Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs Walcheren
CiteertitelVerordening openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs Walcheren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199922-09-2011Intrekking

17-12-1998

De Faam

11b.01765 / 11b.05475
01-01-1999Nieuwe regeling

17-12-1998

De Faam, 26-11-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs Walcheren

De raad der gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 1998;

overwegende dat het gewenst is het bestuur van de openbare scholen:

De Sprong

Biggekerksestraat 2

4371 EZ Koudekerke

Het Veer

Sandenburghlaan 1

4351 RM Veere

De Lichtboei

Koudorpstraat 18

4361 BT Westkapelle

De Knotwilg

Torenstraat 1

4356 BG Oostkapelle

De Golfslag

H.M. Kesteloostraat 2

4357 CG Domburg

over te dragen aan een openbare rechtspersoon, die tevens het bevoegd gezag vormt van de openbare

scholen van de gemeenten Vlissingen en Middelburg;

gelet op artikel 47 van de Wet op het Primair Onderwijs;

gezien het advies van de medezeggenschapsraden van de openbare scholen voor primair onderwijs;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening, regelende de instelling en inrichting van de openbare

rechtspersoon openbaar primair onderwijs Walcheren.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Naam en zetel

De openbare rechtspersoon draagt de naam: openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs openbaar onderwijs Walcheren. De openbare rechtspersoon heeft zijn zetel in de gemeente Vlissingen.

Artikel 2 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

1 de raad: de gemeenteraad van de gemeente Veere.

2 de scholen: de scholen als bedoeld in de overwegingen van deze verordening.

Artikel 3 Doel en middelen

De openbare rechtspersoon heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder zijn gezag vallen, met inachtneming van artikel 47 WPO. Om het doel te verwezenlijken kan de openbare rechtspersoon gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Artikel 4 Duur en boekjaar

 • 1

  De openbare rechtspersoon is ingesteld voor onbepaalde tijd;

 • 2

  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 Organisatie van de openbare rechtspersoon

De openbare rechtspersoon kent een bestuur en een dagelijks bestuur. De openbare rechtspersoon kan commissies hebben. De raad houdt toezicht.

Artikel 6 Bestuur

 • 1

  Het bestuur bestaat uit 8 leden;

 • 2

  De raad benoemt tezamen met de raden van de andere deelnemende gemeenten in de rechtspersoon:

  a 3 leden en hun vervangers op bindende voordracht van de oudergeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR;

  b -1 lid en vervanger op voordracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

  -1 lid en vervanger op voordracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

  -1 lid en vervanger op voordracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere;

  c 1 lid en vervanger op voordracht van de personeelsgeleding van de (G)MR;

  d de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders, van de in de overwegingen genoemde gemeenten, benoemen de voorzitter, die niet mag voortkomen uit de in de leden a, b en c genoemde geledingen en /of organisaties.

  1 Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als bedoeld in het voorgaande lid en zendt dit reglement ter kennisgeving aan de raad.

  2 De leden van het bestuur respecteren de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, en zetten zich in voor de handhaving van het karakter van het openbaar onderwijs;

 • 3

  Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de (G)MR van de openbare rechtspersoon;

 • 4

  Een lid van het bestuur mag niet:

  a als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de openbare rechtspersoon dan wel ten behoeve van de wederpartij van de openbare rechtspersoon;

  b als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeididsovereenkomsten met de openbare rechtspersoon of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;

  c als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van overeenkomsten met de openbare rechtspersoon als bedoeld in onderdeel d;

  d rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

  1 het aannemen van werk ten behoeve van de openbare rechtspersoon;

  2 het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de openbare rechtspersoon;

  3 het doen van leveranties aan de openbare rechtspersoon;

  4 het verhuren van roerende zaken aan de openbare rechtspersoon;

  5 het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de openbare rechtspersoon;

  6 het van de openbare rechtspersoon onderhands verwerven van onroerende zaken op beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

  7 het onderhands huren van de openbare rechtspersoon;

 • 5

  Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten bijstaan;

 • 6

  Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur;

Artikel 7 Zittingsperiode

 • 1

  De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. De leden kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond, maar maximaal lmaal worden herbenoemd;

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, eerste lid van deze verordening, worden in eerstbenoemde bestuur 4 leden voor twee jaar benoemd;

 • 3

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien;

 • 4

  Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8 Schorsing en ontslag

 • 1

  De raad kan in overeenstemming met de raden van de gemeenten Vlissingen en Middelburg een bestuurslid dat naar zijn oordeel in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het bestuur, ontslag of voor vier (4) maanden schorsen. In het geval van schorsing vermeldt de raad de gevolgen daarvan;

 • 2

  Het bestuur kan overeenkomstig het voorgaande lid een bestuurslid schorsen, mits daartoe wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen;

 • 3

  Het bestuur onderwerpt het besluit onmiddellijk aan het oordeel van de raad, die zo spoedig mogelijk daarop beslist of hij de schorsing al dan niet bevestigt. De schorsing geldt dan als door de raad besloten;

 • 4

  Wanneer de raad de schorsing als bedoeld in het voorgaande lid bevestigt, wordt de schorsingstermijn geacht ingegaan te zijn op het moment van het bestuursbesluit daartoe.

Artikel 9 Einde bestuurslidmaatschap

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

a het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;

b het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan men is benoemd;

c verklaring in staat van faillissement;

d verlening van surséance van betaling;

e ondercuratelestelling;

f ontslag;

g opzegging;

h overlijden.

Artikel 10 Taak en bevoegdheden van het bestuur

 • 1

  Het bestuur is belast met het besturen van de openbare rechtspersoon;

 • 2

  Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 106 WPO;

 • 3

  De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken van het bestuur;

 • 4

  Er is een directiestatuut dat de taken en bevoegdheden van de directie regelt.

Artikel 11 Taakverdeling

 • 1

  De voorzitter wordt benoemd conform het gestelde in artikel 6, lid 2, onder d;

 • 2

  Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 12 Vertegenwoordiging

 • 1

  Het bestuur vertegenwoordigt de openbare rechtspersoon in en buiten rechte. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel met de penningmeester, of bij ontstentenis van een hunner aan hun plaatsvervangers;

 • 2

  Het bestuur kan aan anderen de bevoegdheid geven om de rechtspersoon in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 13 Vergaderfrequentie

 • 1

  Het bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter, dan wel tenminste 3 leden van het bestuur, nodig wordt geoordeeld;

 • 2

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonden, ten minste tien dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden toegezonden;

 • 3

  Tegelijkertijd met de oproeping draagt de voorzitter zorg voor openbare kennisgeving van de vergadering. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende stukken ter inzage liggen;

 • 4

  Ieder lid van het bestuur kan ter vergadering voorstellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.

Artikel 14 Quorum

 • 1

  De vergadering vindt geen doorgang indien niet tenminste de helft van het aantal zittende leden aanwezig is;

 • 2

  In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering;

 • 3

  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Artikel 15 Stemmen

 • 1

  De leden stemmen zonder last;

 • 2

  Tenzij deze verordening anders bepaalt, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem;

 • 3

  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling;

 • 4

  Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;

 • 5

  Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemming opnieuw staken, dan beslist terstond het lot.

Artikel 16 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar;

 • 2

  De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer ten minste eenvijfde van het aantal aanwezige leden hierom vraagt of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd;

 • 3

  Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar gemaakt wordt, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 17 Geheimhouding van stukken

 • 1

  Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan hem zijn of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen;

 • 2

  De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft;

 • 3

  De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande lid voorlopige geheimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien zij niet in eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van de zittende leden tegenwoordig is, door het bestuur wordt bekrachtigd.

Artikel 18 Huishoudelijk reglement

Alle zaken betreffende de interne aangelegenheid van de openbare rechtspersoon worden geregeld bij het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze verordening.

Artikel 19 Verantwoording

 • 1

  Het bestuur brengt jaarlijks voor 1 maart, gelijktijdig met het indienen van de ontwerp-jaarrekening, aan de raad verslag uit omtrent zijn werkzaamheden. Het bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs;

 • 2

  Het verslag wordt bekendgemaakt.

Artikel 20 Dagelijks bestuur

De voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur.

Artikel 21 Werkwijze en besluitvorming dagelijks bestuur

 • 1

  Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of indien ten minste twee leden dit verzoeken;

 • 2

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar;

 • 3

  Het dagelijks bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste twee leden aanwezig zijn

 • 4

  Besluiten kunnen alleen worden genomen bij meerderheid van stemmen;

 • 5

  Bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 22 Verantwoording dagelijks bestuur

 • 1

  De leden van het dagelijks bestuur zijn afzonderlijk en tezamen voor het door hen gevoerde bestuur informatie en verantwoording verschuldigd aan het bestuur en geven het bestuur met betrekking tothet gevoerde bestuur alle verlangde inlichtingen;

 • 2

  Het bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur uit zijn functie ontheffen, indien dit lid niet langer het vertrouwen van het bestuur geniet.

Artikel 23 Archief

Het dagelijks bestuur draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbescheiden

Artikel 24 Commissies

 • 1

  Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur;

 • 2

  Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling van de commissies.

Artikel 25 Financiën en verslaglegging

 • 1

  Het bestuur biedt jaarlijks vóór 1 juli een ontwerp van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten en voor 1 maart een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar van de openbare rechtspersoon ter goedkeuring aan de raad aan. De rekening gaat vergezeld van een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De goedkeuring strekt het bestuur tot decharge;

 • 2

  Nadat goedkeuring door de raad is verkregen, stelt het bestuur de begroting en de jaarrekening vast;

 • 3

  Indien vóór 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd, neemt de raad de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen;

 • 4

  Indien het bestuur voornemens is de begroting te wijzigen, wordt deze wijziging ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Artikel 26 Wijziging van de verordening en ontbinding

 • 1

  Het bestuur kan een verzoek tot wijziging of intrekking van deze verordening indienen bij de raad;

 • 2

  De raad kan de verordening ten allen tijde wijzigen. De raad kan niet tot wijziging overgaan dan na overleg met het bestuur;

 • 3

  De raad kan de openbare rechtspersoon te allen tijde ontbinden, maar niet gedurende de eerste vijf jaar na de datum van instelling, tenzij er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet. De raad kan niet tot ontbinding overgaan dan na overleg met het bestuur;

 • 4

  Een wijziging van de verordening van de rechtspersoon treedt niet eerder in werking dan nadat de wijziging van de verordeningen van alle gemeenten in werking is getreden;

 • 5

  De openbare rechtspersoon is niet eerder ontbonden dan nadat alle gemeenten de verordening hebben ingetrokken.

Artikel 26a Hernieuwde instandhouding door de raad of een andere rechtspersoon

 • 1

  De raad kan te allen tijde, maar niet gedurende de eerste vijfjaar na de datum van instelling of toetreding, de scholen waarvan zij de instandhouding aan de openbare rechtspersoon heeft overgedragen, opnieuw zelf instandhouden of overdragen aan een andere rechtspersoon die tot instandhouding van een openbare school bevoegd is;

 • 2

  Het besluit als bedoeld in het voorgaande lid treedt, tenzij genomen op grond van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of handelen in strijd met het recht, niet eerder in werking dan tenminste één jaar nadat de raad het bestuur van dat besluit in kennis heeft gesteld;

 • 3

  Het bestuur van de openbare rechtspersoon draagt de instandhouding van de betrokken school over aan de raad, als bedoeld in dit artikel, met inachtneming van artikel 49 WPO;

 • 4

  De openbare rechtspersoon blijft in stand op basis van de resterende verordeningen.

Artikel 27 Vereffening

 • 1

  Bij ontbinding van de openbare rechtspersoon is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de raad anders besluit;

 • 2

  Gedurende de vereffening blijft deze verordening van kracht voor zover dat met de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de raad;

 • 3

  De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden openbare rechtspersoon is overgebleven zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de openbare rechtspersoon. De voorgestelde besteding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 28 Overgangs- en slotbepaling

 • 1

  De voordracht door het bestuur als bedoeld in artikel 6, tweede lid en onder b van deze verordening vindt voor de benoeming van het eerste bestuur door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente plaats;

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1999;

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als de verordening openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs Walcheren.

Koudekerke, 17 december 1998,

De raad voornoemd,

De secretaris, De voorzitter,