Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201301-01-2015nieuwe regeling

16-12-2013

Eletronisch Gemeenteblad

2013R0163c / EDV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

De raad der gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Begraafplaats: de begraafplaatsen, genoemd in artikel 1 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam;

 • b.

  Algemeen graf: een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  Particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  Urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  Verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • f.

  Urnennis: Een ruimte in het columbarium waarvan het recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen bevattende as van overledenen

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven, genoemd in de bij deze Verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel en berekend aan de hand van de in die tabel vermelde tarieven, met inachtneming van de in de tabel gegeven aanwijzingen.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten, genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten, genoemd in hoofdstuk 7 van de tarieventabel, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten, genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten dan die welke zijn genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving van het gevorderde bedrag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten, genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 8 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die welke zijn genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 11 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2013 van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2014".

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2013.

   

  Voorzitter, S.B. Swierstra

   

  Griffier,R. Brekveld

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening lijkbezorgingsrechten 2014 in de gemeente Veendam

1. Verlenen van rechten

1.1

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt per grafruimte geheven:

 

1.2

 

voor een periode van 20 jaar

465,25

1.3

 

voor een periode van 40 jaar

930,50

1.4

 

voor onbepaalde tijd

930,50

1.5

 

voor een kindergraf voor een periode van 20 jaar

232,65

1.6

 

voor een kindergraf voor een periode van 40 jaar

465,25

1.7

 

voor een kindergraf voor onbepaalde tijd

465,25

1.8

 

voor een urnengraf urnentuin voor een periode van 20 jaar

465,25

1.9

 

voor een urnennis columbarium voor een periode van 5 jaar

453,90

1.10

 

voor een urnennis columbarium voor een periode van 10 jaar

907,80

1.11

 

voor een urnennis columbarium voor een periode van 15 jaar

1.361,70

1.12

 

voor een urnennis columbarium voor een periode van 20 jaar

1.815,60

1.13

 

voor een particulier familiegraf (maximaal 6 personen) voor onbepaalde tijd

930,50

1.14

 

Voor het verlenen van het recht tot het plaatsen van een grafkelder wordt boven het recht bedoeld in 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7en 2.13 geheven:

96,05

1.15

 

Voor het huren van een urngrafkelder voor de periode van 20 jaar wordt boven het recht bedoeld in 2.8 geheven:

89,05

1.16

 

Voor het verlengen van de huur van een urngrafkelder met een periode van 10 jaar wordt geheven:

44,55

1.17

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 en 2.8 met 10 jaar wordt geheven:

232,80

1.18

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 2.9, 2.10, 2.11, en 2.12 met 5 jaar wordt geheven:

232,80

 

 

 

 

 

2. Begraven

2.1

 

Voor het begraven/ bijzetten van een lijk wordt geheven:

412,80

2.2

 

Voor het begraven/ bijzetten van een lijk van een kind tot 12 jaar wordt geheven:

206,40

2.3

 

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1 verhoogd met:

200,25

 

 

(Onder buitengewone uren worden verstaan: zaterdag, zon- en feestdagen)

 

 

3. Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

 

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven: 

 

3.2

 

in een urnengraf urnentuin als bedoeld in 2.8 of particulier graf als bedoeld in 2.2., 2.3, 2.4 en 2.13 wordt geheven.

200,25

3.3

 

in een urnennis columbarium als bedoeld in 2.9, 2.10, 2.11, en 2.12 wordt geheven.

200,25

 

4. Inschrijven en overboeken van eigen graven

 

 

voor het inschrijven, bijhouden en overboeken van graven in een daartoe bestemd beheersysteem wordt geheven (zgn. administratiekosten)

140,10

 

5. Opgraven, ruimen en verstrooien

5.1

 

Voor het opgraven van een lijk wordt het op dat moment geldende tarief die door het ruimingsbedrijf in rekening wordt gebracht geheven.

 

5.2

 

Voor het plaatsen van een herinneringsplaatje n.a.v. het verwijderen van een grafmonument

45,00

5.3

 

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

140,10

5.4

 

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt geheven

160,25

 

6. Vergunning plaatsen monument

 

 

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van gedenktekens en/of

 

 

 

of voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012

 

 

 

in de gemeente Veendam wordt per grafruimte geheven:

100,90

 

7. Onderhoud omgevingsgroen

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de omgevingsruimte behorende bij een grafruimte, wordt een afkoopsom geheven gebaseerd op de volgende bedragen:

 

7.1

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier graf 20 jaar

930,15

7.2

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier graf 40 jaar

1.860,30

7.3

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier graf onbepaalde tijd

4.650,65

7.4

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier graf onbepaalde tijd op veld 7 (minimale afname van 4 m2)

7.441,05

7.5

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier graf onbepaalde tijd veld 7 voor elke m2 meer boven de minimale afname van 4 m2

1.860,25

7.6

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier familiegraf onbepaalde tijd

10.381,50

7.7

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier kindergraf 20 jaar

465,10

7.8

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier kindergraf 40 jaar

930,20

7.9

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier kindergraf onbepaalde tijd

2.325,30

7.10

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een urnennis columbarium 5 jaar

45,50

7.11

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een urnennis columbarium 10 jaar

91,00

7.12

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een urnennis columbarium 15 jaar

136,55

7.13

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een urnennis columbarium 20 jaar

182,05

7.14

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij een particulier urnengraf urnentuin 20 jaar

465,10

7.15

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij verlengen van het recht op een particulier graf 

465,10

7.16

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij verlengen van het recht op een particulier kindergraf 

232,50

7.17

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij verlengen van het ercht op een particulier urnengraf 

232,50

7.18

 

voor het onderhoud van het omgevingsgroen bij verlengen van het recht op een urnennis columbarium

45,50

 

8. Jaarlijkse heffing

 

 

Van hen, die van de tot 1 januari 1975 geboden mogelijkheid tot afkoop van het jaarlijkse onderhoudsrecht voor de begraafplaats Buitenwoelhof geen gebruik hebben gemaakt,

 

 

 

wordt een jaarlijks recht geheven voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte, daaronder begrepen het onderhoud van voorwerpen en beplantingen, naar de volgende bedragen:

 

8.1

 

voor het onderhoud van een liggend monument inclusief graftuin bij een particulier graf

41,05

8.2

 

voor het onderhoud van een staand monument inclusief graftuin bij een particulier graf

82,10

8.3

 

voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier familiegraf

82,10

8.4

 

voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier kindergraf

41,05

8.5

 

voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier urnengraf urnentuin

41,05

8.6

 

voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een urnennis columbarium

41,05

 

Behorende bij het raadsbesluit van 16 december 2013

De griffier, R. Brekveld