Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten
CiteertitelVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2003Onbekend

27-01-2003

De Veendammer, 4 februari 2003

1445/ BBO

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veendam, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2001 en 10 december 2002 ;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten

HOOFDSTUK I Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: de commissie b en k, zijnde de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten;

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK II Behandeling van bezwaarschriften en klachten

Paragraaf 1 De commissie

 

Artikel 2 Inleidende bepalingen

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde commissie is tevens belast met de behandeling van en de advisering over klachten.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op bezwaren gericht tegen: functiewaarderingsbesluiten, besluiten op het gebied van de belastingen, besluiten op verzoeken om kwijtschelding en besluiten op grond van de wet WOZ.

Artikel 3 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 4 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De gemeenteraad benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Veendam.

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5.

  Bij het ontstaan van een (tussentijdse) vacature, wordt een open sollicitatieprocedure gevolgd.

 • 6.

  De sollicitatiecommissie bestaat uit de burgemeester, twee leden van de gemeenteraad aan te wijzen door het presidium, de (plaatsvervangend) voorzitter van de commissie en de secretaris van de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur en herbenoeming

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode loopt niet gelijk met de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Uiterlijk twee maanden voor de periode van 4 jaar is verstreken, vindt middels een gesprek met de burgemeester, een afvaardiging van het college en de gemeenteraad, een evaluatie plaats van het functioneren van de commissie.

 • 3.

  Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie, worden de aftredende voorzitter en/of het aftredende lid cq. leden al dan niet herbenoemd.

 • 4.

  De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment verzoeken om verlening van ontslag.

 • 5.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 Procedure

 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift of klacht

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift of de klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift of de klacht wordt, met de daarbij overgelegde stukken, zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 en artikel 9:6 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar of de klacht zal adviseren.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van de verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  Artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  Artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  Artikel 6:14 en 9:6;

 • d.

  Artikel 6:15;

 • e.

  Artikel 6:17 en 9:9, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • f.

  Artikel 7:4, tweede lid;

 • g.

  Artikel 7:6, derde en vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift of de klacht bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van Burgemeester en Wethouders vereist.

 

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van de artikelen 7:3 en 9:10 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van de in het tweede lid genoemde artikelen besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan:

 • a.

  belanghebbenden en;

 • b.

  het verwerend orgaan

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 11 Niet deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift of klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 12 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 13 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag, als bedoeld in de artikelen 7:7 en 9:10 lid 3 van de wet, vermeldt de namen van de aanwezigen met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbende respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de commissie.

Artikel 14 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • b.

  Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

 • c.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift of klacht.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 16 Het uitbrengen van advies en verdaging

 • 1.

  Het schriftelijke advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift of de klacht dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid en artikel 9:11, eerste lid van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing, verdaagt hij, namens het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan, tijdig de beslissing.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

HOOFDSTUK III

 

Artikel 17 Slotbepalingen

De secretaris van de commissie stelt jaarlijks een verslag op, dat door de commissie wordt vastgesteld. Dit verslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de gemeente.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de voorgaande verordening, vastgesteld door de raad op 28 mei 2001.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten gemeente Veendam.

 

Besloten in de openbare vergadering van 27-01-03

 

De raad voornoemd,

 

Voorzitter,

 

Griffier,Artikel