Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Besluit maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

23-12-2014

Elektronisch gemeenteblad dd 30 december 2014

201426055

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam

gelet op de artikelen11, derde lid, 12,derde lid, 16,17en 21, vierde lidvan de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015;

 

besluit vast te stellen het “Besluit maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015”

Artikel 1. Persoonsgebonden budget (Pgb)

 • 1.

  Een persoon met beperking heeft niet de mogelijkheid te kiezen voor een persoonsgebonden budget als daartegen overwegende bezwaren zijn. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  a.er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de persoon met beperking zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van het persoonsgebonden budget en deze hulp niet beschikbaar is.

 • 2.

  De hoogte van een Pgb:

  • a.

   wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het Pgb gaat besteden

  • b.

   is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en

  • c.

   bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura.

 • 3.

  Uit de Pgb mag niet worden betaald:

  • a.

   bemiddeling

  • b.

   tussenpersonen of belangenbehartigers;

  • c.

   administratiekosten;

  • d.

   kosten van advies en ondersteuning;

  • e.

   de opsomming in de als bijlage bij dit besluit behorende Pgb lijst.

 • 4.

  De hoogte van een Pgb voor:

  • a.

   een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;

  • b.

   individuele begeleiding door een niet daartoe opgeleid persoon wordt bepaald op maximaal € 15,40 per uur.

  • c.

   individuele begeleiding door een daartoe opgeleid persoon; wordt bepaald op basis van een tarief per uur. Het uurtarief loopt op naarmate er meer uren worden ingezet. Het laagste tarief is € 30,85 per uur, het hoogste tarief is € 33,68 per uur.

  • d.

   begeleiding groep of dagbesteding zonder vervoer uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon wordt per dagdeel bepaald. Het tarief loopt op naarmate er meer dagdelen worden ingezet. Het laagste tarief is € 38,12 per dagdeel. Het hoogste tarief is € 41,66 per dagdeel.

  • e.

   begeleiding groep of dagbesteding met vervoer uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon, wordt per dagdeel bepaald, Het tarief loopt op naarmate meer dagdelen worden ingezet. Het laagste tarief is € 43,45 per dagdeel. Het hoogste tarief is € 44,62 per dagdeel.

  • f.

   begeleiding groep of dagbesteding zonder vervoer uitgevoerd door een persoon die daartoe niet is opgeleid, wordt per dagdeel bepaald. Het tarief per dagdeel is € 15,40.

  • g.

   begeleiding groep of dagbesteding met vervoer uitgevoerd door een persoon die daartoe niet is opgeleid, wordt per dagdeel bepaald. Het tarief per dagdeel met vervoer is € 18,07.

  • h.

   kortdurend (maximaal 3 etmalen per week) verblijf- en respijtzorg, uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon, wordt bepaald door een tarief per etmaal Het tarief per etmaal is € 90,89.

  • i.

   kortdurend (maximaal 3 etmalen per week) verblijf- en respijtzorg, uitgevoerd door een persoon die daartoe niet is opgeleid, wordt bepaald door een tarief per etmaal. Het tarief per etmaal is € 23,10.

  • j.

   persoonlijke verzorging uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon, wordt bepaald op basis van een tarief per uur. Het uurtarief loopt op naarmate er meer uren worden ingezet. Het laagste tarief is € 23,25 per uur. Het hoogste tarief is € 25,38 per uur.

  • k.

   persoonlijke verzorging uitgevoerd door een persoon die daartoe niet is opgeleid, wordt bepaald op basis van een tarief per uur. Het tarief is € 15,40 per uur.

  • l.

   taxikosten en rolstoeltaxikosten wordt bepaald op basis van een onderzoek naar marktconforme tarieven.

  • m.

   een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura conform de door de gemeente gemaakte afspraken met een leverancier van autoaanpassingen;

  • n.

   aanschaf, onderhoud en verzekering van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen met een maximum van € 4.500,--.

  • o.

   het bezoekbaar maken van een woning wordt bepaald op basis van:

   • i.

    de omvang van de aanpassing;

   • ii.

    het programma van eisen voor de aanpassing;

   • iii.

    de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en

   • iv.

    de laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning conform de offertes van de door de gemeente te benaderen erkende aannemers

Artikel 2. Eigen Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

 • 1.

  De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2.

  De eigen bijdrage wordt opgelegd zolang van de maatwerkvoorziening of de Pgb gebruik wordt gemaakt en tot het maximum van de kostprijs van de maatwerkvoorziening of de Pgb.

 • 3.

  Over de uren met een tarief tot € 15,40 wordt geen eigen bijdrage geheven.

 • 4.

  Over de artikel 6 van dit Besluit genoemde tegemoetkomingen is de eigen bijdrage niet van toepassing.

Artikel 3. Bijdrage voor algemene voorzieningen

 • 1.

  Voor de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning is een bijdrage van € 7,50 per uur verschuldigd;

 • 2.

  De in lid 1 genoemde bijdrage is niet verschuldigd indien de cliënt is verzekerd bij Garant Verzorgd pakket 3 dan wel verzekerd wordt per de eerstvolgende mogelijkheid daartoe;

Artikel 4. Bijdrage voor collectieve voorziening

De bijdrage in de kosten van het collectief vervoer bedragen € 0,30 per kilometer met een instaptarief van € 0.85.

Artikel 5. Terugvordering ex artikel 15 lid 5 Verordening voorzieningen gehandicapten Veendam 2015.

 • 1.

  De eigenaar, die een woningaanpassing heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient te worden terugbetaald overeenkomstig het schema:

  • voor het eerste jaar 100% van de meerwaarde

   voor het tweede jaar 90% van de meerwaarde

   voor het derde jaar 80% van de meerwaarde

   voor het vierde jaar 70% van de meerwaarde

   voor het vijfde jaar 60% van de meerwaarde

   voor het zesde jaar 50% van de meerwaarde

   voor het zevende jaar 40% van de meerwaarde

   voor het achtste jaar 30% van de meerwaarde

   voor het negende jaar 20% van de meerwaarde

   voor het tiende jaar 10% van de meerwaarde

 • 2.

  Bij het bepalen van de hoogte van het terug te betalen bedrag van de woningaanpassing na verkoop van een aangepaste woning wordt uitgegaan van de kostprijs van de woningaanpassing met vermindering van de betaalde eigen bijdrage.

Artikel 6. Tegemoetkoming ex art. 17 Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015, voor kosten taxi, rolstoeltaxi, verhuiskosten en huurderving.

Indien collectief vervoer geen passende voorziening is, is de tegemoetkoming voor:

 • 1.

  het gebruik van de eigen auto of taxi € 997,39 per jaar en wordt in maandelijkse bedragen van € 83,11 betaalbaar gesteld;

 • 2.

  indien er een vervoersvoorziening voor de korte afstanden aanwezig is, bedraagt de vergoeding; de helft van de onder 1 genoemde bedragen;

 • 3.

  bij een niet voorzienbare verhuizing bedraagt de vergoeding € 2.000,-- ;

 • 4.

  de financiële tegemoetkoming voor huurderving van woonruimte geschikt voor mensen met een beperking bedraagt de kale huur per maand gedurende maximaal 6 maanden.

Artikel 7. Waardering mantelzorgers

 • 1.

  De jaarlijkse waardering voor de mantelzorg bestaat uit de viering van de dag van de mantelzorg met activiteiten in de gemeente met verstrekking van de mantelzorgkaart.

 • 2.

  Over de vormgeving van de jaarlijkse blijk van waardering vindt jaarlijks overleg plaats met mantelzorgers en hun organisaties.

Artikel 8. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het college betrekt op grond van artikel 21, derde lid, van de Verordening ingezetenen tot medezeggenschap conform de Verordening Burger en Cliëntenparticipatie Veendam.

Artikel 9. Hardheidsclausule

In bijzonder gevallen kan ten gunste van de belanghebbende afgeweken worden van de bepalingen van dit besluit indien de toepassing van dit Besluit leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015.

Artikelsgewijze Toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld.

 

Artikel 1. Persoonsgebonden budget

Voor de tarieven genoemd onder artikel 1 onder b tot en met k wordt verwezen naar de bijlage van dit besluit ‘Pgb tarieven 2015’. Bij het bepalen van deze tarieven is als uitgangspositie gekozen de tarieven zoals die in 2014 voor de AWBZ golden. Er is vervolgens een differentiatie naar complexiteit doorgevoerd op basis van zorgomvang. De uurtarieven zullen relatief hoger zijn naar mate de omvang van de zorg groter is en relatief lager bij kleinere zorgomvang. Tenslotte is er in het kader van de bezuiniging een generieke korting van 10 % toegepast. Met dit percentage komt de toereikendheid van de tarieven namelijk niet in gevaar.

 

Artikel 2. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

 

Deze bepaling is een uitwerking van artikel 12, zesde lid, onder d, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Veendam. De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op grond van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd.

 

Artikel 6. Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, autoaanpassing, verhuiskosten en huurdering.

 

De tegemoetkoming wordt op grond van artikel 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2015 op aanvraag verstrekt.

Er is geen directe relatie tussen de hoogte van de tegemoetkoming meerkosten en de kosten van het geval waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

 

Bijlagen

 

 • 1.

  PGB tarieven 2015 formele hulp (uitgevoerd door een daartoe opgeleide persoon): begeleiding individueel, begeleiding groep zonder vervoer, persoonlijke verzorging

 • 2.

  PGB tarieven 2015 formele hulp: kortdurend verblijf

 • 3.

  PGB tarieven 2015 formele hulp: begeleiding groep met vervoer

 • 4.

  PGB tarieven 2015 informele hulp (uitgevoerd door een persoon die daartoe niet is opgeleid), begeleiding individueel, begeleiding groep zonder vervoer, begeleiding groep met vervoer, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf.

 • 5.

  Lijst PGB 2015

Bijlage 1 PGB tarieven 2015 formele hulp (uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon): begeleiding individueel, begeleiding groep zonder vervoer, persoonlijke verzorging

 

Indicatie

Tarief- eenheid

 

Formele hulp

 

Tarief 20141

Na generieke korting van 10 % op tarieven 2014

Tarief 2015 Na differentiatie naar complexiteit (op omvang)

Begeleiding individueel

 

 

 

 

 

aantal geïndiceerde uren tussen 1 en 1,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 30,85

aantal geïndiceerde uren tussen 2 en 3,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 31,26

aantal geïndiceerde uren tussen 4 en 6,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 31,66

aantal geïndiceerde uren tussen 7 en 9,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 32,06

aantal geïndiceerde uren tussen 10 en 12,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 32,47

aantal geïndiceerde uren tussen 13 en 15,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 32,87

aantal geïndiceerde uren tussen 16 en 19,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 33,27

aantal geïndiceerde uren tussen 20 en 24,9 uur p/wk.

uur

 

€ 35,84

€ 32,26

€ 33,68

 

 

 

 

 

 

Begeleiding groep zonder vervoer

 

 

 

 

 

aantal geïndiceerde dagdelen 1 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 38,12

aantal geïndiceerde dagdelen 2 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 38,56

aantal geïndiceerde dagdelen 3 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 39,00

aantal geïndiceerde dagdelen 4 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 39,44

aantal geïndiceerde dagdelen 5 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 39,89

aantal geïndiceerde dagdelen 6 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 40,33

aantal geïndiceerde dagdelen 7 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 40,77

aantal geïndiceerde dagdelen 8 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 41,22

aantal geïndiceerde dagdelen 9 p/wk.

dagdeel

 

€ 44,30

€ 39,87

€ 41,66

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke verzorging

 

 

 

 

 

aantal geïndiceerde uren tussen 1 en 1,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 23,25

aantal geïndiceerde uren tussen 2 en 3,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 23,56

aantal geïndiceerde uren tussen 4 en 6,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 23,86

aantal geïndiceerde uren tussen 7 en 9,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 24,17

aantal geïndiceerde uren tussen 10 en 12,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 24,47

aantal geïndiceerde uren tussen 13 en 15,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 24,77

aantal geïndiceerde uren tussen 16 en 19,9 uur p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 25,08

aantal geïndiceerde uren tussen 20 en 24,9 uur

p/wk.

uur

 

€ 27,02

€ 24,32

€ 25,38

1.Opgemerkt zij wel dat er onder de oude wetgeving werd geïndiceerd in klassen (bandbreedtes). Aan het systeem van budgettering per klasse kleeft het nadeel dat mensen die laag in de bandbreedte zitten dus relatief weinig uren zorg nodig hebben, een even groot budget krijgen als mensen die hoog in de bandbreedte zitten en dus juist veel uren zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in klasse 3: iemand met 4 uur zorg per week krijgt een even hoog totaal budget als iemand met 6,9 uur zorg per week. Uitgedrukt in uurtarieven betekende dit mensen met 6,9 uur per week een substantieel lager uurtarief ontvingen dan met 4 uur per week. Door te indiceren in uren wordt de willekeur in het systeem van klassen eruit gehaald en hanteren we een transparante manier van tariefopbouw.

Bijlage 2 PGB tarieven 2015 formele hulp: kortdurend verblijf

 

Indicatie

Tarief-eenheid

 

Formele hulp

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015 Alleen generieke korting, geen differentiatie naar complexiteit

 

Kortdurend verblijf

 

 

 

 

 

aantal geïndiceerde etmalen 1 p/wk.

etmaal

 

€ 100,99

€ 90,89

 

aantal geïndiceerde etmalen 2 p/wk.

etmaal

 

€ 100,99

€ 90,89

 

aantal geïndiceerde etmalen 3 p/wk.

etmaal

 

€ 100,99

€ 90,89

 

Bijlage 3 PGB tarieven begeleiding groep met vervoer

 

Indicatie

Tarief eenheid-

 

Formele hulp

 

 

Tarief 2014

Na generieke korting van 10 % op tarieven 2014

Tarief 2015 Differentiatie alleen op complexiteit zorg, niet op vervoers-component

 

Begeleiding groep met vervoer

 

 

 

 

 

 

aantal geïndiceerde dagdelen 1 p/wk.

dagdeel

 

€ 49,63

€ 44,67

€ 43,45

 

aantal geïndiceerde dagdelen 2 p/wk.

dagdeel

 

€ 49,63

€ 44,67

€ 43,89

 

aantal geïndiceerde dagdelen 3 p/wk.

dagdeel

 

€ 49,63

€ 44,67

€ 44,33

 

aantal geïndiceerde dagdelen 4 p/wk.

dagdeel

 

€ 49,63

€ 44,67

€ 44,77

 

aantal geïndiceerde dagdelen 5 p/wk.

dagdeel

 

€ 49,63

€ 44,67

€ 45,22

 

aantal geïndiceerde dagdelen 6 p/wk.

dagdeel

 

€ 48,74

€ 43,87

€ 44,77

 

aantal geïndiceerde dagdelen 7 p/wk.

dagdeel

 

€ 48,11

€ 43,30

€ 44,58

 

aantal geïndiceerde dagdelen 8 p/wk.

dagdeel

 

€ 47,63

€ 42,87

€ 44,55

 

aantal geïndiceerde dagdelen 9 p/wk.

dagdeel

 

€ 47,26

€ 42,54

€ 44,62

Bijlage 4 PGB tarieven informele hulp

Functie

Tarief eenheid

Tarief 2014

Tarief 2015

Toelichting: onder de AWBZ dit tarief alleen voor nieuwe instroom in 2014; we vinden het niet terug in de indicatiegegevens. Dit tarief geldt ook in de Wlz.

Toelichting: dit tarief is gebaseerd op het PGB tarief 2014 voor particuliere huishoudelijke hulp

Begeleiding individueel

uur

€ 20,00

€ 15,40

Begeleiding groep zonder vervoer

dagdeel

€ 20,00

€ 15,40

Begeleiding groep met vervoer

dagdeel

€ 20,00

€ 18,07

Persoonlijke verzorging

uur

€ 20,00

€ 15,40

Kortdurend verblijf

etmaal

€ 30,00

€ 23,10

Bijlage 5 PGB lijst 2015

INLEIDING

Dit is de Pgb lijst Wmo 2015, zoals deze door het college per 1 januari 2015 wordt gehanteerd.

Deze lijst is een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden vanuit het Pgb Wmo vergoed kan worden.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen Wmo Pgb ondersteuning is. Staat een onderwerp niet op de lijst en cliënt wil dat inkopen met de Pgb Wmo dan zal in het zorgplan gemotiveerd moeten worden aangegeven op welke wijze de budgethouder de Pgb Wmo wil gaan besteden.

Deze lijst is een afgeleid van de Vergoedingenlijst AWBZ Pgb 2014. De verantwoordelijkheid voor het goed of afkeuren van de in te kopen ondersteuning ligt volledig bij het college.

Met een PGB Wmo kunt u ondersteuning binnen de volgende functies inkopen:

 • ·

  Begeleiding individueel

 • ·

  Begeleiding groep

 • ·

  Begeleiding groep inclusief vervoer

 • ·

  Kortdurend verblijf

 • ·

  Doventolk

 • ·

  Overige maatwerkvoorzieningen

Dienstverlening SVB

Het Servicecentrum PGB helpt u gratis met uw zorgovereenkomst en loonadministratie

www.svb.nl

Per Saldo

De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget helpt u bij al uw PGB vragen. www.pgb.nl.

Cliëntensysteem

In deze lijst wordt gesproken over cliëntsysteem, hiermee wordt bedoeld die personen waarmee de budgethouder een leefeenheid vormt en familieleden in de eerste en tweede graad, als ouder-kind, opa/oma, broer/zus van de budgethouder.

LEGENDA

In kolom A is het onderwerp beschreven.

In kolom B zijn er de volgende mogelijkheden:

JA: dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw pgb

NEE: dit betekent dat u deze kosten niet mag betalen uit uw pgb

JA MITS: u mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kosten uit het pgb bekostigen

NEE, TENZIJ: de kosten vallen niet onder het pgb, maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen

In kolom C kunt u lezen of en zo ja welke voorwaarden er worden gesteld.

In kolom D staan voorbeelden genoemd of leest u waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden.

In kolom E worden eventuele voorliggende voorzieningen genoemd

Lijst PGB 2015

 

A

B

C

D

E

 

Omschrijving

Vergoeding uit Pgb

Ja / Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of voorbeelden

Voorliggende voorzieningen

1

Begeleiding

Ja

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan

 

 

2

Begeleiding via moderne media

Ja, mits

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan

Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondersteunen in het aanbrengen van structuur, het stimuleren en aanzetten tot aktiviteit en daardoor het uitvoeren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Daarvoor moet er sprake zijn van substantieel direct contact. Dit sluit begeleiding via bijvoorbeeld mail, sms, whats app uit.

 

3

Administratie Pgb

Nee

 

 

 

4

Beheer Pgb

Nee

 

 

 

5

Bemiddelings-

kosten

Nee

 

 

 

6

Behandeling

Nee

 

 

Zvw

7

Beschermende kleding voor zorgverlener

Nee

 

 

 

8

Bewindvoerder en/of curator kosten

Nee

 

 

 

9

Blindegeleide-hond

nee

 

 

 

10

Brailletraining

nee

 

 

 

11

BTW

Nee, tenzij,

het BTW over vervoer betreft. Over Wmo ondersteuning is geen BTW verschuldigd.

Belastingwetgeving www.belastingdienst.nl

 

12

Buitenlandse zorgverleners

Ja, mits,

Aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan buitenlandse werknermers.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

 

13

Cadeau zorgverlener

Nee

 

 

 

14

Consumpties

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk

15

Cursus zorgverlener

Nee

 

 

 

16

Cursus budgethouder

Nee

 

 

 

17

Dagbesteding

Ja

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan

 

 

18

Dertiende maand

Nee

 

 

 

19

Dieren, therapie met/begeleiding, begeleiding bij verzorging van dier wordt als middel gebruikt om doel te bereiken

Nee

 

Dieren zijn geen begeleiders en kunnen geen begeleiding gericht op zelfredzaamheid leveren. Dit is geen limitatieve opsomming Voorbeelden: Dolfijntherapie Therapiehonden Paardentherapie Equi therapie Animal assisted therapie (AAT) Begeleiding met paarden

 

20

Diversen

Nee

 

Post “diversen” opvoeren om uitgaven Pgb te verantwoorden is niet toegestaan

 

21

Doventolk

Nee

 

 

 

22

Eigen bijdrage CAK

Nee

 

 

 

23

Entreegelden budgethouder

Nee

 

 

 

24

Entreegelden zorgverlener bij begeleiding budgethouder

Nee, tenzij:

Het past binnen de indicatie, de zorgverlener geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de budgethouder. De zorgverlener declareert zijn kosten achteraf bij de budgethouder. De budgethouder moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat.

 

 

25

Evaluatiege-sprek zorgverleners

Nee

 

Evaluatie is onderdeel van de te leveren ondersteuning en maakt daarmee onderdeel uit van de gewerkte uren van de zorgverlener.

 

26

Familiebezoek

Nee

 

 

 

27

Feestdagenuitkering

Nee

 

 

 

28

Fitness medische fysio therapie

Nee

 

 

 

29

Gesprekken instanties overnemen

Nee

 

 

 

30

Gezinsbege-leiding

Ja, mits,

het gaat om het in de praktijk inslijten van wat is geleerd tijdens behandeling

 

 

31

Gratificatie / kerst gratificatie e.d. zorgverlener

Nee

 

 

 

32

Huishoudelijke hulp

nee

 

 

Is algemene voorziening

33

Huisvesting, b.v. huur, servicekosten, maaltijden

Nee

 

 

 

34

hulphonden

Nee

 

 

 

35

Hulpmiddelen zoals protheses, speciaal schoeisel

Nee

 

 

 

36

Hulpmiddelen zoals rolstoel, vervoersvoorziening

ja

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking

 

 

37

Invalidenparkeerplaats/kaart

nee

 

 

Wegenverkeers-wetgeving

38

Kerstgratificatie

nee

 

 

 

39

Kerstpakket

Nee

 

 

 

40

Klusjes

nee

 

 

 

41

Kortdurend verblijf

Ja, mits

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking

 

 

42

Lesgelden/contributie

Nee

 

Zie vrije tijdsbesteding

 

43

Loopbaanbege-leiding

Nee

 

 

 

44

Lotgenotencon-tact

Nee

 

 

 

45

Maaltijdvoorzien-ing

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk

46

Meditatieve ontwikkeling

Nee

 

 

 

47

Muziekles

nee

 

Zie vrije tijdsbesteding

 

48

Onderhoud woning

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk

49

Ontbindingsver-goeding vanwege beëindiging van zorgovereenkomst; Ontbinding kantonrechter

Ja

 

SVB

 

50

Openbaar vervoer budgethouder

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk

51

Openbaar vervoer zorgverlener

Nee, tenzij:

het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde budgethouder op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Moet zijn opgenomen in de zorgplan/ overeenkomst

 

 

52

Opvang budgethouder

Nee, tenzij:

Het toezicht en begeleiding betreft

 

 

53

Overheadkosten

Nee

 

 

 

54

Paardrijden

Nee

 

 

 

55

Parkeergeld

Nee

 

 

 

56

Pastorale hulpverlening

Nee

 

 

 

57

Patiëntenvere-niging bijdrage

Nee

 

 

 

58

Pedicure

Nee

 

 

 

59

Pensioenrege-lingen, advieskosten SVB

Ja, mits:

Er daadwerkelijk een pensioenregeling bij SVB is gesloten

SVB

 

60

Pensioenvoor-ziening zorgverlener

Ja, mits:

Pensioenvoorziening zorgverlener Ja, mits er een arbeids-overeenkomst is afgesloten voor minimaal 4 dagen per week, of u met uw zorgverlener “Opting-in” heeft afgesproken.

De SVB kan hierover nadere informatie geven.

 

61

Personal organizer

Nee, tenzij

De geleverde zorg voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de functie bege-leiding.

 

 

62

Personal trainer

Nee

 

 

 

63

Plannen en structureren

Ja, mits

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking.

 

 

64

Premie ziektekosten verzekering

Nee

 

 

 

65

Reiskosten budgethouder

Nee

 

 

 

66

Reiskosten zorgverlener

Nee, tenzij:

het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer (waarbij de zorgverlener reist om dezelfde budgethouder op verschillende locaties zorg te verlenen) betreft. Moet zijn opgenomen in de zorgplan/overeenkomst.

 

 

67

Reistijd zorgverlener

Nee

 

 

 

68

Rouwverwerking

Nee

 

 

 

67

Schenking aan zorgverlener

Nee

 

 

 

68

Schilderen

Nee

 

Zie vrijetijdsbesteding

 

69

Seksuele dienstverlening

Nee

 

 

 

70

Sociale vaardig-heidstraining

Nee, tenzij:

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking

 

 

71

Sport, begeleiding bij ven middels sport

Nee

 

 

 

72

Thuiszorg

Nee

 

 

Zvw

73

Trainingen

Nee

 

 

 

74

Tuinonderhoud

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk/ algemene voorziening

75

Uitstapje budgethouder

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk

76

Uitstapje, begeleiding bij

Nee, tenzij

Het past binnen de indicatie, de zorgverlener geen deel uitmaakt van het cliëntsysteem van de budgethouder. De zorgverlener declareert zijn kosten achteraf bij de budgethouder. De budgethouder moet aan kunnen tonen dat het om zorgkosten van de zorgverlener gaat

 

 

77

Vakantie budgethouder

Nee

 

 

 

78

Verpleging

Nee

 

 

Zvw

 

 

 

 

 

 

79

Verslaglegging rapportage adm.handeling-en e.d.

Nee

 

 

 

80

Vervoer dagbesteding

Ja, mits

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking

 

 

81

Vrijetijds-besteding

Nee

 

 

Algemeen gebruikelijk

82

Vrijetijds-besteding, begeleiding bij

Nee, tenzij

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking

 

 

83

Vrijwilligers-vergoeding

Nee

 

 

 

84

Werving zorgverlener

Nee

 

 

 

85

Woning-aanpassing

Ja, mits

Indicatie en opgenomen in vastgesteld zorgplan en beschikking

 

 

86

Zorgplan/werk-plan overeen- komsten opstellen

Nee

 

 

 

87

Zorgverleners uit het buitenland

Ja, mits

Aan de voorwaarden wordt voldaan die de overheid stelt aan buitenlandse werknemers.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

 

88

Zwembad entree budgethouder

Nee

 

 

 

89

Zwemles, instructie, zwemkaartje, zwemlesgeld

nee

 

 

Vrijetijds-besteding: algemeen gebruikelijk