Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Procedureregeling HR21

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling HR21
CiteertitelProcedureregeling functiebeschrijven en -waarderen Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

01-01-2016

Onbekend

P&O

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling HR21

 

 

Procedureregeling HR21

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering

Inhoudsopgaave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

 • Artikel 3 Vaststelling waarderingen lokale functiebeschrijvingen

 • Artikel 4 Vaststelling conversietabel

 • Artikel 5 Indeling

 • Artikel 6 Wijziging functiebeschrijvingen

 • Artikel 7 Overgangs- en slotbepalingen

 • Artikel 8 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Artikel 1 Definities

 • a

  Functie: Het samenstel van taken en/of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen aan een functiehouder.

 • b

  Functiebeschrijving:De normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

 • c

  Normbeschrijving: De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

 • d

  Lokale functiebeschrijving: De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • e

  Functiehouder:

  • 1

   de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en/of Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente Veere of

  • 2

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR is aangegaan.

 • f

  Functiewaardering:Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • g

  College: Het college van burgemeester en wethouders van Veere.

 • h

  Secretaris: De gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • i

  Managementteam:De secretaris en afdelingsmanagers.

 • j

  Externe deskundige: Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 • k

  Gecertificeerde gebruiker:De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

Lid 1

De secretaris, selecteert (in samenspraak met het managementteam en de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21.

Lid 2

Indien een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld.

Lid 3

De secretaris stelt elke geselecteerde normbeschrijving en/of lokale functiebeschrijving voorlopig vast.

Lid 4

Bij een organisatiebrede functiebeschrijvingssronde, of bij een organisatorische verandering zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR, brengt de OR advies uit over de voorgenomen vaststelling van de functiebeschrijvingen. Artikel 25 lid 2 tot en met 6 en artikel 26 WOR zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Lid 5

Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 of 4, stelt het college de (norm- en lokale) functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 3 Vaststelling waarderingen lokale functiebeschrijvingen

Lid 1

De externe deskundige waardeert aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, elke lokale functiebeschrijving en stelt een waarderingsadvies op.

Lid 2

Het waarderingsresultaat van de lokale functiebeschrijving en het waarderingsadvies worden ter toetsing aangeboden aan het managementteam.

Lid 3

Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en 2 stelt het college de waardering bij algemeen verbindend voorschrift vast.

Artikel 4 Vaststelling conversietabel

Lid 1

Het college stelt op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. De gemeentelijke salarisstructuur wijzigt niet zonder overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Lid 2

Door middel van toepassing van de in lid 1 vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functieschalen.

Artikel 5 Indeling

Lid 1

De secretaris besluit (in samenspraak met het managementteam) in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling en het salaris en toegekende salaristoelage(n).

Lid 2

Functiehouder krijgt van het besluit in lid 1 schriftelijk bericht. Dit is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, waartegen functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar kan maken bij college.

Artikel 6 Wijziging functiebeschrijvingen

Lid 1

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie beslist de secretaris na advisering door het managementteam of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn.

Lid 2

Het selecteren van een nieuwe normfunctie of het wijzigen of opstellen van nieuwe lokale functiebeschrijving verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

Artikel 7 Overgangs- en slotbepalingen

Lid 1

De Regeling organieke functiewaardering gemeente Veere 2006 van 25 april 2006 wordt ingetrokken.

Lid 2

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Veere.

Lid 2

Deze (gewijzigde) regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.