Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening van de regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-200801-01-2008nieuwe regeling

03-07-2008

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. In deze verordening wordt verstaan onder:a. bestuur: het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;b. de wet: de Wet sociale werkvoorziening;c. wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;e. gemeenten: de gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;f. plaatsingsruimte: beschikbare ruimte om Wsw-geïndiceerden in een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet te plaatsen; 2. De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt. 

Artikel 2 Prioritaire groepen via de reguliere Rijksbijdrage

1. Indien sprake is van een wachtlijst hanteert het bestuur voor het plaatsen van Wsw-geïndiceerden die op de wachtlijst staan en in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw de volgende volgorde:a. maximaal 50% van de op jaarbasis vrijkomende plaatsen wordt gebruikt voor Wsw-geïndiceerden die via de inkoop van extra plaatsen als bedoeld in artikel 3 al een dienstbetrekking hebben, maar waarvoor de omzetting naar reguliere bekostiging uit de rijkssubsidie nog moet plaatsvinden.b. na toepassing van sub a wordt maximaal 50% van de resterende plaatsingsruimte gebruikt om voorrang te geven aan de Wsw-geïndiceerde die op de wachtlijst staat en die:- een uitkering heeft op grond van de Wajong en jonger is dan 23 jaar; of- een dienstbetrekking heeft in het kader van begeleid werken; of- naar het oordeel van het bestuur op grond van dringende redenen in aanmerking komt voor plaatsing.na toepassing van sub b geldt voor de invulling van de resterende plaatsingsruimte de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. De datum van de indicatiestelling is hierbij bepalend. 

Artikel 3 Prioritaire groepen via extra inkoop

1. Indien sprake is van een wachtlijst kan de gemeente besluiten om buiten de rijkssubsidie extra middelen in te zetten om een dienstbetrekking zoals bedoeld in artikel 2 eerste lid van de wet te realiseren.2. Bij toepassing van het eerste lid hanteert het bestuur voor het plaatsen van Wsw-geïndiceerden die op de wachtlijst en in aanmerking komen voor een dienstbetrekking zoals bedoeld in het eerste lid de volgende volgorde:a. maximaal 50% wordt gebruikt om voorrang te geven aan de Wsw-geïndiceerde die op de wachtlijst staat en die:- een uitkering heeft op grond van de Wajong en jonger is dan 23 jaar; of- een dienstbetrekking heeft in het kader van begeleid werken; of- naar het oordeel van het bestuur op grond van dringende redenen in aanmerking komt voor plaatsing.b. Na toepassing van sub a geldt voor de resterende plaatsingsruimte die op grond van de extra inkoop beschikbaar is, de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. De datum van de indicatiestelling is hierbij bepalend. 

Artikel 4 Uitvoering en verantwoording

1. De uitvoering van deze verordening berust bij het bestuur.2. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het college over de uitvoering van deze verordening. 

Artikel 5 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

1. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in artikel 2 lid 1 en artikel 3 lid 2, indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur. 

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening.2. Zij treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2008.