Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Veere 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Veere 2003
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Veere 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2003Nieuwe regeling

13-11-2003

De Faam 26-11-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Veere 2003

De raad van de gemeente Veere;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen: de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Veere 2003.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:a. Doelmatigheid:het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b. Doeltreffendheidde mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de acht jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen;

 • 2

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal een programma en/of paragraaf.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 november een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid;

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:a. het object van onderzoekb. de reikwijdte van het onderzoekc. de onderzoeksmethoded. doorlooptijd van het onderzoeke. de wijze van uitvoering;

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen;

 • 2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november 2003.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Veere 2003".

Domburg, 13 november 2003.De raad voornoemd,De griffier, de voorzitter,