Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Mandaatbesluit aanwijzen functionarissen team bevolkingszorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit aanwijzen functionarissen team bevolkingszorg
CiteertitelMandaatbesluit aanwijzen functionarissen team bevolkingszorg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veendam/CVDR319479/CVDR319479_2.html
  3. artikel 2.1.3 van het Besluit veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2018nieuwe regeling

10-04-2018

gmb-2018-136988

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzen functionarissen team bevolkingszorg

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam,

 

overwegende dat het uit een oogpunt van het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de gemeente gewenst is taken en bevoegdheden te mandateren,

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in het Mandaatstatuut Pekela en Veendam juni 2011,

 

besluit:

 

de bevoegdheid om functionarissen aan te wijzen voor een team bevolkingszorg (artikel 2.1.3. Besluit veiligheidsregio’s) te mandateren aan de Algemeen Directeur van het Openbaar Lichaam De Kompanjie,

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld te Veendam op 10 april 2018,

 

 

Burgemeester en wethouders van Veendam,

 

S. Swierstra

burgemeester

H. Coerts

gemeentesecretaris