Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

subsidieregeling 'energie besparen en zonnepanelen'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidieregeling 'energie besparen en zonnepanelen'
Citeertitelsubsidieregeling 'energie besparen en zonnepanelen'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCulturele aangelegenheden; sport en recreatie; stads- en natuurschoon; emancipatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 3, 6 en 8 van de Algemene subsidieverordening Veenendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200931-08-2016Nieuwe regeling

22-09-2009

Veenendaalse Krant, 2009-09-30

2009, 08-09-23

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling 'energie besparen en zonnepanelen'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 

overwegende dat:

 • 1.

  de raad in zijn vergadering van 3 juli 2008 in het Klimaatbeleidsplan 2008-2011 heeft vastgelegd woningeigenaren te willen stimuleren tot het treffen van klimaatsparende maatregelen;

 • 2.

  voor een gemeentelijke subsidieregeling voor het treffen van klimaatbesparende maatregelen een bedrag beschikbaar is van € 175.000 uit het restant ISV bodem budget en de provincie Utrecht heeft ingestemd met dit bestedingsvoorstel

 

gelet op :

artikel 3, 6 en 8 van de Algemene subsidieverordening Veenendaal (ASV);

 

Besluit: 

vast te stellen de subsidieregeling ‘energie besparen en zonnepanelen’

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.college:

college van burgemeester en wethouders;

b.eigenaar van een sportverenigingsgebouw:

een vereniging als bedoeld in Boek 2, titel 2 BW met als doel het beoefenen van een sport (incl. scouting) die een gebouw in eigendom heeft;

c.woningeigenaar:

een natuurlijke persoon die een, door hem zelf bewoonde, woning in eigendom heeft;

d.woning:

een voor bewoning bestemd, in Veenendaal gelegen, gebouw:

e.sportverenigingsgebouw:

een voor activiteiten van de vereniging bestemd, in Veenendaal gelegen, gebouw.

f.na-isolatiemaatregelen:

het alsnog aanbrengen van spouwisolatie, kruipruimte-isolatie, hr++ glas, paneelisolatie of dakisolatie;

g.PV-panelen:

fotovoltaïsche zonne-energiesysteem zijnde een systeem van één of meerdere zonnepanelen en één of meerdere gelijk/wisselstroomomzetters met een maximaal vermogen van 600 W waarvan de individuele vermogens van de panelen is vastgesteld conform IEC 60904 en voldoet aan de specificatie van het desbetreffende paneeltype;

Artikel 2 Subsidie

 • 1.

  Het college kan een subsidie verstrekken voor:

  • a.

   het aanbrengen van na-isolatiemaatregelen;

  • b.

   het plaatsen en installeren van PV-panelen.

 • 2.

  Per woning of sportverenigingsgebouw kan in het kader van deze subsidieregeling maximaal € 2.000,- subsidie worden verstrekt.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling bedraagt € 175.000,00.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidieverlening worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag voor subsidieverlening bij de gemeente Veenendaal.

Artikel 4 Rechtspersoonlijkheid

 • 1.

  Alleen woningeigenaren en eigenaren van een sportverenigingsgebouw kunnen een aanvraag voor een subsidie indienen

 • 2.

  Rechtspersonen ex artikel 6 lid 1 ASV en rechtspersonen ex artikel 6 lid 2 ASV zonder volledige rechtsbevoegdheid, behoudens eigenaren van een sportverenigingsgebouw, zijn uitgesloten voor het aanvragen van een subsidie.

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag, –verlening en -vaststelling

Artikel 5 Aanvraag en besluit subsidieverlening

 • 1.

  Op de aanvraag van een subsidie is Hoofdstuk 6 van de ASV van toepassing.

 • 2.

  De aanvrager vraagt zijn subsidie aan met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  In afwijking van het gestelde in artikel 32 van de ASV kan een aanvraag voor subsidie uiterlijk vier weken voor de aanvang van de geplande activiteit worden ingediend.

 • 4.

  Het college neemt in afwijking van het gestelde in artikel 33 van de ASV binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de subsidieaanvraag.

Artikel 6 Verlening subsidie voor isolatiemaatregelen

 • 1.

  Eigenaren van woningen van voor 1984 en eigenaren van sportverenigingsgebouwen van voor 1984 kunnen eenmalig een subsidie krijgen voor na-isolatiemaatregelen van één woning c.q. één sportverenigingsgebouw.

 • 2.

  Voor na-isolatiemaatregelen wordt maximaal het in de tabel genoemde bedrag per voorziening betaald.

  Maatregel

  Uitkeringsbedrag

  maximaal

  Spouwmuurisolatie

  € 10,-/m 2 gevel

  Paneelisolatie, doe het zelf

  € 10,-/m 2 gevel

  Paneelisolatie, uitbesteed

  € 55,-/m 2 gevel

  Kruipruimte isolatie, uitbesteed

  € 250,- per woning

  Dakisolatie, doe het zelf

  € 5,-/m 2 dak

  Dakisolatie, uitbesteed

  € 12,50-/m 2 dak

  HR++ glas

  €55,- /m 2 gevel

 • 3.

  Aan de verlening van de subsidie voor na-isolatiemaatregelen worden voorschriften gesteld.

 • 4.

  Geen subsidie wordt verleend voor isolatiemaatregelen, die plaats vinden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 40 van de Woningwet is vereist.

Artikel 7 Verlening subsidie voor PV-panelen

 • 1.

  Woningeigenaren en eigenaren van een sportverenigingsgebouw kunnen alleen een eenmalige subsidie voor PV-panelen op één woning dan wel één sportverenigingsgebouw krijgen indien:

  • a.

   de woning of het sportverenigingsgebouw na 1983 is gebouwd en goed geïsoleerd is, of;

  • b.

   al na-isolatiemaatregelen zijn aangebracht en de woning of het sportverenigingsgebouw energielabel klasse A, B of C heeft.

 • 2.

  Voor PV-panelen wordt maximaal € 375,- per m2 uitgekeerd met een maximum van € 1.500,-

 • 3.

  Aan de verlening van de subsidie voor PV-panelen worden voorschriften gesteld.

Artikel 8 Uitvoering maatregelen

Na ontvangst van het besluit tot subsidieverlening worden de maatregelen binnen vier maanden uitgevoerd.

Artikel 9 Aanvraag en besluit tot subsidievaststelling

 • 1.

  In afwijking van het gestelde in artikel 35 lid 1 van de ASV dient de woningeigenaar dan wel de eigenaar van een sportverenigingsgebouw uiterlijk twee maanden na het voltooien van de werkzaamheden een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie in met behulp van het door het college daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  De eigenaar voegt daaraan toe, bij:

  • a.

   na-isolatiemaatregelen in eigen beheer: aanschafbewijzen materialen met voldoende technische specificaties en foto’s van de plaatsing;

  • b.

   na-isolatiemaatregelen uitvoering door aannemer: factuur aannemer met vermelding adres/naam, met voldoende technische specificaties;

  • c.

   PV-panelen: factuur van de installateur met vermelding adres/naam, met voldoende technische specificaties en foto’s van de plaatsing.

  • d.

   PV-panelen: gegevens waaruit blijkt dat het pand voor de plaatsing energielabel klasse A, B of C had.

 • 3.

  Het college stelt in afwijking van het gestelde in artikel 36 van de ASV de subsidie vast binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling en keert deze vervolgens binnen twee maanden uit .

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De bepalingen van hoofdstuk 7 van de ASV zijn niet verbonden aan de subsidieverlening.

 • 2.

  De subsidieontvanger is gehouden de maatregelen uit te voeren overeenkomstig de voorschriften die zijn verbonden aan de subsidieverlening.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Toezichthouders

Met het toezicht als bedoeld in artikel 8 van de ASV is de door de gemeente Veenendaal aangewezen toezichthouder Wonen en milieu belast.

Artikel 12 Evaluatie

Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd, de eerste maal een half jaar na de inwerkingtreding. De resultaten kunnen gebruikt worden voor het aanpassen van de regeling.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  De regelingn treedt in werking op 1 oktober 2009

 • 2.

  De regeling vervalt op 31 december 2010 dan wel eerder indien het subsidieplafond is bereikt.

   

   

  Vastgesteld in de vergadering van 22 september 2009,

   

  De heer J.T. Langelaar - secretaris

  de heer mr. T. Elzenga - burgemeester

Toelichting

Artikel 1

In de begripsbepalingen is onder c. uitdrukkelijk aangegeven dat subsidie alleen kan worden aangevraagd door de woningeigenaar die zijn woning zelf bewoont. Voor het na-isoleren van een verhuurde woning wordt geen subsidie verleend.

 

Artikel 2

Lid 2

Per woning kan maximaal € 2.000,- aan subsidie worden uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat om na het uitvoeren van na-isolatiemaatregelen ook nog subsidie te vragen voor het plaatsen van PV-panelen. In dat geval wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 7, maximaal het resterende bedrag tot het maximum aan subsidie uitgekeerd.

 

Artikel 3

Voor de subsidie is € 175.000,00 beschikbaar. Dit betekent dat indien het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd gelijk is aan het in dit artikel bedoelde subsidieplafond, nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.

Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aangevulde (dus volledige) aanvraag is ontvangen, voor de toepassing van deze regeling als datum van binnenkomst. Dit om te voorkomen dat inwoners onvolledige aanvragen indienen met het oog op het subsidieplafond.

 

Artikel 4

Gebruik is gemaakt van de bepaling in de ASV dat het college op grond van artikel 6 lid 2 subsidie kan verlenen aan natuurlijke personen en rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid.

 

Artikel 5

Spreekt voor zich.

 

Artikel 6

Lid 2

In de tabel is het maximale bedrag opgenomen dat per maatregel per m2 / per woning of sportverenigingsgebouw kan worden uitgekeerd. Dat bedrag is onafhankelijk van de kosten die de aanvrager per m2 / per woning of sportverenigingsgebouw maakt.

Lid 3

Voor het uitvoeren van werkzaamheden inclusief het nemen van isolatiemaatregelen, waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 van de Woningwet is vereist, wordt geen subsidie uitgekeerd omdat deze werkzaamheden al aan de wettelijke voorschriften moeten voldoen.

 

Artikel 7

In dit artikel komt tot uiting dat wil men in aanmerking komen voor een subsidie voor PV-panelen de woning of het sportverenigingsgebouw eerst goed geïsoleerd moet zijn of worden. Er wordt in deze regeling uitgegaan van het feit dat woningen dan wel sportverenigingsgebouwen gebouwd na 1983 goed zijn geïsoleerd. In lid 1 sub b wordt de eis van energielabel klasse A, B of C gesteld vanwege de rechtmatigheid. Voor de gemeente is niet te controleren of de woning goed is geïsoleerd vanwege de aard van de na-isolatiemaatregelen.

 

Artikel 8

Om te voorkomen dat onnodig lang een deel van het beschikbare budget blijft gereserveerd moeten de werkzaamheden binnen vier maanden na besluit van subsidieverlening worden uitgevoerd.

 

Artikel 9

Om dezelfde reden moet de aanvraag om de subsidie definitief vast te stellen binnen twee maanden na het voltooien van de werkzaamheden worden ingediend.

 

Artikel 10

In dit artikel is bepaald dat de verplichtingen van de subsidieontvanger niet van toepassing zijn bij deze subsidie. Dit hangt samen met de aard van de subsidie.

 

Artikel 11

De uitvoering van de werkzaamheden wordt, tenminste steekproefsgewijs, van gemeentewege gecontroleerd. Met die controle is de toezichthouder Wonen en milieu belast.

 

Artikel 12

Ondanks de korte looptijd van deze regeling is het van belang om periodiek na te gaan of de regeling het beoogde doel bewerkstelligt. De regeling moet daarom worden geëvalueerd, voor het eerst na een half jaar. De regeling kan dan eventueel worden aangepast als dat nodig is.

 

Artikel 13

Spreekt voor zich.