Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2010 met ingang van 1 januari 2011. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

29-07-2010

Onbekend.

10b&w00455

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

 

 

Artikel 1  

<vet>Artikel 1 Begripsomschrijvingen</vet>

Deze verordening verstaat onder:a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof en Oude Begraafplaats;b. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;c. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;d. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht isverleend tot:- het doen begraven en begraven houden van lijken;- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;- het doen verstrooien van as;e. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordtgeboden tot het doen begraven van lijken;f. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitendrecht verleend is tot:- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;- het doen verstrooien van as;g. algemeen umengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheidwordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;h. particuliere verstrooiingsplaats; een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon hetuitsluitend recht verleend is tot:- het verstrooien van as;- het gedenkteken van overledenen;i, algemene verstrooiingsplaats: een verstrooiingsplaats bij de gemeente in beheer waarop aaneen ieder gelegenheid wordt geboden tot het verstrooien van as;j. particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitendrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

<vet>Artikel 2 Belastbaar feit</vet>Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebmik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats,

 

<vet>Artikel 3 Belastingplicht</vet>De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

<vet>Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief</vet>1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

<vet>Artikel 5 Belastingjaar</vet>Het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

<vet>Artikel 6 Wijze van heffing</vet>De rechten worden geheven door middel van een'gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

<vet>Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten</vet>De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

<vet>Artikel 8 Termijnen van betaling</vet>1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

<vet>Artikel 9 Kwijtschelding</vet>Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

<vet>Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders</vet>Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

<vet>Artikel 11 Intrekking van oude verordening</vet>De "Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2010", vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

<vet>Artikel 12 Inwerkingtreding</vet>1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

<vet>Artikel 13 Citeertitel</vet>Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2011".

 

Tarieventabel behorende bij de 1  

 

<vet>Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten</vet>1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op eenparticulier graf of voor het plaatsen van een asbus/urnin of op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar € 550,001.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op eenparticulier graf of voor het plaatsen van een asbus/umin of op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 15 jaar € 825,001.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op eenparticulier graf of voor het plaatsen van een asbus/urnin of op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar € 1100,001.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op eenparticulier graf of voor het plaatsen van een asbus/urnin of op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 25 jaar € 1375,001.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op eenparticulier graf of voor het plaatsen van een asbus/urnin of op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 30 jaar € 1650,001.6 Voor het verlenen van het recht voor het plaatsen vaneen asbus/urn in of op een urnenbewaarplaats voor eenperiode van:10 jaar € 450,0015 jaar € 675,0020 jaar € 900,0025 jaar € 1125,0030 jaar € 1350,001.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeldin 1.1 tot en met 1.5 met 5 jaar wordt een recht geheven van € 275,001.8 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeldin 1.1 totenmet 1.5 met 10 jaar wordt een recht geheven van € 550,001.9 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeldin 1.1 tot en met 1.5 met 15 jaar wordt een recht geheven van € 825,001.10 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeldin 1,1 tot en met 1,5 met 20 jaar wordt een recht geheven van € 1100,001.1 ï Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.6met 5 jaar wordt een recht geheven van 6 225,001.12 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.6met 10 jaar wordt een recht geheven van 6 450,001.13 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.6met 15 jaar wordt een recht geheven van € 675,001.14 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.6met 20 jaar wordt een recht geheven van € 900,00 

<vet>Hoofdstuk 2 Begraven</vet>2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaarof ouder in een particulier graf wordt geheven € 400,002.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar in eenparticulier graf, op de daarvoor aangewezen plaats, wordt geheven € 225,002.3 Voor het begraven van een levenloos geboren vrucht, op dedaarvoor aangewezen plaats, wordt geheven € 55,002.4 Voor het begraven van een lijk in een algemeen graf € 400,002.5 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de artikelen 2,1,2.2,2.3 en 2.4 verhoogd met:

2.5.1 50 % indien de begraving plaats vindt op een ander tijdstip dan bedoeld in artikel 13 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2010;2.5.2 75 % indien de begraving plaats heeft op een zaterdag;2.5.3 100% indien de begraving plaats heeft op een zondag of algemeen erkende christelijke feestdag.

 

<vet>Hoofdstuk 3 Plaatsen van asbussen en urnen</vet>3.1 Voor het plaatsen van een asbus of urn wordt geheven:3.1.1 in of op een particulier graf € 80,003.1.2 in een algemeen graf € 80,003.1.3 in of op een urnenbewaarplaats € 80,00 

<vet>Hoofdstuk 4 Bijzetten</vet>4.1 Begraving of bijzetting van een lijk in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn, Het recht bedraagt 6 55,00 per jaar,4.2 Bijzetting van een asbus of urn kan plaatsvinden onder de voorwaarde, dat de gekozen termijn tenminste de termijn van de eerstgeplaatste overschrijdt. Voor deze overschrijding bedraagt het recht 6 45,00per jaar,4.3 Voor het bijzetten van een lijk van een persoon van 12 jaarof ouder in een particulier graf wordt geheven € 400,004.4 Voor het bijzetten van een lijk van een kind beneden12 jaar in een particulier graf wordt geheven € 225,004.5 Voor het bijzetten van een levenloos geboren vrucht, op dedaarvoor aangewezen plaats, wordt geheven € 55,004.6 Voor het bijzetten van een lijk in een algemeen graf € 400,004.7 Voor het bijzetten van een asbus of urn in of op een particulier graf € 80,004.8 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een algemeen graf € 80,004.9 Voor het bijzetten van een asbus of urn in of op eenurnenbewaarplaats € 80,004.10 Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht,bedoeld in de artikelen 4.3 tot en met 4.9 verhoogd met:4.10.1 50 % indien de bijzetting plaats vindt op een ander tijdstip dan bedoeld in artikel 13 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2010;4.10.2 75 % indien de bijzetting plaats heeft op een zaterdag;4.10.3 100% indien de bijzetting plaats heeft op een zondag of algemeen erkende christelijke feestdag.

4.11 voor het dieper leggen van begravene(n) in verband met bijzetting € 100,004.12 voor het dieper leggen op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in het artikel 4.11 verhoogd met:

4.12.1 75 % indien het dieper leggen plaats heeft op zaterdag;4.12.2 100 % indien dieper leggen plaats heeft op een zondag of algemeen erkende christelijke feestdag. 

<vet>Hoofdstuk 5 Opgraven</vet>5.1 De kosten voor opgraven zijn gelijk aan de kosten voor begraven c.q. voor het plaatsen van asbussen en urnen.5.2 De kosten voor herbegraven zijn gelijk aan de kosten voor begraven c.q. voor het plaatsen van asbussen en urnen.5.3 De kosten voor opgraven en herbegraven bedragen, indien dit plaatsvindt op de gemeentelijke begraafplaatsen in Valkenswaard, het dubbele van de kosten voor begraven c.q. voor het plaatsen van asbussen en urnen.<vet>Hoofdstuk 6 Verstrooien crematie-as</vet>6.1 Voor het verstrooien van crematie-as wordt per asbus geheven:6.1.1 in een particulier graf € 67,506.1.2 op een verstrooiingsplaats € 67,506.1.3 op een verstrooiingsplaats met naamplaatje € 100,00