Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

"Verordening regelende de financiele verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" Voor het cursusjaar 2015-2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling"Verordening regelende de financiele verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" Voor het cursusjaar 2015-2016.
Citeertitel"Algemene cursusgeldverordening Centrum voor Muziek en Dans 2015"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201531-07-2016nieuwe regeling

23-04-2015

gvop

12518/12516

Tekst van de regeling

Intitulé

"Verordening regelende de financiele verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" Voor het cursusjaar 2015-2016.

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De raad van de gemeente Valkenswaard;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer: 12518/12516

b e s I u i t :

vast te stellen de navolgende verordening:

"Verordening regelende de financiele

verhoudingen tussen het Centrum voor

Muziek en Dans en zijn leerlingen"

Voor het cursusjaar 2015-2016.

Artikel 1

Ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van het Centrum voor Muziek en Dans worden cursusgelden in rekening gebracht overeenkomstig de navolgende bepalingen:

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  directeur: de directeur van het Centrum voor Muziek en Dans;

 • b.

  leerling: een ieder die op grond van een inschrijving voor een cursus aan

het Centrum voor Muziek en Dans is geplaatst;

c.jeugdige leerling: leerling die bij aanvang van het schooljaar op 1 augustus de

leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

d.volwassen leerling: leerling die bij aanvang van het schooljaar op 1 augustus 21 jaar

of ouder is;

e.schooljaar: periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 3

1.Inschrijving van leerlingen dient voor 1 juli te geschieden en geldt voor een heel schoojaar. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk. Na afloop van het schooljaar dienen de leerlingen - indien ze de lessen willen voortzetten - zich opnieuw in te schrijven.

Inschrijving voor minder dan een jaar is slechts bij uitzondering toegestaan; dit ter beoordeling aan de directeur.

 • 2.

  De inschrijving eindigt automatisch aan het einde van het schooljaar. In de leerling in de loop van het jaar stopt met de lessen, dient dit schriftelijk te worden doorgegeven. De verplichting blijft, om het lesgeld voor het gehele jaar te voldoen.

 • 3.

  Plaatsing van leerlingen - aan het begin dan wel in de loop van een schooljaar - geschiedt door de directeur van het Centrum voor Muziek en Dans.

CENTRUM VOOR

MUZIEK5DANS

Artikel 4

Bij voldoende aanmelding kunnen korte cursussen worden gegeven ter beoordeling aan de directeur. Het uitgangspunt is hierbij een kostendekkend tarief.

De directeur heeft de bevoegdheid om activiteiten op te starten waarin deze verordening niet voorziet, mits passende binnen de doelstelling van het Centrum, met in principe een kostendekkend tarief,

Artikel 5

Voor volwassen leerlingen is het cursusgeld verschuldigd door de leerling zelf. Voor jeugdige leerlingen is het cursusgeld verschuldigd door degenen, die naar omstandigheden beoordeeld de ouderlijke macht, voogdij of pleegouderlijke zorg uitoefenen, dan wel in voorkomende gevallen degenen die de leerling hebben ingeschreven en het inschrijfformulier hebben ondertekend.

Artikel 6

 • 1.

  Cursusgeld is verschuldigd voor elke leerling.

 • 2.

  Het cursusgeld bedraagt per leerling per schooljaar het bedrag, aangegeven in de bij deze verordening behorende tabel van cursusgelden na artikel 11.

 • 3.

  Voor zover van toepassing zijn de tarieven voor volwassenen inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

 • 4.

  Voor een leerling, die in de loop van het schooljaar wordt geplaatst, wordt cursusgeld in rekening gebracht over zoveel kalendermaanden als er na de plaatsing in het schooljaar over zijn. De kalendermaand waarin de plaatsing is geschiedt wordt daarbij meegeteld.

 • 5.

  Bij de berekening van het cursusgeld worden eurocenten verwaarloosd.

 • 6.

  Bij nalatige betaling in enig jaar kan de deelname het jaar daarop worden geweigerd.

Artikel 7

De cursusgelden worden geheven bij wege van een gedagtekende nota.

Artikel 8

 • 1.

  De betaling van de cursusgelden van de cursussen op jaarbasis dient te geschieden in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 30 dagen na dagtekening van de nota; de tweede termijn 90 dagen na dagtekening.

 • 2.

  De betaling van de cursusgelden voor korte cursussen dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de nota.

 • 3.

  Indien de nota niet op tijd is betaald, zal de invordering langs gerechtelijke weg plaatsvinden. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling zullen worden verhaald.

 • 4.

  Een leerling voor wie of door wie niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het verder bijwonen van lessen door de directeur worden ontzegd, totdat de verschuldigde termijn(en), met inbegrip van de kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling zijn voldaan.

> CENTRUM VOOR

9 MUZIEK5DANS

Artikel 9

 • 1.

  Restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.

 • 2.

  Bij overlijden van een leerling in de loop van het schooljaar, wordt restitutie van het cursusgeld naar tijdsgelang verleend, waarbij de kalendermaand waarin de leerling is overleden voor restitutie wordt meegeteld.

 • 3.

  Indien een leerling verhuist naar een andere gemeente en daardoor het Centrum niet meer kan bezoeken, wordt restitutie verleend met ingang van de maand volgende op die waarin uitschrijving in het bevolkingsregister heeft plaatsgevonden met een opslag van twee maanden,

 • 4.

  Indien een leerling verhuist naar een andere gemeente, maar dat schooljaar wel afmaakt, zal voor die resterende tijd niet het tarief van leerlingen van andere gemeenten gelden.

 • 5.

  Indien een leerling wegens het nakomen van een wettelijke verplichting, hetgeen o.a. kan blijken uit een schriftelijke verklaring, het Centrum niet kan bezoeken kan restitutie worden verleend, met dien verstande dat perioden van minder dan een maand niet in aanmerking worden genomen e.e.a. ter beoordeling van de directeur,

 • 6.

  Indien na afsluiting van het schooljaar c.q. beeindiging van een cursus blijkt, dat het aantal uitgevallen lessen door langdurige en/of herhaaldelijke ziekte van een docent en/of door sluiting van het Centrum, anders dan wegens vakantie, het l/10e gedeelte van het aantal lessen waarop een leerling recht heeft, overtreft, wordt restitutie verleend over zoveel lessen als waarmee het l/10e gedeelte is overschreden. Bij de vaststelling van het l/10e gedeelte geschiedt de afronding naar boven. Bedragen beneden de 2 euro worden niet gerestitueerd.

 • 7.

  Op verzoeken op grand van dit artikel wordt beslist door de directeur.

Artikel 10

De uit deze verordening voortvloeiende cursusgelden worden herzien als de loonstijgingen of een andere dekkingsmethodiek dit noodzakelijk maken. Herziening geschiedt eenmaal per jaar voor de periode 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 11

De directeur is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze verordening mochten voordoen. Hij doet hiervan mededeling aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Tabel van cursusgelden als bedoeld in artikel 6 lid 2. Cursusjaar: 2015 - 2016

Lessoorten

Valkenswaard

Andere gemeenten

 

Jeugdigen

Volwassenen

Jeugdigen

Volwassenen

 

 

 

 

 

 

A.l.

Orientatiecursus

157

472

2.

Piano spelenderwijs

173

520

 

 

 

 

 

 

B.l.

Instrumentaal/vocaal

onderwijs

330

1300*

992

1300*

2,

Harmonie en fanfare-

leerlingen mits aangemeld door korps uit Valkenswaard

250

1300*

250

1300*

3.

Leskaarten

 

 

 

 

• 300 minuten

 

392*

 

392*

• 450 minuten

 

577*

 

577*

• 600 minuten

 

755*

 

755*

• 900 minuten

 

1089*

 

1089*

C.

Instrumentaie

ensembles/ koorzang

78

157

119

157

 

 

 

 

 

 

D.

Voorbereiding

vakopleiding

(conservatorium)

op aanvraag

 

 

 

 

 

 

E.

(Jazz)baliet % uur

137

215

 

(Jazz)ballet 1 uur

155

280*

239

280*

 

 

 

 

 

 

F.

Korte cursussen

68

68

82*

68

68

82*

 

 

afhankelijk van aanbod, lesduur en groepsgrootte

De tarieven met * zijn inclusief omzetbelasting

De tarieven onder F. zijn de bedragen per klokuur les en moeten derhalve nog vermenigvuldigd worden met bet aantal lessen en gedeeld door bet aantal deelnemende leerlingen.

Net tarief van € 82 inclusief omzetbelasting is van toepassing indien er sprake is van onderwijs.

Artikel 12

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2015, Deze verordening kan worden aangehaald als de "Algemene cursusgeldverordening Centrum voor Muziek en Dans 2015".

 • 2.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Algemene cursusgeldverordening Centrum voor Muziek en Dans 2014", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 april 2014 (registratienummer: 14raad00055), met dien verstande dat zij van kracht blijft voor de periode waarvoor zij heeft gegolden. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 23 april 2015

de griffier, de voorzitter,

Mevr. Drs, C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen