Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Speelautomatenverordening Veere 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpeelautomatenverordening Veere 2010
CiteertitelSpeelautomatenverordening Veere 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de speelautomatenverordening Veere 2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen,het Speelautomatenbesluit, Gemeentewet art. 149;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201714-12-2017Gewijzigde regeling

16-12-2010

De Faam, 12-01-2011

10b.05571
24-12-2008Nieuwe regeling

28-10-2008

De Faam, 23-12-2008

08b.02692

Tekst van de regeling

Intitulé

Speelautomatenverordening Veere 2010

De raad van de gemeente Veere,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010;

Gelet op de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de volgende speelautomatenverordening Veere 2010. 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: Wet op de kansspelen;b. Speelautomatenbesluit: KB van 23 mei 2000, Stb. 224, houdende regels ter uitvoering van titel Va van de wet, zoals gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 2001, 415;c. speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;d. speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder b, van de wet;e. exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;f. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal;g. weg: weg conform de Wegenverkeerstwet 1994, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduid parkeerterrein.

Hoofdstuk 2 Verbodsbepaling en vergunningplicht

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren;

 • 2

  De burgemeester kan uitsluitend voor de volgende speelautomatenhallen een vergunning verlenen:a. in Koudekerke voor de hal op het adres Dishoek 21;b. in Biggekerke voor de hal op het adres Valkenisseweg 60;c. in Domburg voor de hal op het adres Schelpweg 7 in Domburg; 

 • 3

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3 Aanvraag exploitatievergunning

De exploitant dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:a. een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;b. een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;c. een verklaring over het gedrag van de ondernemer(s) en de beheerder(s) die uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop de vergunning is ingediend is afgegeven. Als de ondernemer een rechtspersoon is van degene(n) die de onderneming op grond van de statuten vertegenwoordigt(en).

Artikel 4 Beslistermijn

De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd. De beslissing wordt alleen verdaagd als de complexiteit van de aanvraag dat noodzakelijk maakt.

Artikel 5 Vergunning

 • 1

  De vergunning is persoonsgebonden;

 • 2

   In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:a. de opening- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;b. het toezicht in de speelautomatenhal;c. het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;d. de exploitatie van de hal. 

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1

  De vergunning wordt geweigerd, indien:a. het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;b. de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek toegankelijk is;c. de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;d. de exploitant of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;e. door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;f. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan;

 • 2

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder c.

Artikel 7 Wijzigingsgronden

 • 1

  Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de exploitant onder overlegging van de in artikel 3, onder c, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden;

 • 2

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 Intrekkingsgronden

 • 1

  De burgemeester kan de vergunning intrekken:1. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;2. indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e;3. indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;4. indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan 6 maanden wordt onderbroken; 

 • 2

  De burgemeester zal de vergunning intrekken indien de vergunninghouder personen beneden de leeftijd van 18 jaar kansspelautomaten laat bespelen.

Artikel 9 Wijzigingen in exploitatie

 • 1

  Indien een exploitant komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen 12 weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd;

 • 2

  In alle andere gevallen van wisseling van exploitant dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd;

 • 3

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 10 Aanwezigheidsvergunning

 • 1

  De burgemeester kan voor een periode van ten hoogste 4 kalenderjaren een aanwezigheidsvergunning verlenen voor het plaatsen van ten hoogste:a. twee kansspelautomaten, in een hoogdrempelige inrichting;b. twee kansspelautomaten, in een hoogdrempelige ruimte binnen een samengestelde inrichting als bedoeld in artikel 30 c, lid 4 van de wet;c. 20 kansspelautomaten in de hal op het adres Valkenisseweg 60 in Biggekerke in de periode 1 april tot en met 31 oktober;d. 20 kansspelautomaten in de hal op het adres Dishoek 21 in Koudekerke;e. 2 kansspelautomaten in de hal op het adres Schelpweg 7 in Domburg;

 • 2

  De aanwezigheidsvergunning kan uitsluitend worden gesteld op naam en is niet overdraagbaar;

 • 3

  In de aanwezigheidsvergunning wordt in ieder geval opgenomen:a. de naam van de ondernemer;b. het adres van de inrichting waar de automaat aanwezig is;c. de verplichting op of aan een speelautomaat een waarschuwing tegen gokverslaving enoverige risico’s van overmatig gokken te bevestigen. De plaats en de vorm van de waarschuwing moeten voldoen aan door de burgemeester te stellen eisen;d. de verplichting dat speelautomaten alleen mogen worden opgesteld als zij het eigendom zijn van personen die daarvoor een exploitatievergunning bezitten;

   

  e. kansspelautomaten dienen zodanig te worden opgesteld dat door de beheerder voortdurend toezicht kan worden gehouden op het gebruik ervan.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 11 Overige bepalingen

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens deze verordening gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 12 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij deze verordeningbepaalde zijn belast bij besluit van het college aan te wijzen personen , ieder voor zover het feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 13 Betreden van plaatsen

Indien de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, is artikel 5:15 Awb met betrekking tot het betreden van plaatsen van overeenkomstige plaatsen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 14 Intrekken oude regeling

De speelautomatenverordening Veere 2008, vastgesteld op 11 december 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 15 Overgangsrecht

 • 1

  De op grond van de onder artikel 14 ingetrokken Speelautomatenverordening Veere 2008 verleende vergunning worden geacht te zijn verleend overeenkomstig de bepalingen van deze verordening; 

 • 2

  Aanvragen om vergunningen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 14 ingetrokken verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Speelautomatenverordening Veere 2010.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat het besluit openbaar bekend is gemaakt.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Veere in zijn openbare raadsvergadering van 16 december 2010.De voorzitter,

De griffier,