Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening regelende de onderscheidingen van de gemeente Veendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, eerste lid
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2007Onbekend

24-09-2007

De Veendammer, 9 oktober 2007

406/BBO

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelendede onderscheidingen van de gemeente Veendam

Nummer 406/ BBO

De raad van de gemeente Veendam;

gelezen het voorstel van burgmeester en wethouders d.d. 26 juni 2007;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de stellen de volgende:

Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap, de penning van verdienste en de gemeentemedialle van Veendam

 

luidende als volgt:

Artikel 1: Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Veendam kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

 • a.

  het ere-burgerschap van de gemeente Veendam;

 • b.

  de penning van verdienste van de gemeente Veendam;

 • c.

  de gemeentemedaille van de gemeente Veendam.

Artikel 2: Het ere-burgerschap

  • 2.1

   Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders of één of meer raadsleden, kan door de gemeenteraad het ere-burgerschap van de gemeente worden toegekend aan natuurlijke personen, als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid van de gemeente wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de Veendammer gemeenschap.

  • 2.2

   Het ere-burgerschap kan worden toegekend aan zowel ingezetenen van de gemeente als aan niet-ingezetenen.

  • 2.3

   De beraadslaging en het besluit over de toekenning vinden plaats in een besloten zitting van de gemeenteraad.

  • 2.4

   Aan het ere-burgerschap zijn verbonden:

  • a.

   een oorkonde, bevattende de naam, datum en plaats van geboorte, de hoedanigheid en woonplaats van betrokkene, zomede de redengeving welke tot de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het raadsbesluit tot toekenning;

  • b.

   een penning;

  • c.

   een draagspeld.

   • 2.5

    Het model van de oorkonde en het model, de wijze van vervaardiging en het soort metaal van de penning en de draagspeld, alsmede de omschrijving van de redengeving en het bepalen van een eventuele inscriptie worden door het college van burgmeester en wethouders vastgesteld.

   • 2.6

    De uitreiking

  • a.

   De uitreiking van de oorkonde, de penning en de draagspeld vindt plaats door de voorzitter van de raad, zijn plaatsvervanger of een door de raad aan te wijzen lid van het college van burgmeester en wethouders.

  • b.

   De uitreiking vindt plaats in een openbare zitting van de gemeenteraad of ter beoordeling aan de raad op een daarvoor bestemde speciale gelegenheid.

   • 2.7

    Aan het ere-burgerschap zijn generlei rechten verbonden.

   • 2.8

    Vervallenverklaring

  • a.

   De gemeenteraad kan op voorstel van het college van burgermeester en wethouders of één of meer raadsleden, in zeer bijzondere omstandigheden, het ere-burgerschap van de begiftigde vervallen verklaren;

 • b.

  Aan de betrokkene wordt in een dergelijk geval als genoemd onder a. mededeling gedaan bij een met reden omkleed besluit van de gemeenteraad;

 • c.

  De beraadslagingen en het besluit omtrent de vervallenverklaring vinden plaats in een besloten zitting van de gemeenteraad.

 • 2.9

  Teruggave in verband met vervallenverklaring.

  a. In geval van overlijden van de begiftigde, dienen diens erfgenamen zorg te dragen voor het teruggeven van de draagspeld;

  b. Bij vervallenverklaring van het ere-burgerschap dient de begiftigde zorg te dragen voor het teruggeven van de bescheiden als genoemd in artikel 2.4.

  2.10 Bijzondere gevallen van toekenning.

  In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad op voorstel van de het college van burgemeester en wethouders of één of meer raadsleden besluiten:

 • a.

  dat het ere-burgerschap wordt toegekend aan degene, al dan niet Nederlander, die in het algemeen een buitengewoon uitzonderlijke prestatie voor de mensheid of een deel daarvan heeft verricht;

 • b.

  dat het ere-burgerschap postuum wordt toegekend;

 • c.

  dat de in 2.4 genoemde oorkonde en penning worden vervangen door een ander bewijs van eerbetoon.

Artikel 3: De gemeentemedaille

 • 3.1

  Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeentemedaille van de gemeente Veendam toekennen aan:

 • a.

  personen, waaronder rechtspersonen;

 • b.

  ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente Veendam.

 • 3.2

  De gemeentemedaille van de gemeente Veendam kan worden toegekend aan personen die zich ten opzichte van de Veendammer gemeenschap gedurende lange tijd:

 • a.

  uitzonderlijk grote verdiensten hebben bewezen;

 • b.

  door uitzonderlijke prestaties meer dan gewoon verdienstelijk hebben getoond.

 • 3.3

  Aan de gemeentemedaille is verbonden een oorkonde, bevattende:

 • a.

  bij natuurlijke personen: de naam, datum en plaats van geboorte, de hoedanigheid en woonplaats van betrokkene, zomede de redengeving welke tot het de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het collegebesluit tot toekenning;

 • b.

  bij niet-natuurlijke personen: de datum van oprichting en de plaats van vestiging zomede de redengeving welke tot het de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het collegebesluit tot toekenning;

 • 3.4

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan de toekenning van de gemeentemedaille een draagspeld verbinden.

 • 3.5

  Het model, de wijze van vervaardiging en het soort metaal van de gemeentemedaille van de gemeente Veendam, alsmede de omschrijving van de redengeving en het bepalen van een eventuele inscriptie, worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 3.6

  De uitreiking van de gemeentemedaille van de gemeente Veendam vindt plaats door of namens een lid van het college van burgmeester en wethouders.

 • 3.7

  Aan de gemeentemedaille van de gemeente Veendam zijn generlei rechten verbonden.

Artikel 4: De penning van verdienste van de gemeente Veendam

 • 4.1

  Het college van burgemeester en wethouders kan de penning van verdienste van de gemeente Veendam toekennen aan natuurlijke personen en rechtspersonen:

 • a.

  die ten opzichte van de Veendammer gemeenschap een eenmalige grote verdienste hebben bewezen;

 • b.

  die zich door een eenmalige uitzonderlijke prestatie meer dan gewoon verdienstelijk hebben getoond;

 • c.

  die zich naar aanleiding van een eenmalige bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben getoond.

 • 4.2

  De penning van verdienste kan worden toegekend aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen van de gemeente Veendam

 • 4.3

  Het model, de wijze van vervaardiging en het soort metaal van de penning van verdienste, alsmede de omschrijving van de redengeving en het bepalen van een eventuele inscriptie van de penning van verdienste, worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 4.4

  Aan de penning van verdienste is verbonden een oorkonde, bevattende:

 • a.

  bij natuurlijke personen, de naam, datum en plaats van geboorte, de hoedanigheid en woonplaats van betrokkene, zomede de redengeving welke tot het de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het collegebesluit tot toekenning;

 • b.

  bij niet-natuurlijke personen, de datum van oprichting en de plaats van vestiging zomede de redengeving welke tot het de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het collegebesluit tot toekenning;

 • 4.5

  Het model van de oorkonde en de omschrijving van de redengeving worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 4.6

  De uitreiking van de oorkonde en de penning van verdienste vindt plaats door of namens een lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.7

  Aan de penning van verdienste zijn generlei rechten verbonden.

Artikel 5: Nadere bepalingen

Deze verordening laat onverlet dat andere wijzen van eerbetoon tot de mogelijkheden behoren.

Artikel 6: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 6.1

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening regelende de onderscheidingen van de gemeente Veendam’.

 • 6.2
  • De onderhavige verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

  • 6.3

   De verordening regelende de diverse onderscheidingen van de gemeente Veendam, vastgesteld door de raad op 28 maart 1994, nummer 35/7, wordt gelijktijdig ingetrokken met ingang van de in 6.2 genoemde datum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2007.

De raad voornoemd,

Voorzitter, De griffier,

A.Meijerman R. Brekveld