Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot de herbenoeming van de burgmeester voorbereidt en op de raadscommissies die het evaluatiegesprek met de burgemeester houden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot de herbenoeming van de burgmeester voorbereidt en op de raadscommissies die het evaluatiegesprek met de burgemeester houden
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie Veere 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening op de vertrouwenscommissie Veere 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;
 2. Gelet op de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;
 3. Gelet op de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van juli 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2017nieuwe regeling

08-06-2017

Overheid.nl, 22 juni 2017

17b.01941

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot de herbenoeming van de burgmeester voorbereidt en op de raadscommissies die het evaluatiegesprek met de burgemeester houden

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 29 mei 2017;

Gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

Gelet op de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van juli 2012;

B e s l u i t

vast te stellen de “Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot de herbenoeming van de burgmeester voorbereidt en op de raadscommissies die het evaluatiegesprek met de burgemeester houden”.

 

Artikel 1 - Taak

De commissie heeft tot taak:

 • 1

  de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden, en

 • 2.

  het evaluatiegesprek met de burgemeester te houden.

Artikel 2 - Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de fracties die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd;

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger;

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 – Ambtelijke ondersteuning

 

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4 - Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de herbenoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie legt bij de herbenoemingsprocedure en de evaluatiegesprekken in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet er op toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van de bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats, en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe het derde lid verplicht niet opheffen.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe deze verordening verplicht niet opheffen.

Artikel 5 - Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit nodig oordelen.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester

 • 3.

  De commissie vergadert zoveel mogelijk voltallig, doch in elk geval dienen vier leden aanwezig te zijn.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar uniformiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 – Contactpersoon

1.De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

Artikel 7 – Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 8 – Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijk en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

  • a.

   Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht

  • b.

   Een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie

  • c.

   Aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie

En heeft in ieder geval de volgende bijlage:

 • -

  het verslag van het gesprek met de burgemeester over het concept verslag van bevindingen en concept aanbeveling.

  • 2.

   Van het evaluatiegesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding bij de raadsgriffier ter inzage gelegd.

  • 3.

   Een afschrift van het verslag van het evaluatiegesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koning.

Artikel 9 – Bijzondere bepalingen over evaluatiegesprekken

 • 1.

  De commissie houdt jaarlijks een evaluatie gesprek met de burgemeester;

 • 2.

  Indien de commissie of de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een evaluatiegesprek met de burgemeester;

 • 3.

  De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het evaluatiegesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige evaluatie gesprek in te zien;

 • 4.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van, en de afspraken uit, het vorige evaluatiegesprek;

 • 5.

  Drie van de evaluatiegesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de Commissaris van de Koning met de burgemeester heeft;

 • 6.

  In het laatste evaluatiegesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 10 – Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 11 - Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop:

 • -

  bij herbenoeming: door de Minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de Minister door een Koninklijk besluit is gevolgd;

 • -

  bij een evaluatiegesprek: het verslag van het evaluatiegesprek is vastgesteld.

Artikel 12 – Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 11 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 • 4.

  De secretaris draagt bij evaluatiegesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden de desbetreffende stukken door de raadsgriffier vernietigd.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking kan worden aangehaald als “Verordening op de vertrouwenscommissie Veere 2017”.

Domburg, 8 juni 2017.

De raad van de gemeente Veere,

De griffier, De voorzitter,

mr. J.C. Waverijn drs R.J. van der Zwaag