Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Delegatiebesluit werkgeverschap raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit werkgeverschap raad
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 107
 3. Gemeentewet, art. 107a
 4. Gemeentewet, art. 107b
 5. Gemeentewet, art. 107c
 6. Gemeentewet, art. 107d
 7. Gemeentewet, art. 107e
 8. Gemeentewet, art. 156
 9. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:13
 10. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:14
 11. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:15
 12. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:16
 13. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:17
 14. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:18
 15. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:19
 16. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:20
 17. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-2016nieuwe regeling

15-12-2014

Geen

2014R0110

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad

De raad van de gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam d.d , 4 november 2014

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet

 

en

 

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

 

“Delegatiebesluit werkgeverschap raad”.

Artikel 1  

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling;

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit werkgeverschap raad”.

Besloten in de openbare vergadering van 15 december 2014

De raad voornoemd,

Voorzitter, S.B. Swierstra

Griffier, R. Brekveld