Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h Gemeentewet
 2. Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet
 3. Artikel 2, tweede lid Paspoortwet
 4. Artikel 7 Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

12-12-2016

Elektronisch Gemeenteblad

2016R0128d / EDV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

(Legesverordening 2017)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de BRP);

 • 5.

  onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 6.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2016’ van 14 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

4.Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 277,20

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 463,10

5.De op grond van het vierde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

 • a.

  artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

 • b.

  artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2016.

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

S.B. Swierstra A.A. Swart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Overig

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Hoofdstuk 9 Toeslag bij te laat aanvragen vergunning

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de raadszaal van het gemeentehuis op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag

€ 355,50

1.1.1.2

zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 807,80

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een spreekkamer

€ 64,60

1.1.2.1

De huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, in een spreekkamer, op maandagmorgen om 8.30 uur en 9.00 uur, geschiedt kosteloos

 

1.1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan bedoeld in 1.1.2:

 

1.1.3.1

Het tarief genoemd in 1.1.1.1 wordt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) verhoogd met een toeslag van

€ 129,20

1.1.3.2

Het tarief genoemd in 1.1.1.1 wordt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet verhoogd met een toeslag van

€ 245,60

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het gebruik maken tijdens een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap:

 

1.1.4.1

Vervallen

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of registratieboekje:

 

1.1.5.1

voor een standaard uitvoering

€ 45,30

1.1.5.2

voor een luxe uitvoering

€ 64,60

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.6.1

het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier (met een minimum van € 40,00)

€ 25,80

1.1.6.2

Vervallen

 

1.1.6.3

een kopie uit het microfilmarchief uit de registers van de Burgerlijke stand per pagina

€ 0,60

1.1.6.4

Vervallen

 

1.1.6.5

voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de registers van de Burgerlijke stand (wettelijk tarief)

€ 12,90

1.1.6.6

de afgifte van een verklaring voor huwelijksbevoegdheid (wettelijk tarief)

€ 22,90

1.1.6.7

het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (wettelijk tarief)

€ 12,90

1.1.6.8

het verstrekken van een document genoemd onder 1.1.6.5 indien toegestuurd verhoogd met administratiekosten

€ 12,90

1.1.7

Het tarief voor een incidentele benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt

€ 122,75

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.1.1

het verstrekken van

-een nationaal paspoort;

-een zakenpaspoort ; en

-een faciliteitenpaspoort;

voor personen tot en met 17 jaar; en

-een reisdocument voor vluchtelingen; en

-een reisdocument voor vreemdelingen,

alle met een geldigheidsduur van 5 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.1.2

het verstrekken van

-een nationaal paspoort;

-een zakenpaspoort ; en

-een faciliteitenpaspoort;

voor personen van 18 jaar en ouder, alle met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.1.3

vervallen

 

1.2.1.4

vervallen

 

1.2.1.5

vervallen

 

1.2.1.6

vervallen

 

1.2.1.7

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen tot en met 17 jaar, met een geldigheidsduur van 5 jaar (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.1.8

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen van 18 jaar en ouder, met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.1.9

de teruggave van een ongeldig gemaakt reisdocument

€ 3,15

1.2.2

De tarieven als genoemd in 1.2.1 worden bij een spoedprocedure verhoogd voor:

 

1.2.2.1

een aanvraag als genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.7 of 1.2.1.8, met (wettelijk maximum)

Maximum tarief

1.2.2.2

Vervallen

 

1.2.3

Vervallen

 

1.3.4

De tarieven in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.8 en 1.2.2.1 worden naar beneden afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.1.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Maximum tarief

1.3.1.2

het verkrijgen van een eigen verklaring

€ 39,15

1.3.2

Indien de aanvraag zoals genoemd in 1.3.1 in behandeling moet worden genomen naar aanleiding van vermissing van een overeenkomstig 1.3.1.1 afgegeven document, wordt het in 1.3.1.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 45,30

1.3.3

Het tarief als genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een spoedprocedure verhoogd met

€ 41,40

1.3.4

De tarieven in het onderdeel 1.3.1.1 wordt naar beneden afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de BRP

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens per verstrekking, mits afgehaald

€ 16,15

1.4.2.2

het verstrekken van gegevens per verstrekking, onder 1.4.2.1 indien toegestuurd verhoogd met de administratiekosten zijnde

€ 12,90

1.4.2.3

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.3.1

voor 100 verstrekkingen

€ 140,75

1.4.2.3.2

voor 500 verstrekkingen

€ 516,90

1.4.2.3.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 969,45

1.4.2.3.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 3.388,40

1.4.2.3.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 3.618,10

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.4.3.1

het verstrekken van gegevens per verstrekking, mits afgehaald

€ 16,15

1.4.3.2

het verstrekken van gegevens per verstrekking, toegestuurd

€ 25,80

1.4.3.3

het verstrekken van gegevens per verstrekking op een andere gegevensdrager dan papier

Tenzij de werkelijke kosten minder bedragen, dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

€ 129,20

1.4.3.4

Voor de toepassing van 1.4.3.1, 1.4.3.2 en 1.4.3.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de BRP.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.4.4.1

een uittreksel uit de BRP

€ 16,15

1.4.4.2

een internationaal uittreksel uit de BRP

€ 24,55

1.4.4.3

een gezinsuittreksel uit de BRP

€ 24,55

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst, (wettelijke tarieven):

 

1.4.5.1

indien het afschrift ten hoogste bestaat uit 100 pagina’s, per pagina € 0,27 met een maximum van:

€ 5,60

1.4.5.2

indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s

€ 27,50

1.4.5.3

indien het afschrift bestaat uit een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 27,50

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 27,80

1.4.7

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

€ 76,30

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 105,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.1

op de raadsagenda

€ 11,60

1.7.2.2

op de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken en raadsnotulen per jaargang, mits afgehaald

€ 156,60

1.7.2.3

op de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken en raadsnotulen per jaargang, toegestuurd

€ 191,00

1.7.2.4

op een raadscommissieagenda, mits afgehaald

€ 7,95

1.7.2.5

op een raadscommissieagenda, toegestuurd

€ 22,70

1.7.2.6

op een raadscommissievergadering met de daarbij behorende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders en de verslagen, mits afgehaald

€ 44,00

1.7.2.7

op een raadscommissievergadering met de daarbij behorende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders en de verslagen, toegestuurd

€ 73,05

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een exemplaar van een raadscommissieagenda met de daarbij behorende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders

€ 4,35

1.7.3.2

voor een exemplaar van het verslag van een raadscommissievergadering

€ 4,35

1.7.4.1

vervallen

 

1.7.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.2.1

inlichtingen in de vorm van een zwart-wit kopie levering per afdruk

 

 

A4 formaat

€ 0,50

 

A3 formaat

€ 2,10

 

A2 formaat

€ 6,85

 

A1/A0 formaat

€ 10,35

1.7.4.2.2

inlichtingen in de vorm van een kleurenkopie levering per afdruk:

 

 

A3/A4 formaat

€ 4,20

 

A0/A1/A2 formaat

€ 24,25

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de administratieve kadastrale aanduiding, dan wel de geometrische kadastrale aanduiding, per inlichting

€ 11,20

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

 

1.8.2.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie

€ 11,20

1.8.2.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een zwart-wit kopie

 

 

levering per afdruk A3/A4-formaat

 

 

voor de 1e kopie

€ 6,55

 

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 0,30

 

levering per afdruk in groot formaat

 

 

voor de 1e kopie

€ 11,20

 

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 6,55

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

 

1.8.3.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie

€ 11,20

1.8.3.2

het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie in de vorm van een grafische situatie in kleur:

 

 

levering per afdruk A3/A4-formaat

 

 

voor de 1e kopie

€ 9,15

 

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 1,90

 

levering per afdruk in grootformaat

 

 

voor de 1e kopie

€ 26,20

 

voor iedere daaropvolgende kopie

€ 16,30

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een geografische situatie:

 

 

levering digitaal (100x100m) 1 hectare

€ 124,60

 

bebouwd gebied: per extra hectare

€ 16,30

 

landelijk gebied: per extra hectare

€ 6,55

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres, van:

 

1.8.5.1

een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, mits afgehaald

€ 12,00

1.8.5.2

een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, toegestuurd

€ 14,70

1.8.5.3

een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegeven, mits afgehaald

€ 12,00

1.8.5.4

een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegeven, toegestuurd

€ 14,70

1.8.5.5

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, mits afgehaald

€ 12,00

1.8.5.6

een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, toegestuurd

€ 14,70

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of uittreksels uit de gemeentelijke beperkingenadministratie, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres

€ 3,90

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.9.1.1

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

de door of namens de minister vastgestelde rijksleges

1.9.1.2

het verkrijgen van een andere, niet in deze tarieventabel genoemde verklaring die in het bijzonder belang van de aanvrager wordt opgemaakt

€ 24,55

1.9.1.3

het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 32,25

1.9.1.4

Vervallen

 

1.9.1.5

het ter legalisatie opsturen van een stuk inclusief portokosten

€ 32,25

1.9.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een adresverklaring met vermelding van het waardegegeven (WOZ-waarde) (uitgezonderd waarden die op grond Wet WOZ openbaar gemaakt zijn)

€ 16,15

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 25,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per

 

1.10.2.1

A4 pagina

€ 0,60

1.10.2.2

A3 pagina

€ 1,10

1.10.2.3

een kopie van een A0 tekening

€ 10,80

1.10.2.4

bestelling foto (digitaal, analoog)

€ 5,15

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

N.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

€ 173,45

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

€ 42,85

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

N.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

N.v.t.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

voor een ontheffing/vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet, Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Veendam 2013

€ 173,45

1.15.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing/vrijstelling over te dragen aan een ander

€ 173,45

1.15.1.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing/vrijstelling

€ 173,45

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Bij de indiening van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de Wet op de Kansspelen verschuldigd ten bedrage van

 

1.16.1.1

indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 56,50

1.16.1.2

indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt:

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van

€ 22,50

€ 34,00

1.16.2

De bepalingen van 1.16.1, 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in 1.16.1, 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd, onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.2.1

De bepalingen van 1.16.1, 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van 1.16.1.1 in plaats van een bedrag van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing 1.16.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning genoemd in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 53,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 254,90

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,15

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,15

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 158,10

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 158,10

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.18.1.1

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 63,95

1.18.1.2

een ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 42,85

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,80

1.19.1.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,25

1.19.1.3

geoptimaliseerde en niet gecomprimeerde grafische bestanden in digitale vorm per megabyte

€ 5,50

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

vervallen

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

Gereserveerd

 

2.2.2

Tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 184,80

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (inclusief reclameobjecten m.u.v. die genoemd zijn in art. 3.2.5.1) bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen:

van de bouwkosten, vermeerderd met:

3,47 %

€ 130,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,- of meer bedragen:

van de bouwkosten boven de € 200.000,-:

vermeerderd met:

2,78 %

€ 7.070,00

2.3.1.1.3

De leges voor artistieke kunstwerken (zonder functioneel nut) worden gebaseerd op de hoogte van de bouwsom voor de benodigde bouwkundige constructies (bijvoorbeeld fundering). De kosten van het kunstwerk vallen daarmee buiten de legesberekening.

 

2.3.1.2

Welstandstoets: Indien het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg wordt ingewonnen, worden de op grond van 2.3.1.1 verschuldigde leges verhoogd met de kosten die

gelijk zijn aan het tarief van Libau te Groningen voor het uitbrengen van een welstandsadvies voor het specifieke bouwwerk door de welstandscommissie van Libau.

 

2.3.1.2.1

Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen wordt toegepast van toepassing.

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 184,80

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt het tarief zoals bepaald in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd (tenzij de extra kosten van de legalisering redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht) met:

50 %

2.3.1.5

Bouwveiligheidsplan

Het tarief voor het beoordelen van een bouwveiligheidsplan bedraagt

€ 92,40

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 555,50

2.3.3

vervallen

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 293,70

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 452,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.866,70

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 452,10

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 452,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.866,70

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.866,70

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van een voorbereidingsbesluit):

€ 452,10

2.3.4.9

Voor het voeren van een ontheffings- of wijzigingsprocedure kan het noodzakelijk zijn om onderzoeken, plannen of adviezen te laten verrichten/opstellen door externen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: beeldkwaliteitplan; flora & fauna onderzoek, bodemonderzoek, geluidsonderzoek (meting/berekening), planologisch kader/bestemmingsplan/wijzigingsplan of een stedenbouwkundige onderbouwing.

De gemeente is in de praktijk (in overleg met de aanvrager) veelal opdrachtgever voor deze activiteiten, waarvoor de aanvrager primair verantwoordelijk is. De kosten worden dan ook verhaald op de aanvrager, naast de andere leges. Over de werkzaamheden en de hiermee samenhangende kosten zal vooraf een begroting worden opgesteld door de betrokken partijen.

Variabel

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 

2.3.5.2

een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik maken van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11 van het besluit brandveiliggebruik bouwwerken

€ 464,20

2.3.5.3

het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden, waaronder de vergunning als bedoeld in artikel 2.11 van het besluit brandveiliggebruik bouwwerken zijn verleend

€ 184,80

2.3.5.4

De overeenkomstig het in 2.3.5.2 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.5.5 indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn.

 

2.3.5.5

De opslag als bedoeld in 2.3.5.4 bedraagt voor:

a.bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

b.bouwwerken waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

100 tot 200 m2

200 tot 300 m2

300 tot 500 m2

500 tot 1.000 m2

1.000 tot 2.000 m2

2.000 tot 3.000 m2

3.000 tot 4.000 m2

4.000 tot 5.000 m2

5.000 tot 6.000 m2

6.000 tot 7.000 m2

7.000 tot 8.000 m2

8.000 tot 9.000 m2

9.000 tot 10.000 m2

10.000 tot 15.000 m2

15.000 tot 20.000 m2

20.000 tot 30.000 m2

30.000 tot 40.000 m2

40.000 tot 50.000 m2

50.000 m2 of meer

€ 206,80

€ 312,40

€ 519,20

€ 833,80

€ 1.271,60

€ 1.792,20

€ 2.458,50

€ 2.718,10

€ 2.978,80

€ 3.406,70

€ 3.685,00

€ 3.866,50

€ 3.931,40

€ 4.270,20

€ 4.980,80

€ 5.241,50

€ 6.552,70

€ 6.991,60

€ 7.432,70

€ 7.865,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Veendam 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 324,20

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 743,85

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of het op grond van de Monumentenverordening 1994 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 184,80

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 416,25

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is

€ 90,20

2.3.7.3

Sloopveiligheidsplan

Het tarief voor het beoordelen van een sloopveiligheidsplan bedraagt

€ 228,80

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 184,80

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief voor die vergunning of ontheffing

€ 184,80

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 127,60

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

 

2.3.11.1

Indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 510,40

2.3.11.2

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 510,40

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurberschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 277,20

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 277,20

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 463,10

2.3.14

vervallen

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15.3

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning

€ 58,30

2.3.16

Beoordeling bodemrapport inzake milieuhygiënische bodemkwaliteit Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling bodemrapport inzake milieuhygiënische bodemkwaliteit alsmede het opstellen van een beoordeling tot bodemgeschiktheid:

 

2.3.16.1.1

bij aanlevering digitaal (in SIKB protocol 0101, versie 5.0 of hoger)

€ 112,20

2.3.16.1.2

bij aanlevering analoog

€ 189,20

2.3.16.2

Het tarief bedraagt voor het leveren van digitale bestanden met bodeminformatie per informatiedrager CD/DVD:

vermeerderd met: voor ieder besteed kwartier aan het vervaardigen van de bestanden

€ 1,55

€ 21,80

2.3.16.3

Historisch bodemonderzoek

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van informatie ten behoeve van historisch bodemonderzoek voor:

 

2.3.16.3.1

particuliere terreinen

€ 152,90

2.3.16.3.2

bedrijventerreinen met een oppervlakte:

tot 500 m2

van 500 m2 tot 1.000 m2

van 1000 m2 of meer

waarbij voor elke m2 vanaf 1.000 m2 het bedrag wordt verhoogd met

tot een maximum bedrag van

€ 152,90

€ 298,10

€ 298,10

€ 0,60

€ 743,60

2.3.16.4

Het tarief bedraagt voor het opzoeken en klaarleggen van dossiers met relevante bodeminformatie

€ 108,90

2.3.16.5

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 141,80

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 729,30

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 1.375,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.19

Beoordeling BIBOB

 

2.3.19.1

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is tot het inwinnen van een BIBOB-advies ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag, bedraagt het tarief:

€ 1.195,70

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning maximaal een jaar daarvoor is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De hierbij toegepaste tariefsberekening wordt als volgt uitgevoerd:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken, worden de leges verminderd naar het overeenkomstig artikel 2.2.2 geldende tarief, met dien verstande dat reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld externe adviezen blijven verschuldigd.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De hierbij toegepaste tariefberekening wordt als volgt uitgevoerd:

 

2.5.2.1

Indien binnen één jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt:

a.regulier teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 138,60 verschuldigd blijft;

b.bij intrekken van de niet uitgevoerde meerwerkopties bij de seriematige bouw teruggaaf verleend van 100% van de geheven leges m.u.v. de op basis van 2.3.1.2 geheven leges en met dien verstande dat:

a.het verzoek tot intrekking binnen 26 weken na oplevering wordt ingediend;

b.een minimum van € 138,60 verschuldigd blijft.

 

2.5.2.2

Indien na één jaar, maar binnen drie jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 138,60 verschuldigd blijft.

 

2.5.2.3

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor bouwvergunningen die zijn verleend voor de peildatum van 1 januari 2004.

 

2.5.2.4

In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor projecten die afhankelijk zijn van de SDE+ regeling, wanneer het project geen SDE+ subsidie heeft gekregen en het project zonder deze subsidie niet te realiseren is, onder voorwaarde dat de vergunning binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning door de houder schriftelijk wordt ingetrokken.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en/of het vellen of doen vellen van een houtopstand

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

 

2.5.3.1.1

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 128,70 verschuldigd blijft.

 

2.5.3.1.2

het vellen of doen vellen van een houtopstand, als bedoeld in onderdeel 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van onderdeel 2.3.10 verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 27,50 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, wordt het tarief bepaald als bedoeld in 2.2.2.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.867,80

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 743,60

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

N.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 184,80

Hoofdstuk 11 Overig

2.11

Overige

Reproductiekosten

 

2.11.1

De reproductiekosten voor een aanvraag omgevingsvergunning bedragen per

 

2.11.1.1

A4 of A3 formaat

€ 2,20

2.11.1.2

A2 formaat

€ 7,30

2.11.1.3

A1 formaat of groter

€ 11,20

2.11.2

Ligplaats

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ligplaatsvergunning voor een woonschip bedraagt:

per half uur

met een maximum van

€ 39,25

€ 160,45

2.11.3

Informatie ten behoeve van vastgoedtaxaties (makelaars)

Het tarief voor het verstrekken van informatie voor vastgoedtaxaties indien de gevraagde informatie wordt verzonden

€ 79,75

2.11.4

Ontheffing geluidhinder Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing hogere grenswaarde geluid bedraagt:

 

2.11.4.1

voor gevallen van enkelvoudige aard (één woning, één soort geluidhinder)

€ 342,10

2.11.4.2

voor overige gevallen

€ 654,50

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.1.1

een vergunning genoemd in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 869,05

3.1.1.2

een geringe wijziging van een geldende vergunning

€ 217,25

3.1.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 300,00

3.1.1.4

een ontheffing genoemd in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 108,65

3.1.2

Indien een vergunning als bedoeld in 3.1.1.1 niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de leges verleend.

 

3.1.3

Beoordeling BIBOB

 

3.1.3.2

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 3.1.1 tot en met 3.1.1.4 bedraag het tarief, indien het landelijk bureau BIBOB advies moet uitbrengen over de aanvraag en de uitkomst van het advies luidt: “mindere mate van gevaar” of “ernstige mate van gevaar”, tevens het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld, te weten:

€ 700,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel (profiel C)

€ 749,20

3.2.1.2

een kleinschalig evenement of een evenement met een laag risico (profiel B)

€ 367,20

3.2.1.3

een ontheffing genoemd in artikel 4.6.2, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 voor het produceren van geluid

€ 217,25

3.2.1.4

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 (profiel A)

€ 84,15

3.2.2

Vervallen

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.2.3.1

vergunning genoemd in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 voor het organiseren van beurzen

€ 235,60

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.2.4.1

vergunning genoemd in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 voor het houden van een collecte of kledinginzameling

€ 108,60

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.2.5.1

vergunning genoemd in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 voor het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van reclame

€ 235,60

3.2.5.2

vergunning genoemd in artikel 5:15 en 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 voor het innemen van een standplaats

€ 217,25

3.2.5.3

vergunning genoemd in artikel 2:10 en 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014 voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen op of aan de openbare weg

€ 217,25

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.2.6.1

exploitatievergunning genoemd in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014

€ 325,90

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.086,30

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 940,95

3.3.2

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2014:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 325,90

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 325,90

3.3.3

Beoordeling BIBOB

 

3.3.3.1

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 3.3.1 tot en met 3.3.3.2 bedraag het tarief, indien het landelijk bureau BIBOB advies moet uitbrengen over de aanvraag en de uitkomst van het advies luidt: “mindere mate van gevaar” of “ernstige mate van gevaar”, tevens het bedrag dat daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld, te weten:

€ 700,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.v.t.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

3.6.11

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

3.6.11.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in gebruik hebben of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening 2012, niet zijnde een vergunning als bedoeld onder 3.6.11.2

€ 312,10

3.6.11.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening voor een periode van:

maximaal 3 dagen

4 t/m 7 dagen

meer dan 7 dagen

vermeerderd met per week of een gedeelte daarvan

€ 371,80

€ 612,00

€ 612,00

€ 117,80

3.6.11.3

De overeenkomstig het in 3.6.11.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 3.6.11.4 indien en voor zover deze op de inrichting waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn

 

3.6.11.4

De opslag als bedoeld in 3.6.11.3 bedraagt voor:

a.inrichtingen waarvan aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; en/of

b.inrichtingen waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

100 tot 200 m2

200 tot 300 m2

€ 238,70

€ 359,55

€ 598,25

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 81,10

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.8.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.034,30

3.8.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 477,35

3.8.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.034,30

Hoofdstuk 9 Toeslag bij laat aanvragen vergunning

3.9.1

Voor de in deze titel opgenomen aanvragen geldt een verhoging bij te late indiening. Deze verhoging bedraagt:

25% indien er nog minimaal 75% rest van de wettelijke indieningstermijn;

50% indien er nog minimaal 50% rest van de wettelijke indieningstermijn;

75% indien er nog minimaal 25% rest van de wettelijke indieningstermijn;

100% indien er minder rest dan 25% van de wettelijke indieningstermijn.

 

Behorende bij het raadsbesluit van 12 december 2016

De griffier,

A.A. Swart