Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Veendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Veendam
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2008Onbekend

29-09-2008

De Veendammer, 7 oktober 2008

590/MZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Nummer 590 / MZ

De raad van de gemeente Veendam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2008,

gelet op artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening,

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Veendam;

 • d.

  Ingezetene: persoon die op grond van inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie geacht wordt als werkelijke woonplaats Veendam te hebben;

 • e.

  Wachtlijst: de lijst die het college beheert met een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd

  zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12 lid 1 van de Wsw;

 • f.

  Geïndiceerde: persoon die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in lid 11 van de Wsw tot de doelgroep behoort;

 • g.

  Begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van de Wsw.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  Bij ruimte in de taakstelling wordt bij voorrang geplaatst die geïndiceerde, die geplaatst kan en

  wil worden op een begeleid werken-baan. Wanneer er meer geïndiceerden beschikbaar zijn

  dan banen, geldt voor de plaatsing de volgorde van plaatsing op de wachtlijst.

 • 2.

  Wanneer lid 1 van dit artikel niet van toepassing is, geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst.

 • 3.

  Het college kan in afwijking van hetgeen in artikel 1 en 2 is bepaald, voorstellen doen aan de raad om een bepaalde categorie geïndiceerden gedurende een bepaalde tijd met voorrang te plaatsen.

Artikel 3 Beheer

 • 1.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de wachtlijst van de Wsw zorgvuldig te beheren.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het beheer.

Artikel 4 Informatievoorziening

Het college informeert geïndiceerden over hun plaats op de wachtlijst door:

 • a.

  Een geïndiceerde desgevraagd binnen 10 werkdagen te informeren over zijn of haar plaats op de wachtlijst;

 • b.

  Alle geïndiceerden tenminste één keer per jaar schriftelijk te informeren over hun plaats op de wachtlijst.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Wachtlijstverordening Wet sociale werkvoorziening”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2008.

 

De raad voornoemd,

 

Voorzitter,

A.Meijerman

 

Griffier,

R. Brekveld