Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Geurverordening Valkenswaard-Zuid en omgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening Valkenswaard-Zuid en omgeving
CiteertitelGeurverordening Valkenswaard-Zuid en omgeving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeur, stank

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanhoudingsbesluit van de raad d.d. 25 januari 2007. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2007nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening Valkenswaard-Zuid en omgeving

De raad van de gemeente Valkenswaard

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2007;

BESLUIT:

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Gebied waarop deze verordening betrekking heeft

Deze verordening is van toepassing in het gebied dat op de situatietekening in bijlage 1 (‘Gebied waarop de verordening betrekking heeft en waarvoor de aangepaste waarden en afstand gelden’) is aangegeven. Voor geurgevoelige objecten in dit gebied, gelegen binnen de bebouwde kom van Dommelen zoals deze is ten tijde van het vaststellen van deze verordening, geldt het gestelde in artikel 4. Voor geurgevoelige objecten in het woongebied van Valkenswaard-Zuid (het gebied op tekening aangeduid met ‘W’ en de oranje kleur) geldt het gestelde in artikel 5. Voor geurgevoelige objecten in het gemengde gebied (wonen en werken) van Valkenswaard-Zuid (het gebied op tekening aangeduid met ‘G’ en de gele kleur) geldt het gestelde in artikel 6. Voor geurgevoelige objecten op het bedrijventerrein van Valkenswaard-Zuid (het gebied op tekening aangeduid met ‘B’ en de blauwe kleur) geldt het gestelde in artikel 7 voor wat betreft de waarde van de toegestane geurbelasting (geurnorm) en artikel 8 voor wat betreft de aan te houden afstand.

Artikel 4 Wijzigen geurnorm deel woonkern Dommelen

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de tekening in bijlage 2 (‘Gebieden waarvoor de aangepaste waarden (artikel 4, 5 en 6) gelden’), met een roze kleur arcering. Het betreft het zuidoosten van de bebouwde kom van Dommelen, zoals die bestaat ten tijde van het vaststellen van deze verordening, gelegen ten zuiden van de Bergstraat. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b (3,0 ouE/m3) is als waarde van toepassing 2,0 ouE/m3.

Artikel 5 Wijzigen geurnorm woongebied Valkenswaard-Zuid

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de tekening in bijlage 2 (‘Gebieden waarvoor de aangepaste waarden (artikel 4, 5 en 6) gelden’), met een oranje kleur arcering. Het betreft het gebied dat in bijlage 1 met ‘W’ is aangegeven. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b (3,0 ouE/m3) is als waarde van toepassing 6,0 ouE/m3.

Artikel 6 Wijzigen geurnorm gemengd gebied Valkenswaard-Zuid

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de tekening in bijlage 2 (‘Gebieden waarvoor de aangepaste waarden (artikel 4, 5 en 6) gelden’), met een gele kleur arcering. Het betreft het gebied dat in bijlage 1 met ‘G’ is aangegeven. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b (3,0 ouE/m3) is als waarde van toepassing 8,0 ouE/m3.

Artikel 7 Wijzigen geurnorm bedrijventerrein Valkenswaard-Zuid

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de tekening in bijlage 2 (‘Gebieden waarvoor de aangepaste waarden (artikel 4, 5 en 6) gelden’), met een blauwe kleur arcering. Het betreft het gebied dat in bijlage 1 met ‘B’ is aangegeven. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b (3,0 ouE/m3) is als waarde van toepassing 14,0 ouE/m3.

Artikel 8 Wijzigen vaste afstanden

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de tekening in bijlage 2 (‘Gebieden waarvoor de aangepaste waarden (artikel 4, 5 en 6) gelden’), met een blauwe kleur arcering. Het betreft het gebied dat in bijlage 1 met ‘B’ is aangegeven. In afwijking van de afstand genoemd in artikel 4, eerste lid, onder a van de Wet geurhinder en veehouderij (100 meter), bedraagt de in artikel 4, eerste lid bedoelde afstand 50 meter.

 

Toelichting bij de artikelen 4 tot en met 8:De aangepaste waarden (geurnormen) (artikelen 4 tot en met 7) en de aangepaste afstand (artikel 8) gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied en binnen de bebouwde kom. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het gaat hierbij om geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 9 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar de “Gebiedsvisie Valkenswaard-Zuid, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, De Roever Milieuadvisering, d.d. 11 oktober 2007”. Deze is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 10 Inwerkintreding en citeertitel

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.2. De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening Valkenswaard-Zuid en omgeving”3. Op het onder 1. genoemde moment wordt het aanhoudingsbesluit van de raad d.d. 25 januari 2007, ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 18 december 2007.De raad van de gemeente Valkenswaard,

de griffier, de voorzitter,

mr. C.J. Dorsman drs. A.B.A.M. Ederveen

Bijlage 1: Gebied waarop de verordening betrekking heeft en waarvoor de aangepaste waarden en afstand gelden

Bijlage 2: Gebieden waarvoor de aangepaste waarden (artikel 4, 5, 6, 7 en 8) gelden