Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening regelende de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelBevoegdhedenverordening Valkenswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 108
  2. Gemeentewet, art. 147
  3. Gemeentewet, art. 156
  4. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1997nieuwe regeling

27-02-1997

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders

De raad van de gemeente Valkenswaard; 

gezien het desbetreffend voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 1997; 

gezien het positieve advies van de commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening d.d. 6 februari 1997; 

gelet op de artikelen 108, 147, 156 en 160 van de Gemeentewet; 

                                                           besluit 

vast te stellen de volgende verordening regelende de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders. 

Artikel 1  

1. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het college van burgemeester en wethouders behoren in ieder geval de bevoegdheden vermeld in bijlage I van deze verordening.2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden houdt het college rekening met de door de gemeenteraad vastgestelde notities. Incidentele afwijkingen van vastgesteld beleid worden gemotiveerd medegedeeld aan de gemeenteraad. 

Artikel 2  

1. De bevoegdheden van de raad, vermeld op bijlage II, worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;2. Bij gebruikmaking van de bevoegdheden dienen de gestelde voorwaarden en beperkingen in acht genomen te worden;3. Bij gebruikmaking van de bevoegdheden houdt het college rekening met de door de gemeenteraad vastgestelde notities. Incidentele afwijkingen van vastgesteld beleid worden gemotiveerd medegedeeld aan de gemeenteraad.4. De leden van de raad kunnen middels de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders kennis nemen van krachtens delegatie genomen besluiten. 

Artikel 3  

De in bijlage III genoemde besluiten vervallen ingaande de dag van de inwerkingtredingvan dit besluit met dien verstande dat zaken die aanhangig zijn ten tijde van de inwerking treding van dit besluit nog kunnen worden afgehandeld op basis van dezedelegatiebesluiten. 

Artikel 4  

De verordening treedt in werking op 1 april 1997.

 

Artikel 5  

De verordening kan worden aangehaald als: "Bevoegdhedenverordening Valkenswaard".Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard op 27 februari 1997. 

De gemeenteraad van Valkenswaard,De secretaris,                                                                 De voorzitter 

 

C.T.J.A.v.d.Molengraaf, l.s.                                                     HJJp.Top's.