00 niet wordt teruggegeven

 

 

2.5.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

2.5.5.1

Een bedrag minder dan € 170,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.5.6.1

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

HOOFDSTUK 6 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN

2.6.1

Indien op verzoek ten behoeve van een project, welke niet past binnen het bestemmingsplan, een quickscan moet worden uitgevoerd, bedragen de kosten voor een quickcan

1.095,00

2.6.1.1

De genoemde kosten in artikel 2.6.1. kunnen worden verhoogd met het bedrag voor externe advieskosten en kosten voor externe onderzoeken, blijkend uit een begroting die vooraf aan de aanvrager is medegedeeld

 

 

2.6.2

Indien op verzoek ten behoeve van een project, een bestemmingsplan moet worden ontwikkeld, dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het bestemmingsplan intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente.

 

 

2.6.3

Indien op verzoek ten behoeve van een project een wijzigingsplan (artikel 3.6a Wro) of uitwerkingsplan (3.6b Wro) moet worden ontwikkeld, dan wordt daar vooraf een kostenbegroting opgesteld door het college van burgemeester en wethouders waarbij de aanvrager de keuze heeft om het plan intern, door de gemeente te laten opstellen, danwel extern te laten opstellen, dus niet voor rekening van de gemeente.

 

 

HOOFDSTUK 7 ARCHEOLOGIE

2.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

2.7.1

een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

143,50

2.7.2

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van aangeleverde Programma’s van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.1

754,50

2.7.3

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

265,50

2.7.4

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

265,50

2.7.5

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1,

afhankelijk van het soort archeologisch onderzoek en rapportage

754,50

999,00

2.7.6

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1 (ongeacht

het soort archeologisch onderzoek)

510,00

HOOFDSTUK 8 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

77,50

 

TITEL 3DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

HOOFDSTUK 1 HORECA

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1.1

3.1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële rechtspersoon

640,00

415,00

3.1.1.3

3.1.1.4

een melding op grond van artikel 30A van de Drank- en Horecawet in verband met het aantreden van nieuwe leidinggevenden

een melding op grond van artikel 30A van de Drank- en Horecawet in verband met het aantreden van nieuwe leidinggevenden, zijnde een bestuurder van een besloten vennootschap, bij te schrijven op het aanhangsel

220,00

390,00

3.1.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

104,00

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca exploitatievergunning

een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning

72,60

545,00

330,00

HOOFDSTUK 2 ORGANISEREN EVENEMENTEN

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een meerjarige vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het evenement minder dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft en wordt georganiseerd door;

 

 

3.2.1.1

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

 

gratis

3.2.1.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

 

gratis

3.2.1.3

lokale ondernemingsverenigingen

(doorberekening 50% aan organisatie zijnde)

345,00

3.2.1.4

commerciële evenementenorganisaties

(doorberekening 100% aan organisatie zijnde)

690,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een meerjarige vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het evenement 2.000 of meer verwachte bezoekers/deelnemers heeft en wordt georganiseerd door;

 

 

3.2.2.1

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

 

gratis

3.2.2.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

 

gratis

3.2.2.3

lokale ondernemingsverenigingen

(doorberekening 50% aan organisatie zijnde)

462,00

3.2.2.4

commerciële evenementenorganisaties

(doorberekening 100% aan organisatie zijnde)

925,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 (één jaar/evenement geldig), eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) indien het evenement wordt georganiseerd door;

 

 

3.2.3.1

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

 

gratis

3.2.3.2

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

 

gratis

3.2.3.3

lokale ondernemingsverenigingen en het evenement minder dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

137,50

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.3

3.2.4.4

commerciële ondernemingsverenigingen en het evenement minder dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

lokale ondernemingsverenigingen en het evenement meer dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

commerciële ondernemingsverenigingen en het evenement meer dan 2.000 verwachte bezoekers/deelnemers heeft

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het gebruik van een meerjarige evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening;

een stichting ten behoeve van een aantoonbaar liefdadig doel

een lokale vereniging of stichting op het gebied van sport en cultuur

lokale ondernemingsverenigingen

(doorberekening 50% aan organisatie zijnde)

commerciële evenementenorganisaties

(doorberekening 100% aan organisatie zijnde)

275,00

175,00

350,00

gratis

gratis

75,00

150,00

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 PROSTITUTIEBEDRIJVEN

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting, escortbedrijf en sekswinkel als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard

975,00

HOOFDSTUK 4 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.4.1

een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en als bedoeld in paragraaf 2, artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik nemen van een in dit artikel omschreven bouwwerk c.q. inrichting

275,00

 

vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk c.q. inrichting met een gebruiksoppervlakte van

 

 

 

cat. 1 t/m 100 m²

193,00

 

cat. 2 van meer dan 100 t/m 500 m²

2,05 / m²

 

cat. 3 van meer dan 500 t/m 2.000 m²

656,00 +

 

 

0,71 / m²

 

cat. 4 van meer dan 2.000 t/m 5.000 m²

1.640,00+

 

 

0,22 / m²

 

cat. 5 van meer dan 5.000 t/m 50.000 m²

2.290,00+

 

 

0,09 / m²

 

cat. 6 van meer dan 50.000 m²

3.815,00+

 

 

0,03 / m²

3.4.2

een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 3.4.1 betrekking heeft op een tijdelijke inrichting (aanwezigheidsduur max. 4 weken): 10% van het legestarief vermeld in onderdeel 3.4.1

 

 

3.4.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.4.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

 

3.4.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.4.1 bedraagt het legestarief :

 

 

3.4.4.1

bij een uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

3.4.4.2

bij gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 3.4.1

 

 

3.4.4.3

bij gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

3.4.4.4

bij een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

52,00

3.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit tot opheffing van sluiting van een inrichting ingevolge artikel 2.11.6 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en paragraaf 2, artikel 2, lid 3 van de Brandbeveiligingsverordening: 25% van het legestarief vermeld onder 3.4.1 en met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gesloten gedeelte, waarvoor de sluiting is geheven

 

 

3.4.6

Inlichtingen uit brandweerrapporten over plaatsgehad hebbende branden alsmede inlichtingen over brandschaden of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

64,25

3.4.7

Een brandveiligheidskeuring van een voertuig voor de verkoop van warme spijzen

104,00

HOOFDSTUK 5 GASTOUDEROPVANG / GASTOUDERBUREAU (BSO/KDV/PSZ)

3.5.1

een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een voorziening van gastouderopvang;

inspectie (inclusief documenten en locatie)

218,75

3.5.2

een aanvraag tot registratie van een voorziening voor;

-GO B (gastouderbureau)

-BSO (buitenschoolse opvang)

-KDV (kinderdagverblijf)

-PSZ (peuterspeelzaal)

1.837,50

1.837,50

1.837,50

1.837,50

3.5.3

onder eerste registratie wordt verstaan;

·aanvraag tot 1e registratie LRKP gastouder, zijnde woonadres of opvanglocatie vraagouder;

·aanvraag tot registratie extra locatie gastouder, zijnde het woonadres van de gastouder of opvanglocatie vraagouder.

 

 

HOOFDSTUK 6 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

72,60

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2016.

Valkenswaard,

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen

Bijlage ‘legeskosten bouwwerken’ behorende bij de tarieventabel bij de Legesverordening 2017

 

 

tarief leges

 

Hoofdstuk 1.

 

 

rijtjeswoning per woning

€ 2.870,

1.1.1

rijtjeswoning t/m woningen

€ 4.920,

1.1.2

rijtjeswoningen t/m woningen

€ 9.225,

1.1.3

rijtjeswoningen vanaf woningen

€ 18.450,

 

halfvrijstaande woning ( onder kap) per woning

€ 4.715,

1.2.1

halfvrijstaande woning t/m woningen

€ 9.225,

1.2.2

halfvrijstaande woning vanaf woningen

€ 18.450,

 

appartement tot m per appartement

€ 4.615,

 

met een maximum van

€ 35.875,

 

vrijstaand of vrijstaand geschakelde woning per woning

€ 4.920,

1.4.1

vrijstaand of vrijstaand geschakelde woning t/m woningen

€ 9.225,

1.4.2

vrijstaand of vrijstaand geschakelde woning vanaf woningen

€ 18.450,

 

appartement vanaf m per appartement

€ 4.920,

 

met een maximum van

€ 35.875,

 

bungalow per woning

€ 4.920,

1.6.1

bungalow t/m woningen

€ 9.225,

1.6.2

bungalow vanaf woningen

€ 18.450,

1.7

woonwagen of stacaravan per stuk

€ 1.795,

 

met een maximum van

€ 2.305,

1.8

tijdelijke woonunit

€ 795,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.

 

2.1

kelder tot 25 m2

€ 770,00

2.2

kelder vanaf 25 m2

€ 1.540,00

2.3

uitbreiden woonruimte (aan- of uitbouw) 1 bouwlaag met of zonder kap

€ 720,00

2.4

uitbreiden woonruimte (aan- of uitbouw) 2 bouwlagen met of zonder kap

€ 1.540,00

2.5

uitbreiden garage/berging

€ 360,00

2.6

erker

€ 515,00

2.7

serre

€ 435,00

2.8

interne verbouwing bij woondoeleinden

€ 260,00

2.9

interne verbouwing niet bij woondoeleinden gebouwen

€ 1.025,00

2.10

dakkapel

€ 170,00

2.11

gevelwijziging bij woondoeleinden

€ 170,00

2.12

gevelwijziging niet bij woondoeleinden gebouwen

€ 1.025,00

2.13

nieuw dak

€ 515,00

2.14

dakopbouw

€ 170,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3.

 

3.1

bijgebouw (niet zijnde aan- of uitbouw) met of zonder kap

€ 770,00

3.2

overkapping

€ 170,00

3.3

tuinhuisje

€ 170,00

3.4

zwembad

€ 310,00

3.5

erfafscheiding

€ 170,00

3.6

schotelantenne

€ 170,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4.

 

4.1

bedrijfsgebouw tot 100 m2

€ 2.050,00

4.2

bedrijfsgebouw van 100 m2 tot 1000 m2

€ 4.615,00

4.3

bedrijfsgebouw van 1000 m2 tot 2000 m2

€ 9.225,00

4.4

bedrijfsgebouw van 2000 m2 tot 15000 m2

€ 18.450,00

4.5

bedrijfsgebouw vanaf 15000 m2

€ 35.875,00

4.6

tussenvloer tot 200 m2

€ 2.050,00

4.7

tussenvloer vanaf 200 m2

€ 2.665,00

4.8

bedrijfskantoor in de hal tot 35 m2

€ 1.745,00

4.9

bedrijfskantoor in de hal vanaf 35 m2

€ 2.460,00

4.10

open loods/ open veldschuur

€ 1.025,00

4.11

semi-permanente unit

€ 1.540,00

4.12

loods/ voorraadschuur/ opslagloods/ werktuigenloods

€ 1.025,00

4.13

romnyloods

€ 515,00

4.14

nertsen

€ 1.025,00

4.15

sleufsilo

€ 770,00

4.16

mestsilo

€ 770,00

4.17

zendmast voor antenne-installatie

€ 2.460,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5.

 

5.1

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/

winkel/ horeca tot 100 m2

€ 2.870,00

5.2

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/

winkel/ horeca van 100 m2 tot 500 m2

€ 6.665,00

5.3

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/

winkel/ horeca van 500 m2 tot 1000 m2

€ 9.225,00

5.4

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/

winkel/ horeca van 1000 m2 tot 7000 m2

€ 18.450,00

5.5

zorgfunctie/ scholen/ bijeenkomst/ kantoor/ showroom/

winkel/ horeca vanaf 7000 m2

€ 35.875,00

5.6

sporthal tot 3000 m2

€ 17.425,00

5.7

sporthal vanaf 3000 m2

€ 35.875,00

5.8

kleedgebouw

€ 1.540,00

5.9

noodscholen

€ 1.745,00

5.10

overige niet in de lijst voorkomende bouwwerken, geen gebouwen zijnde

€ 260,00

5.11

overige niet in de lijst voorkomende gebouwen

€ 520,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6.

 

6.1

tuinbouwkas tot 100 m2

€ 515,00

6.2

tuinbouwkas van 100 m2 tot 1000 m2

€ 1.540,00

6.3

tuinbouwkas van 1000 m2 tot 2000 m2

€ 2.050,00

6.4

tuinbouwkas van 2000 m2 tot 9000 m2

€ 3.590,00

6.5

tuinbouwkas van 9000 m2 tot 20000 m2

€ 6.665,00

6.6

tuinbouwkaskas vanaf 20000 m2

€ 10.250,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.

 

7.1

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) tot 250 m2

€ 2.565,00

7.2

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) van 250 m2 tot 1000 m2

€ 4.100,00

7.3

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) van 1000 m2 tot 3000 m2

€ 10.250,00

7.4

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) van 3000 m2 tot 14000 m2

€ 15.375,00

7.5

stal (voor varken/ koe/ kip/ paard e.d.) vanaf 14000 m2

€ 35.875,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8.

 

8.1

parkeerkelder tot 300 m2

€ 4.360,00

8.2

parkeerkelder van 300 tot 600 m2

€ 4.870,00

8.3

parkeerkelder van 600 tot 900 m2

€ 6.150,00

8.4

parkeerkelder vanaf 900 m2

€ 7.995,00

8.5

mestkelder tot 300 m2

€ 2.050,00

8.6

mestkelder van 300 tot 600 m2

€ 2.565,00

8.7

mestkelder van 600 tot 900 m2

€ 3.330,00

8.8

mestkelder vanaf 900 m2

€ 4.360,00

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2016.

Valkenswaard,

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen