Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 met ingang van 1 januari 2011. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156, lid 1
  2. Gemeentewet, art. 156, lid 2
  3. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

03-11-2010

Onbekend.

10raad00668

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2010;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet.besluit:

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:• a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;• b, 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;• c. 'maand': het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in de kalendermaand;• d. 'jaar'; het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;• e. 'kalenderjaar'; de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel,

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor: 1 Persoonlijke vrijstellingena. Deleges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: 1.7.1, 1.7.2, 1.15.3.1 t/m 1,15.3.2.5 en 1.15,3,3 t/m 1.15.3,4.4 en 1.15.3.5 worden niet geheven voor de in het openbaar belangafgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;b. De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 7, artikelen 1.7.1 t/m 1.7.2, worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen aantal per politieke groepering;c. de leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 5 worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in deuitoefening van hun functie.d. De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 4 worden niet geheven indien de gegevens worden verstrekt aan:1. Verenigingen met een ideëel doel op het gebied van gezondheid of welzijn t.b.v, uit te voeren taak;2. Gemeenschappelijke gezondheidsdiensten t.b.v. volksgezondheid;3. Universiteiten, ziekenhuizen etc. t.b.v. wetenschappelijk of statistisch doel;4. Wijkraad Borkel en Schaft t.b.v. uit te voeren taak zoals vastgelegd in de Verordening, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze voor het kerkdorp Borkel en Schaft.5. Toegelaten instellingen3 Zakelijke vrijstellingen:a. Stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;b. Inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;c. Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;d. De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1, hoofdstuk 10 indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders, wordt verleend bij nasporingen, welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang.3 Overige vrijstellingena. Van de heffing van leges ter zake het organiseren en houden van evenementen van de in onderstaande artikelen, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemde onderwerpen worden vrijgesteld:titel 1: hoofdstuk 12, artikel 1.12.4, titel 1:hoofdstuk 14, artikel 1.14.3, titell: hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.1 t/m 1.15.2.2, titel 3: hoofdstuk 1, artikel 3.1.1.4, titel 3: hoofdstuk 3, artikel 3,1.2.b. Aanvragen om een aanlegvergunning als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3, artikel 2.3.2.1 van de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:- afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;- aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;- aanbrengen van houtgewas.- met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling. ..c. Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaaldd, Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1, De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel2, Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 20 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);3. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);4. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);5. onderdeel 1,9.1 (verklaring omtrent het gedrag);6. hoofdstuk 12 (kansspelen);een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

1. De 'Verordening "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010' van 16 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011

Kenmerk 10raad00668:

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2010. de gemeenteraad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. CJ. Dorsman drs, A.B .A.M. Ederveen