Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Winkeltijdenverordening Valkenswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Valkenswaard
CiteertitelWinkeltijdenverordening Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Winkelsluitingingsverordening Valkenswaard. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-199601-03-2011nieuwe regeling

21-11-1996

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

gelezen het desbetreffende voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de 'Winkeltijdenverordening Valkenswaard'

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Winkeltijdenwet;b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na hetverlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordtgevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel opbasis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon-en leefklimaat ter plaatse;d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nageko¬men;

Artikel 4 Zon- en feestdagenregeling

a. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op tenhoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- enfeestdagen per kalenderjaar.b. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 vande wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag,tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, tenbehoeve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;b. het uitstallen van goederen.2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van en voor:feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, exposities van kunstvoorwerpen,kunstateliers en galeries.

Artikel 6 Toerisme

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van recreatiegebieden.2. Een ontheffing kan worden verleend voor:de verkoop van levensmiddelen en kampeerartikelen;op zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur;in campingwinkels op kampeerterreinen;gedurende de periode dat het kampeerterrein voor kampeerders geopend is.3. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.4. De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 7 In werkingtreden

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.2. De 'Winkelsluitingingsverordening Valkenswaard' wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Winkeltijdenverordening Valkenswaard'

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 november 1996.

De secretaris, de voorzitter

C.T.J.A. van den Molengraaf l.s. H.J.M. Tops