Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard houdende regelt omtrent inkomensondersteuning Besluit inkomensondersteunende regelingen, één systematiek - effecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard houdende regelt omtrent inkomensondersteuning Besluit inkomensondersteunende regelingen, één systematiek - effecten
CiteertitelBesluit inkomensondersteunende regelingen, één systematiek - effecten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201801-01-2018nieuwe regeling

21-12-2017

Gemeenteblad 2017, 34283

683027/683037

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard houdende regelt omtrent inkomensondersteuning Besluit inkomensondersteunende regelingen, één systematiek - effecten

 

 

Besluit inkomensondersteunende regelingen, één systematiek - effecten

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017, nummer 683027/683161;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 7 december 2017;

BESLUIT

  • 1.

    Te kiezen voor scenario “1b Middenweg” (inhoudende toepassing draagkrachtprincipe van 30% boven 110% bijstandsnorm en daarbij - voor zover mogelijk binnen wettelijke kaders - de inkomensberekening volgens Participatie wet te hanteren), met dien verstande er een overgangsrecht van vijf jaar geldt;

  • 2.

    De kosten verbonden aan dit besluit voor de jaren 2018 en 2019 te dekken uit de egalisatiereserve WMO en voor de jaren daarna uit de bandbreedte;

  • 3.

    Het college opdracht te geven de nieuwe systematiek (zo nodig met terugwerkende kracht) per 1 januari 2018 in te laten gaan;

En spreekt uit dat het voor de toekomst, voor nieuwe gevallen waarbij sprake is van inkomensondersteunende tegemoetkomingen en/of kwijtscheldingen, van belang is dat de ontvangers duidelijk gemaakt wordt dat aan de bijdrage voor enig jaar geen rechten kunnen worden ontleend voor een volgend jaar”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 21 december 2017.

Kenmerk: 683027/683037

de griffier, de voorzitter,

drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen.