Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Tijdelijke subsidieverordening "Asbest van het dak 2016"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieverordening "Asbest van het dak 2016"
CiteertitelTijdelijke subsidieverordening ‘Asbest van het dak 2016’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

08/02/2019: Het subsidieplafond is bereikt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 van de gemeentewet
 2. Titel 4.2 van de algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201631-12-2019Nieuwe regeling

28-01-2016

GVOP, 3 februari 2016

15b.03933

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieverordening "Asbest van het dak 2016"

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere 15 december 2015.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen met betrekking tot het subsidiëren van het onderzoek aangaande het saneren van asbesthoudende daken;

Besluit: vast te stellen de navolgende tijdelijke subsidieverordening:

Asbest van het dak 2016.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aanvrager: Eigenaar van de te saneren woning, schuur, en/of andere opstallen met asbesthoudend dak, of een daartoe gemachtigd persoon namens een vereniging van eigenaren van een verzamelgebouw of daarmee vergelijkbare groep eigenaren van een verzamelgebouw.

College: het college van burgemeester en wethouders van Veere.

Asbestinventarisatie:asbestinventarisatierapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

SC-540: code voor het certificatieschema waaraan een asbestinventarisatie moet voldoen.

SC-530: code voor het certificatieschema waaraan een asbestverwijdering moet voldoen.

Sloopmelding: Een sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit.

Verzamelgebouw: gebouw dat zich kan uitstrekken over 2 of meer kadastrale percelen en dat bestaat uit 2 of meer units van onderscheidenlijke eigenaren of een vereniging van eigenaren en waarvan vaststaat dat de bouwmethode en/of de toepassing van de materialen van alle units eenduidig is.

Artikel 2. Doelstelling

Deze verordening heeft als doel het saneren van asbestdaken te bevorderen met behulp van subsidie.

Artikel 3. Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond van deze subsidieverordening is vastgesteld op

  € 40.000.

 • 2.

  Het subsidieplafond per kalenderjaar over de jaren 2016 tot en met 2019 is vastgesteld op € 10.000.

 • 3.

  Alle aanvragen om een beschikking tot subsidietoekenning worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 4.

  Voor een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt geldt voor de toepassing van deze verordening met uitzondering van artikel 11 eerste en tweede lid, als datum van ontvangst 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 5. Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Artikel 6. Aanvrager

De aanvrager is eigenaar (particulier of bedrijf) van het betreffende perceel waar de opstallen/daken waarin asbesthoudend materiaal wordt vermoed, zich bevinden,

of:

een daartoe gemachtigd persoon namens een vereniging van eigenaren of daarmee vergelijkbare groep eigenaren van een verzamelgebouw.

Artikel 7. Onderzoek naar asbesthoudend materiaal

  • 1.

   De subsidieverordening is slechts van toepassing op het opstellen van een asbestinventarisatierapport ten behoeve van de sanering van materiaal dat primair als dakbedekking wordt gebruikt en waarvan redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat zich daarin asbest of een asbesthoudend product bevindt.

 • 2.

  Deze verordening is niet van toepassing op onderzoeksrapporten ten behoeve van de sanering van:Puin, puingranulaat, rioolpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, zwerfasbest of enig ander asbesthoudende bouwmateriaal.

Artikel 8. Subsidiabele kosten

Onder de subsidiabele kosten worden slechts die kosten geschaard die betrekking hebben op het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport naar de aanwezigheid van asbest in te saneren dakmateriaal.

Artikel 9. Minimale oppervlakte

De subsidieverordening is niet van toepassing op asbestsaneringen zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Hoofdstuk 2. Hoogte, aanvragen, toekenning en betaling van subsidie.

Artikel 10. Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 100 % van de kosten voor het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport met een maximum van € 400 per eigenaar/aanvrager per kadastraal perceel of, indien van toepassing, per verzamelgebouw.

Artikel 11. Aanvraag beschikking subsidietoekenning

 • 1.

  De aanvraag om een beschikking tot subsidietoekenning wordt uiterlijk 6 maanden na uitvoering van de saneringswerkzaamheden ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Ingeval er uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen, dan wordt de aanvraag om subsidietoekenning uiterlijk 6 maanden nadat het asbestinventarisatie-rapport is opgesteld ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders vermelden op of bij het aanvraagformulier welke gegevens en bescheiden de aanvrager moet verstrekken met het oog op de beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  De aanvraag kan digitaal worden ingediend op www.veere.nl.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 12. Voorwaarden

 • a.

  Burgemeester en wethouders kennen de subsidie toe onder de voorwaarde dat:

  • 1.

   het asbesthoudende dakmateriaal door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf is verwijderd;

  • 2.

   de asbestverwijdering is uitgevoerd volgens de SC-530;

  • 3.

   van de sanering een eindrapportage is overgelegd;

  • 4.

   een kopie van het asbestinventarisatierapport is overgelegd;

  • 5.

   een betalingsbewijs van de aanvrager aan het bedrijf dat het asbestinventarisatierapport heeft opgesteld is overgelegd.

 • b.

  Het onder artikel 12.1 t/m 12.3 is niet van toepassing indien uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen.

Artikel 13. Weigeringsgronden

De subsidie wordt niet toegekend, wanneer:

 • 1.

  het subsidieplafond over de jaren 2016 tot en met 2019 is bereikt;

 • 2.

  de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2016;

 • 3.

  niet aan de voorwaarden onder artikel 12 is voldaan.

Artikel 14. Subsidietoekenning en uitbetaling

 • 1.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier, als bedoeld in artikel 10, een besluit met betrekking tot de subsidietoekenning en maken dat bekend aan de aanvrager.

 • 2.

  De subsidie wordt binnen 2 weken na toekenning uitbetaald op een rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bepalingen in de verordening, indien naar hun oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 17. Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als Tijdelijke subsidieverordening ‘Asbest van het dak 2016’

Artikel 18. In werking treding

Deze verordening treedt in werking per 1 februari 2016.

Artikel 19. Looptijd subsidieverordening

De subsidieverordening is geldig tot het moment dat het beschikbare budget van € 40.000 is toegekend.

 

Aldus door de raad besloten op 28 januari 2016

de griffier, de voorzitter,

mr J.C. Waverijn drs. R.J. van der Zwaag

Toelichting op de verordening

De subsidieverordening treedt in werking op 1 februari 2016 en kent een maximum beschikbaar budget per kalenderjaar over de jaren 2016 tot en met 2019. Een einddatum van de verordening is daarmee afhankelijk van het aantal verzoeken om subsidie.

Behandeling en toekenning vindt plaats op volgorde van datum aanvraag. Zodra het beschikbare budget volledig is benut vervalt de verordening en worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Asbestinventarisaties die al hebben plaats gevonden voor 1 januari 2016 vallen buiten deze subsidieverordening. Asbestinventarisaties die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2016 en 31 januari 2016, dus vòòr de inwerkingtreding van deze verordening, worden geacht onder deze verordening te vallen. Hiermee wordt aangesloten op de landelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken die op 1 januari 2016 in werking is getreden.

Per kadastraal perceel kan door de eigenaar (particulier of bedrijf) 1 subsidieverzoek worden ingediend. Uitzondering hierop is een verzamelgebouw. Voorbeelden van verzamelgebouwen zijn autoboxencomplexen of bedrijfsunits die in één gebouw zijn gesitueerd. Per verzamelgebouw wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

De subsidieverordening geldt voor het laten opstellen van een onderzoeksrapport naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in daken en ingeval er sprake is van asbestverwijdering door een gecertificeerd en erkend asbestverwijderingsbedrijf. De subsidieverordening geldt niet voor het door particulieren verwijderen van maximaal

35 m2 asbesthoudend dakmateriaal van gebouwen op hun woonperceel. Particulieren mogen tot 35 m2 onder strikte voorwaarden in eigen beheer asbesthoudend materiaal verwijderen en afgeven aan de milieustraat. Hiervoor is een asbestinventarisatierapport niet vereist.

Ook indien uit het inventarisatierapport blijkt dat er geen asbest is aangetroffen wordt de subsidie verstrekt.

Een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond voor dat kalenderjaar is bereikt, wordt doorgeschoven naar 1 januari van het daarop volgende jaar. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragen moeten worden afgewezen wegens het bereiken van het subsidieplafond in het betreffende kalenderjaar. Dit omdat het opnieuw indienen van de aanvraag in het volgende kalenderjaar niet meer mogelijk is, aangezien de termijn voor het indienen dan verstreken is.

Doelstelling is om met deze subsidie eigenaren te stimuleren asbesthoudende daken te doen verwijderen en zodoende een gezond leefklimaat te stimuleren.

Door deze actie komt er meer aandacht voor de problematiek van vooral de verouderde asbesthoudende daken. Ook als er geen subsidie vanuit gemeente Veere meer wordt verstrekt gaan eigenaren hun daken mogelijk vervangen. Het is een stimuleringsverordening met voorbeeldwerking.

Er is meer

Naast deze verordening zijn er nog andere kansen.

Heet Ministerie van Infrastructuur en Milieu introduceert in 2016 een stimuleringsregeling die tot doel heeft het versnellen van de sanering van asbesthoudende daken in Nederland. Deze heeft geen invloed op deze subsidieverordening.

Tevens is de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verlengd. Deze subsidieregeling geldt voor agrariërs, voormalig agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Tip:

Door als vervangend materiaal goed geïsoleerde platen aan te brengen is het in de zomer koeler en in de winter warmer onder het dak. Dat is een besparing op de energierekening. Is een dakvlak gelegen op de zuidkant dan heeft u tevens een kans om bijvoorbeeld met het aanbrengen van zonnepanelen elektriciteit op te wekken.

Voor vragen of opmerkingen is de contactpersoon binnen gemeente Veere mevrouw Karin Rewijk-Labruyère. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0118-555228 of per e-mail: K.Rewijk@veere.nl

Websites:

http://www.ascert.nl/ : informatie over certificering en gecertificeerde asbestverwijderings- en inventarisatiebedrijven

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/asbest-scholen/asbestinventarisatie/item-120671

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/publicaties-miavamil

http://www.asbestvanhetdak.nl/