Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2015nieuwe regeling

11-06-2015

GVOP, 15 juli 2015

15b.00009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015

 

Artikel 1 Instelling

Ingesteld worden de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

 • A.

  Het ereburgerschap van de gemeente Veere.

 • B.

  De waarderingsonderscheiding van de gemeente Veere.

Artikel 2 Uitvoering

Burgemeester en wethouder bepalen de uitvoering en de wijze van vervaardiging van de gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 3 Het Ereburgerschap van de gemeente Veere

 • 1.

  Het ereburgerschap kan door de gemeenteraad worden toegekend aan natuurlijke personen:

  • A.

   Als bijzondere blijk van waardering aan hen die zich voor de gemeente Veere op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

  • B.

   Die een band met de gemeente Veere hebben op cultureel, wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk gebied, of op sportief terrein grote nationale of internationale prestaties hebben geleverd.

 • 2.

  De raad beraadslaagt over het verlenen van het ereburgerschap in een besloten vergadering. Het besluit wordt bij toekenning openbaar gemaakt.

 • 3.

  Het bezit van een waarderingsonderscheiding van de gemeente Veere, zoals bedoeld in artikel 1, lid b, sluit het ontvangen van het ereburgerschap niet uit.

 • 4.

  Als bewijs van de verleende onderscheiding wordt aan de begunstigde een op naam gestelde oorkonde uitgereikt, met daarop de aard, de redenen en de datum van uitreiking van de onderscheiding. Aan het ereburgerschap is de erespeld verbonden.

 • 5.

  Burgemeester en wethouder bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop het ereburgerschap aan de begunstigde wordt uitgereikt.

Artikel 4 De Veerse waarderingsonderscheiding

 • 1.

  De Veerse waarderingsonderscheiding kan door burgemeester en wethouders van Veere kan worden toegekend aan personen die ingezetene zijn van de gemeente Veere en die:

  • A.

   Gedurende een lange periode verdienstelijk lid zijn geweest van een vereniging of stichting in de gemeente Veere.

  • B.

   Gedurende een lange periode verdienstelijk zijn geweest voor één van de gemeenschappen van de gemeente Veere.

 • 2.

  Deze onderscheiding is ook aan te vragen voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 3.

  Deze onderscheiding is ook aan te vragen voor een bijzonder initiatief met een meerwaarde voor de Veerse samenleving.

 • 4.

  Een verzoek tot toekenning moet minimaal 4 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Veere.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders vergaderen in een besloten vergadering over toekenning van de Veerse waarderingsonderscheiding.

 • 6.

  Als bewijs van toekenning van de Veerse waarderingsonderscheiding wordt een oorkonde uitgereikt met daarop vermeld de aard, de redenen en de datum van uitreiking van de onderscheiding.

 • 7.

  Aan de Veerse waarderingsonderscheiding is een Onderscheiding verbonden. De vorm van deze onderscheiding wordt door Burgemeester en Wethouders bepaald.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip, door wie en de wijze waarop de onderscheiding wordt uitgereikt.

Artikel 5 Toekenning

Aan de toekenning van de Veerse waarderingsonderscheiding en het ereburgerschap zijn geen rechten of plichten verbonden.

Artikel 6 Register

 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een register bij van alle toegekende Veerse waarderingsonderscheidingen en ereburgers.

 • 2.

  In dit overzicht wordt ook melding gemaakt van de omstandigheden die tot het toekennen van de Veerse waarderingsonderscheiding of het ereburgerschap hebben geleid.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt een dag na bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juni 2015

De griffier, mr J.C. Waverijn

De voorzitter, drs R.J. van der Zwaag

Bijlage Artikelsgewijze toelichting op de verordening gemeentelijke onderscheidingen Veere 2015

Artikel 3 het ereburgerschap van de gemeente Veere

Grote verdiensten op zichzelf zijn niet voldoende. Er dient sprake te zijn van verdiensten van een uitzonderlijk gehalte die niet in gelijke mate aan anderen kunnen worden toegeschreven. Het gaat hierbij om verdiensten die hun doorwerking hebben op de toekomst van de gemeente Veere. Deze onderscheiding wordt hiermee een exclusieve onderscheiding waarmee erkentelijkheid wordt betoond voor langdurige verdienstelijke inzet voor de gemeente Veere en haar bevolking.

Artikel 4 De Veerse waarderingsonderscheiding

Er moet sprake zijn van langdurige vrijwillige activiteiten voor de Veerse samenleving. En er moet een duidelijke meerwaarde zijn voor de Veerse samenleving. Hierbij valt te denken aan het voor een lange periode bestuurslid of lid zijn van een vereniging, stichting, organisatie of gemeenschap.

In bijzondere gevallen kan het zijn dat een bijzonder initiatief in aanmerking komt voor de Veerse waarderingsonderscheiding. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het tonen van initiatieven die direct van meerwaarde zijn voor de Veerse samenleving.

De Veerse waarderingsonderscheiding is niet alleen bedoeld voor volwassenen, ook jongeren die nog geen 18 jaar zijn kunnen in aanmerking komen voor deze onderscheiding.

De Veerse waarderingsonderscheiding kan door iedereen worden aangevraagd. Het is niet mogelijk een Veerse waarderingsonderscheiding voor jezelf aan te vragen.