Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
  2. de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

15-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad

201523736-4 / EDV

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

 

gelet op het bepaalde in:

  • -

    hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

  • -

    de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige.

 

besluit

 

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Artikel 1 Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden.

 

De gemeente Veendam hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Artikel 2 Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken , zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

De burgemeester De secretaris

S.Swierstra A. Castelein