Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Nadere regel subsidie sportactiviteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel subsidie sportactiviteiten
CiteertitelNadere regel subsidie sportavtiviteiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2018Nieuwe regeling

26-07-2016

www.gvop.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel subsidie sportactiviteiten

 

 

Nadere regel subsidie sportactiviteiten

Aanleiding

Op 17 december 2015 heeft de raad het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld en daarmee het kader en de Algemene subsidieverordening. In het nieuwe kader wordt meer ingezet op de beleidsspeerpunten en daarom is besloten om de (1) subsidie kader- en deskundigheidsvorming en (2) jeugdsportsubsidie af te schaffen (Bw besluit nadere regels subsidiebeleid, 23114/37636, 3 mei 2016).

Ad (1): ten aanzien van de subsidie kader- en deskundigheidsvorming worden verenigingen geacht dit zelf te organiseren voor de vrijwilligers.

Ad (2): met name de jeugdsportsubsidie is een structurele subsidie en voor een groot deel van de sportverenigingen een sluitpost in de begroting. In veel gevallen wordt de subsidie door verenigingen niet meer 1 op 1 ingezet voor het stimuleren van sport door de Valkenswaardse jeugd.

In de plaats daarvan komt de nieuwe nadere regel subsidie Sportactiviteiten.

Beleidsvisie Sport & bewegen

Voor de herijking van ons subsidiestelsel gelden de volgende uitgangspunten:

 • ·

  subsidiering mag geen doel op zich zijn,

 • ·

  subsidiering is bedoeld om te stimuleren en is een aanvulling op de door verenigingen en andere organisaties zelf te verwerven inkomsten,

 • ·

  subsidiering moet gekoppeld worden aan te leveren prestaties (organiseren van activiteiten). Het gaat dus niet (meer) om de subsidiëring van exploitatie- en/of formatiekosten.

Gemeente Valkenswaard heeft beleidsambities voor doelgroepen Jeugd, Ouderen en Gehandicapten. Met de nadere regel subsidie Sportactiviteiten komen sportverenigingen in aanmerking voor subsidie voor het stimuleren van sport en bewegen onder jeugd, senioren en gehandicapten. Verenigingen kunnen een voorstel indienen voor subsidiering van sportactiviteiten vóór 1 mei.

Activiteitensubsidie voor jongeren, senioren & gehandicapten

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie aan een sportvereniging voor activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij aandacht besteed wordt aan kennismakingsactiviteiten met sport voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor de activiteitensubsidie bedraagt € 30.000 per jaar.

 • 3.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in dit artikel, met dien verstande dat subsidie wordt verstrekt aan de activiteit welke het beste past in het beleid. Dit beleid is omschreven in het Inhoudelijk kader subsidiebeleid en subsidiecluster -> Vrije tijd -> B2 Sport.

 • 4.

  De subsidieadviescommissie wordt om advies gevraagd bij een aanvraag om subsidie.

secretaris, burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck drs. A.B.A.M. Ederveen